Rezultatet përfundimtare të provimit pranues për regjistrimin e studentëve në studimet Master (Afati Plotësues) , për vitin akademik 2021/2022

29 Tetor 2021
SHARE

E drejta Ndërkombëtare të përfshira edhe nga  vendet e rezervuara per komunitetin jo shumice ( kliko këtu për të shikuar)

E drejta Ndërkombëtare - Komunitetet jo-shumicë (Kliko këtu për ta shkarkuar)

Studimet e avancuara Evropiane (Kliko këtu për ta shkarkuar)

E drejta penale Komuntetet jo-shumicë (Kliko këtu për ta shkarkuar)

Shënim me rendësi: Rezultatet përfundimtare janë plotësuar në pajtim me konkursin dhe pas shqyrtimit të ankesave, duke u bazuar në paragrafin II, Pika 9  e konkursit  të parë nr. Ref.1/359 të datës 30.09.2021, të shpallur nga Senati i Universitetit të Prishtinë, sipas ranglistës së pikëve përfundimtare, me kandidatë që e kanë kaluar pragun e kalueshmërisë dhe që i takojnë komunitetit shumicë.

E drejta civile dhe e pronës - Vendet e plotesuara nga komuniteti jo shumice (Kliko këtu për ta shkarkuar)

E drejta Financiare - Vendet e plotesuara nga komuniteti jo shumice  (Kliko këtu për ta shkarkuar)

E drejta Kushtetuese Administrative - Vendet e plotesuara nga komuniteti jo shumice (Kliko këtu për ta shkarkuar)

E drejta Penale - Vendet e plotesuara nga komuniteti jo shumice (Kliko këtu për ta shkarkuar)

Kontratat dhe e drejta komerciale - Vendet e plotesuara nga komuniteti jo shumice (Kliko këtu për ta shkarkuar)

Vendimi pas shqyrtimit të Ankesave (Kliko këtu për ta shkarkuar)

Regjistrimi i studentëve, sipas konkursit për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve Master, për vitin akademik 2021/2022 do të bëhet me datë 01.11.2021, nga ora 09:00-12:00 dhe nga ora 13:00-15:00. Kandidatët e pranuar që nuk mund të regjistrohen brenda afatit të mësipërm, mund të regjistrohen më së voni deri me datë 05.11.2021, në ora 16:00. Pas kësaj date, nuk lejohet regjistrimi, për shkak të mbylljes së sistemit SMIAL.

Regjistrimi bëhet në Administratën Qendrore të Universitetit të Prishtinës.

Me respekt,

Fakulteti Juridik-UP