The Kosovo American Education Fund (KAEF) Graduate Fellowship Program

26 Korrik 2022
SHARE

KAEF is an education fund administered by American Councils and dedicated to the long-term economic development of Kosovo through the education of its people. KAEF provides graduate fellowships to promising Kosovars for top-level training at select U.S. universities. After returning to Kosovo, program graduates assume leadership positions in government, business, finance, and nonprofit organizations, using their knowledge and attained skills to generate sustainable and positive change. 
 
The KAEF Program now offers the choice of 2 distinct program paths: 
 
• Traditional U.S. Based Program: participants come to the U.S. for the duration of their 1 or 2 academic year programs, take part in an internship following the first year, and eligible for post-academic training opportunities. 
• Online Program: participants enroll in online degree programs from a U.S. university or college. 
 
Each participant maintains full-time academic program status and completes a degree within the expected duration (based on the U.S. university). Academic program lengths vary from 1-3 years. 
 
The 2023 KAEF Online Application is open and will be available until 11:59 PM (EST) on September 19, 2022. 
 
Your application must be submitted by that date in order to be considered in this year's selection process. 
 
To start your application, please visit: https://www.kaef-online.org/ 
 
 
Programi i Bursave të Masterit - Fondi Kosovaro-Amerikan për Arsim (KAEF) 
 
KAEF është një fond arsimor i administruar nga Këshillat Amerikanë dhe i dedikuar në zhvillimit ekonomik afatgjatë të Kosovës përmes edukimit të njerëzve të saj. KAEF ofron bursa të masterit për kosovarët premtues për trajnime të nivelit të lartë në universitete të zgjedhura të SHBA-së. Pas kthimit në Kosovë, të diplomuarit e programit marrin pozita udhëheqëse në qeveri, biznes, financa dhe organizata jofitimprurëse, duke përdorur njohuritë dhe aftësitë e tyre të arritura për të gjeneruar ndryshime të qëndrueshme dhe pozitive. 
 
Programi KAEF tani ofron zgjedhjen e 2 shtigjeve të ndryshme të programit: 
 
• Programi tradicional me bazë në SHBA: pjesëmarrësit vijnë në SHBA për kohëzgjatjen e programeve akademike 1 ose 2 vjetore, marrin pjesë në një stazh pas vitit të parë dhe kanë të drejtë për mundësi trajnimi pasakademik. 
 
• Programi online: pjesëmarrësit ndjekin programet online nga një universitet ose kolegj i SHBA-ve. 
 
Çdo pjesëmarrës mban statusin e programit akademik me kohë të plotë dhe përfundon një gradë brenda kohëzgjatjes së pritshme (bazuar në universitetin amerikan). 
 
Kohëzgjatja e programit akademik varion nga 1-3 vjet. Aplikimi Online për KAEF për vitin 2023 është i hapur dhe do të jetë i disponueshëm deri në orën 23:59 (EST) më 19 shtator 2022. 
 
Aplikimi juaj duhet të dorëzohet deri në atë datë në mënyrë që të merret në konsideratë në procesin e përzgjedhjes së këtij viti. 
 
Për të filluar aplikimin tuaj, ju lutemi vizitoni: https://www.kaef-online.org/ 
 

NEW_KAEFImpactBrochure

KAEF Launch 2022-2023