Rreth nesh

__________________________________________________________Struktura menaxheriale

Duke u bazuar në nenin 4 të kësaj rregullore, organet kryesore të institutit janë: (i) Këshilli i Institutit; (ii) Drejtori i Institutit; dhe (iii) Sekretari i Institutit.

Anëtarët e Këshillit të Institutit janë:

Kryesuese

Prof. Asoc. Dr. Remzie Istrefi

Anëtar

Prof. Dr. Faton Berisha
Prof. Dr. Bedri Peci
Prof. Ass. Dr. But Dedaj
Prof. Ass. Dr. Besfort Rrecaj

 Drejtoreshë

Prof. Dr. Mirlinda Batalli

Sekretari

Dr. Iur. Bashkim Preteni, LL.M.

  

Buxheti

Në pajtueshmëri me nenin 8 të Rregullores së Institutit, aktivitetet e IHSJ financohen nga:

-        Fondet publike;
-          Projektet;
-          Aktiviteti vetanak;
-          Donacionet;

-          Burimet tjera të parapara me legjislacionin në fuqi.