Prof.Dr.Bajram Ukaj

Profesor i asocuar
Fakulteti Juridik
[email protected]
Tel. +383(0)38 229 063 /+383(0)38 220 484
Ligjëron lëndët në Bachelor:
  • E drejta penale
  • Kundervatjet në lëmin penal
  • E drejta penale - pjesa e posaçme
  • Etika ligjore dhe profesionale

Ligjëron lëndët në Master:
  • E drejta penale III
  • Kundervajtjet në lëmin penal