Prof.Dr.Mejdi Bektashi

mejdi.bektashi@uni-pr.edu
Profesor i asocuar
Fakulteti Juridik
Tel. +381(0)38 229 063/ 220 484

Ligjëron lëndët në Bachelor:

  • Ekonomia
  • Politika ekonomike
  • Konsumi dhe e drejta e konsumatorëve
  • Analiza ekonomike e së drejtes
  • Institucionet financiare ndërkombëtare
     

Ligjëron lëndët në Master:

  • Institucionet financiare ndërkombëtare
  • Integrimet ekonomike dhe globalizimi
  • Analiza ekonomike e së drejtës