Prof.Ass.Dr. Agur Sokoli

Profesor Asistent - Profesor në pension
Fakulteti Juridik
[email protected]
Tel. +383(0)38 229 063 /+383(0)38 220 484
 Ligjëron lëndët në Bachelor:
  • E drejta administrative
  • Procedura administrative
  • E drejta administrative- pjesa e posaçme