Prof.Dr.Hivzi Sojeva

Profesor në pension
Fakulteti Juridik
[email protected]
Tel. +381(0)38 229 063/ 220 484

Ligjëron lëndët në Bachelor:

  • Ekonomia
  • Politika ekonomike
  • Bursa dhe afarizmi në bursë 

Ligjëron lëndët në Master:

  • Baza e kontabilitetit edhe e drejta llogaritare
  • Tregu financiar dhe monetar.