Thirrje për Aplikim për punë praktike – Integra OJQ

  Thirrje për Aplikim për punë praktike – Integra OJQ  Thirrje për Aplikim për punë praktike  Organizata Integra ofron mundësi për punë praktike me kompensim financiar për studentë, apo të diplomuar të programit bachelor ose master. Kohezgjatja e punës praktike është 6 deri 12 muaj (kohezgjatja përfundimtare e praktikes për t’u negociuar). Orari i punës është 6 orë në ditë dhe 5 ditë në javë. Puna praktike do të fillon me 1 gusht. Praktikanti do të merr një kompensim financiar (115.00€ përfshire të gjitha taksat).  Për Integra’n

  OJQ INTEGRA është një organizatë e formuar në vitin 2003 nga të rinjtë të cilët janë të angazhuar për të dhënë kontributin e tyre në rimëkëmbjen dhe zhvillimin e Kosovës. Puna jonë udhëhiqet nga parimi i qeverisjes së mirë dhe gëzimin e plotë të të drejtave të njeriut, pavarësisht nga përkatësia etnike, raca, feja, gjinia, orientimi seksual dhe politike që i përkasin, janë thelbësore për ndërtimin e Kosovës demokratike dhe tolerante, të integruar plotësisht në komunitetin evropian. Çështjet kryesore të mbuluara nga INTEGRA janë Të Drejtat e Njeriut dhe të Pakicave, Ballafaqimi me të kaluarën dhe Drejtësia Tranzicionale, Shëndetit Riprodhues: Parandalimin e HIV/AIDS dhe mbeshtetja e populla, Avokim dhe Përgjegjësitë, Shkrimi dhe Mendimi Kritik, Hulumtime dhe Media Sociale, Bashkëpunimi Rajonal dhe Shëmbimi i Përvojave, Demokracia dhe Integrim Evropian.  Përgjegjësitë kryesore për këtë pozitë:

  Aplikanti i përzgjedhur do të mbështesin zbatimin e përpjekjeve të Integres në fushën e të drejtave të njeriut. Praktikanti do të konsiderohet si staf i brendshëm dhe do të jetë pjesë e organizimit dhe implementimit të të gjitha aktiviteve të mbuluara nga Integra. Përveç kësaj, praktikanti si pjesë e ekipit të Integra’s do të ndihmojë në lehtësimin e proceseve të punës brenda Integra’s duke marrë përsipër detyra organizative dhe duke bërë hulumtime në fushën e të drejtave të njeriut.

  Kandidatët/et duhet të kenë:

  • Interes për të zhvilluar karierë në fushën e të drejtave të njeriut

  • Shkathtësi të mira në hulumtim dhe shkrim dhe vëmendje në detaje

  • Aftësi për të punuar në mënyrë të pavarur dhe si pjesë e një ekipi

  • Njohuri të avancuar të gjuhës angleze  Procesi i aplikimit

  Të interesuarit/at duhet të dërgojnë CV-në, letrën motivuse, çertifikatë apo evidencë të arsimimit në emailin [email protected] me subjektin “Aplikim për punë praktike” deri më 15 Korrik 2018, ora 17:00. Për shkak të numrit të madh të kandidatëve, vetëm kandidatët në listën e ngushtë do të kontaktohen. Asnjë telefonatë nuk pranohet lidhur me këtë përzgjedhje dhe çfarëdo përpjekje për të kontaktuar Integra’n do të rezultojë në diskualifikim të menjëhershëm.


  ********************************************************************
  Call for Internship Application  The organization Integra offers the opportunity for an internship for bachelor/master students or graduates. The duration of the internship is 6 to 12 months (the final period of engagement to be negotiated). The engagement will be with working hours of 6 hours a day, 5 days a week. The start of the internship is 1st of August. The intern will receive a monthly financial compensation (115.00€ with all taxes).

  About Integra

  INTEGRA NGO is an organization formed in 2003 by young people who are committed to giving their contribution to the recovery and development of Kosovo. Our work is guided by the principle of good governance and full enjoyment of human rights, regardless of ethnicity, race, religion, gender, sexual orientation and political belonging, are essential to building a democratic and tolerant Kosovo, fully integrated in the European community. Main issues covered by Integra are human and minority rights, dealing with the past and transitional justice, education and awareness, reproductive health, transparency and accountability, critical thinking and writing, research and social media, youth and women, regional cooperation and international exchange, democracy and European integration.  Main responsibilities for this position

  The selected applicant will support Integra's efforts on the field of human rights. The intern will be considered as internal staff and will be part of the organization and implementation of various activities related to the key issues covered by Integra. Besides that the intern will help easy up working processes within Integra by taking over organizational tasks and doing research in the field of human rights.  The candidate should have:

  • Interest to develop a career in the field of human rights

  • Good research, writing skills and attention to details

  • Ability to work independently and as part of a team

  • Advanced English language skills  Application process

  Interested applicants should send a CV, a letter of motivation, an education certificate or any prove of education to [email protected] with the subject “Application for internship” till July 15th, 17:00h. Due to a large number of applicants, only shortlisted candidates will be contacted. Phone calls or any other attempts to contact Integra concerning the selection process will lead to immediate disqualification.
   

Arkiva e lajmeve

«nëntor»
MaEnPrShDi
293031 1 2 34
5 6 7 891011
12 13 1415161718
19202122232425
262728293012
3456789