Prof.Dr.Hava Ismajli

hava.ismajli@uni-pr.edu
Profesor i asocuar
Fakulteti Juridik
Tel. +381(0)38 229 063/ 220 484C.V. PROD.DR. HAVA ISMAJLI


Ligjëron lëndët në Bachelor:

  • E drejta e punës
  • E drejta ndërkombëtare e punës
  • E drejta sociale
  • E drejta e sigurimit ndërkombëtar

Ligjëron lëndët në Master:

  • E drejta e sigurimit social
  • E drejta e punës II.