Revista 'E Drejta'

  Nr. 1/2012

  Nr. 1/2013

  Nr. 1-4/2015

 

Prof. Dr. Enver Hasani  - Rasti i Asociacionit serb në Gjykatën Kushtetuese të Kosovës

  

 

Prof. Dr. Arsim Bajrami & MA. sc. Florent Muçaj & Përparim Gruda -

 

Konstitucionalizimi dhe kontrolli kushtetues i partive politike rasti i Kosovës

 

  

 

Prof. Ass. Dr. Haxhi Gashi -Regjistrimi i pronësisë dhe te drejtave tjera sendore në Kosovë: vështrim kritik në perspektivë karhasimore

 

 

 

Prof. Ass. Dr. Remzije Istrefi - Kuptimi i nocionit të drejtësisë transicionale dhe i pajtimit nga perspektiva ndërkombëtare e ndërtimit të paqes

 

  

 

Prof. Ass. Dr. Rrustem Qehaja - Rregullimi ligjor i hipotekës në Kosovë

  

Dr. Enkelejda Turkeshi - Mbrojtja e mjedisit nëpërmjet të drejtës penale: vështrim krahasues mbi legjislacionin penal mjedisor në Shqipëri dhe Kosovë

 

MA. sc. Emine Abdyli - Trafikimi me njerëz në Kosovë dhe mbrojtja e viktimave të trafikimit


Nr. 1-4/2016


Prof. Dr. Enver Hasani - Aspekte komparative të identitetit Kushtetues të Kosovës

 

Ph.D., dr. Altin Shegani, drnt. Ylli Pjetërnikaj, drnt. Valbona Nano - Provat atipike

 

MA. Sefadin Blakaj & Qëndresa Hyseni - Banka islame - një hulumtim mbi bankingun Islam, mekanizmat e lejuara dhe të ndaluara të tij, dhe një krahasim i shkurtër me bankingun konvenciona

 

Ma.sc. Ardrit Gashi - Parimi i shqyrtimit dhe hetimit në procedurën kontestimore

 

Ruzhdi Berisha - Administrimi, shfrytëzimi dhe ndarja e sendeve të përbashkëta:  rregullativa ligjore dhe zbatimi praktik i dispozitave me të cilat rregullohen këto çështje juridike

 

Nur Çeku & Haxhi Xhemajli - Aspekti kushtetues dhe ligjor i mbrojtjes së të dhënave personale në Republikën e Kosovës në vështrim me praktikën EvropianeNr. 1-4/2017
ArtikujKontribute


Nr. 1-4/2019

Kopertina

Përmbajtja

Artikuj 


Enver Hasani & Getoar Mjeku - Gjykata Kushtetuese e Ndërkombëtarizuar: bartja e sovranitetit gjyqësor në rastin e Kosovës 

Durim BERISHA  & Bardh BOKSHI - Konflikti për gardianin e Kushtetutës në Republikën e Kosovës 

Ditar Kabashi - Tiparet dhe funksioni juridik i preambulave të kushtetutave –vështrim në të drejtën krahasimtare 

Elidjana Bregu - E drejta për informim, vështrim krahasues mbi legjislacionin e Shqipërisë dhe të Kosovës

Ermando Shuku - Zbatueshmëria e ligjeve të Bashkimit Europian në arbitrazhin e investimeve: zgjidhjet e mundshme  kur arbitrat nuk zbatojnë normativen e BE 

Adea Roka - Barazia Gjinore dhe BE: Aspekte Krahasuese të Gjendjes Gjinore në Kosovë, si Aspirues për Integrim në BE