Prof.Dr. Asoc. Visar Morina

Profesor asistent
Fakulteti Juridik
visar.morina@uni-pr.edu
Tel. +381(0)38 229 063/ 220 484C.V. PROF.DR. VISAR MORINA


Ligjëron lëndët në Bachelor:

  • Teoria dhe praktika parlamentare
  • E drejta kushtetuese
  • Administrimi lokal
  • E drejta e komunave
  • Gjygjësia kushtetuese

Ligjëron lëndët në Master:

  • E drejta elektorale.