Takim me përfaqësues të Zyrës së Këshillit të Evropës në Prishtinë

10 Mars 2021
SHARE

Me daten 4.10.2020 ne takim me perfaqesues te Zyres se Keshillit te Evropes ne Prishtine eshte diskutuar rreth pergatitjes se nje projekti per mbeshtetjen e profesionisteve ligjor ne Kosove qe parasheh edhe mbeshtetjen e Fakultetit Juridik, Akademise se Drejtesise dhe Odes se Avokateve ne kuader te EU IPA per Kosove.

Qellimi i projektit eshte rritja e aftesive te profesionisteve ligjor per te implementuar ne menyre efektive standardet per te drejta te njeriut, dhe ngritja e njohurive dhe shkathtesvie per profesionistet e ardhshem ligjor (studentet e drejtesise) ne lidhje me standardet per te drejta te njeriut.

Aktivitetet kryesore do te perfshijne perkthimin, adaptimin dhe inicimin e kurseve te Keshillit te Evropes (Te drejtat e njeriut per profesionistet ligjor)/HELP, te dizajnuara specifikisht per studente ne bashkepunim te ngushte me Fakultetin Juridik (4 kurse), trajnimin per trajner per ofrimin/implementimin e kurseve, seminaret tematike per profesionistet ligjor mbi aspektet e ndryshme te KEDNj, simulimet e gjykatave, ligjerata online, kampe verore, mbeshtetjen e klinikave ligjore per studentet, vizitat studimore dhe vendosjet ne Keshillin e Evropes ne Strasbourg dhe Gjykaten Evropiane per te Drejta te Njeriut, grante te hulumtimit per studentet, themelimin e kendit te Keshillit te Evropes (me nje mini-librari) ne Akademine e Drejtesise dhe Fakultetin Juridik te Universitetit te Prishtines, dhe te tjera.