Konkurs - Klinika Ligjore "Mbrojtja Ndërkombëtare – Azili, Refugjatët dhe Pa-shtetësia"

22 Shtator 2023
SHARE

 

Fakulteti Juridik, Universiteti i Prishtinës në bashkëpunim me UNHCR-në dhe Programin për të Drejtat Civile në Kosovë, organizon klinikën ligjore për mbrojtjen ndërkombëtare- azili, refugjatët dhe pa-shtetësia, në kuadër të marrëveshjes në mes të Fakultetit Juridik, UNHCR dhe CRPK.

Ftohen studentët e fakultetit juridik të aplikojnë për pjesëmarrje në Klinikë

Kushtet për aplikim:

 1. Student aktiv në vitin e IIIapo e të IV akademik;
 2. Nota mesatare mbi 8 (tetë);
 3. Preferohet njohja e gjuhës angleze;

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

 1. CV;
 2. Dëshmi për statusin e studentit të rregullt;
 3. Certifikata e notave.

Aplikimi bëhet online në adresën: [email protected] , deri me datën 29.09.2023, në ora 16:00.

Studentët e përzgjedhur do të njoftohen më së largu deri më 03.10.2023.

Klinika 10 javore do të filloj punën më datën 05.10.2023 në ora 14:00, në Fakultetin Juridik.

Në mbarim të klinikës, pjesëmarresit do të pajisen me certifikatë për pjesëmarrje të suksesshme.

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

The Faculty of Law, University of Pristina in cooperation with UNHCR and Civil Rights Program in Kosovo, is organizing a Legal Clinic on International Protection - asylum, refugees and statelessness within the framework of the agreement between the Faculty of Law, UNHCR and CRPK.

Law students are invited to apply for participation in this Legal Clinic.

Conditions for application:

 1. Active student of the III or IV academic year;
 2. Average grade over 8 (eight);
 3. Knowledge of the English language is preferable.

Documents for application:

 1. CV;
 2. Evidence of regular student status;
 3. Certificate of grades.

The application should be submitted online the email address: [email protected] , latest by 29.09.2023, at 16:00 hours.

Selected students will be informed latest by 03.10.2023.

The 10 weeks Clinic will commence on 05.10.2023 at 14:00 hrs. at the Law Faculty.

At the end of the Clinic, participants will be equipped with certificates for the successful attendance.