Mr.sc.Bashkim Jupolli

Asistent
Katedra juridiko - civile
[email protected]
Tel. +381(0)38 229 063/ 220 484


C.V. Bashkim Jupolli - Shqip
C.V. Bashkim Jupolli - English