Prof.Dr.Rrustem Qehaja

Profesor asistent
Fakulteti Juridik
rrustem.qehaja@uni-pr.edu
Tel. +381(0)38 229 063/ 220 484
 

C.V. PROF.DR. RRUSTEM QEHAJA


Ligjëron lëndët në Bachelor:

  • E drejta procedurale civile 
  • E drejta procedurale civile (Pjesa e veçantë)
  • E drejta e sigurimeve.