Sullabuset e studimeve themelore në Fakultetin Juridik

Viti i parë

Fillet e së drejtës
Historia e institucioneve juridike dhe shtetërore
Ekonomia
Gjuhë Angleze I
              
Gjuhë Frenge I               

E drejta e konkurencës
Sociologjia e së drejtës
Bazat e sistemit gjyqësor
.

E drejta romake
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut
Sociologjia
Gjuhë Angleze II
Gjuhë Frenge II 

Teoria dhe praktika parlamentare
E drejta parlamentare
Retorika dhe shprehja juridike
Informatikë
Historia e shtetit dhe e së drejtës shqiptare


Viti i dytë

E drejta kushtetuese
E drejta penale
E drejta civile
Politika ekonomike

Konsumi dhe të drejtat e konsumatorëve
E drejta e kadastrave
Klinika juridike nga e drejta familjare dhe trashëgimore
Politika kriminale


E drejta administrative
Kriminalistika
E drejta familjare dhe trashëgimore
Organizatat ndërkombëtare

G
jyqësia kushtetuese
Komunikim masiv
Kundërvajtjet në lëmin penal
Klinika juridike civile


Viti i tretë

E drejta ndërkombëtare publike
E drejta e detyrimeve
E drejta e procedurës penale
E drejta e procedurës penale (R.M.)
E drejta ndërkombëtare private

Krimi i organizuar
Shkathtësitë praktike gjyqësore
Arbitrazhi
Taktika kriminalistike
E drejta e sigurimit social ndërkombëtar

Administrimi lokal
Siguria ndërkombëtare kolektive dhe NATO  (International collective security & NATO)E drejta e punës
E drejta e unionit Evropian
Procedura administrative
Financat dhe e drejta financiare

E drejta bankare
Mjekësia ligjore
Klinikat juridike penale
Klinikat juridike fiskale
Terrorizmi
Hulumtim dhe shkrim ligjor


Viti i katërt

E drejta procedurale civile
Metodologjia dhe shkrimi ligjor
Kriminologji me penologji
E drejta tregtare

E drejta tregtare ndërkombëtare
Etika ligjore dhe profesionale
E drejta e sigurimeve
Analiza ekonomike e së drejtës
E drejta ndërkombëtare e punës
E drejta e traktateve 
(The Law Of Treaties)Moduli i shkencave Administrative - Kushtetuese

E drejta kushtetuese pozitive

E drejta administrative - pjesa e posaçme
Filozofia e së drejtës
E drejta sociale


Moduli i shkencave Penale - Juridike

E drejta penale - pjesa e posaçme
E drejta procedurale penale - pjesa e posaçme
Viktimologjia
E drejta penale ndërkombëtare


Moduli i shkencave Civile - Juridike

E drejta sendore
E drejta procedurale civile - pjesa e posaçme
E drejta kontraktore
E drejta e pronësisë intelektuale


Moduli i shkencave Ndërkombëtare - Juridike

E drejta ndërkombëtare private konvencionale
Teoria e marrëdhënieve ndërkombëtare
E drejta ndërkombëtare humanitare
E drejta diplomatike dhe konsulare


Moduli i shkencave Financiare - Juridike

Institucionet financiare ndërkombëtare
E drejta ndërkombëtare ekonomike
E drejta tatimore dhe buxhetore
Qeverisja e korporatave