Prof.Dr.Ragip Halili

ragip.halili@uni-pr.edu
Profesor në pension
Fakulteti Juridik
Tel. +381(0)38 229 063/ 220 484

Ligjëron lëndët në Bachelor:
  • Kriminologji me penologji
  • Viktimologjia 

Ligjëron lëndët në Master:

  • Penologjia II
  • Viktimologjia II 
  • Kriminologjia II.


CV&Publikime_Prof.Dr.Ragip Halili