Studentët

Personi i regjistruar në Universitetin e Prishtinës e ka statusin e studentit. Statusi i studentit vërtetohet me librezën e studentit (indeksi apo karta e studentit).

Studenti i Fakultetit Juridik mund te këtë statusin e:

1.      studentit te rregullt;

2.      studentit me korrespodence;

3.      studentit mysafir.

Të drejtat e studentëve

1. Studentët që janë të pranuar në Universitet kanë të drejtë:

1.1. të marrin pjesë në të gjitha ligjëratat, seminaret dhe në mësimet e organizuara në lëndët e programit të zgjedhur të studimit sipas mbarëvajtjes së studimeve;

1.2. të shfrytëzojnë bibliotekat universitare dhe shërbimet tjera për studentë:

1.3.të marrin pjesë në zgjedhjet për përfaqësuesit studentë në organet universitare, të marrin pjesë rregullisht në mbledhjet e organeve dhe komisioneve ku janë të caktuar si anëtarë dhe t’i kryejnë detyrat e tilla me angazhim dhe në mënyrë të sinqertë. Në rast të konfliktit të interesit në lidhje me përmbajtjen, anëtarët e deleguar të studentëve nuk marrin pjesë në takime të organeve qeverisëse të Universitetit.

1.4. Studentët gëzojnë të drejtën për të paraqitur ide të reja dhe opinione të debatueshme pa rrezikuar humbjen e vendit të studentit ose privilegjet që mund të gëzojnë nga universiteti;

1.5. Studentët kanë të drejtë të ankohen lidhur me cilësinë e procesit të mësimdhënies ose për infrastrukturën e universitetit.

1.6. Studentët gëzojnë të drejtën për të kundërshtuar një vendim apo një veprim të Universitetit ndaj tyre në Ministri dhe në gjykatën kompetente.

Obligimet e studentëve

1 . Studentët që janë të pranuar në Universitet kanë obligim:

1.1. T’i respektojnë rregulloret e lëshuara nga Universiteti;

1.2. T’i respektojnë të drejtat e personelit dhe të studentëve të tjerë;

1.3. T’u kushtojnë vëmendje të duhur studimeve të tyre dhe të marrin pjesë në aktivitetet akademike;

1.4. Të vijojnë ligjëratat në pajtim me rregullat e programit specifik të studimeve;

1.5. Të sillen mirë si në lokalet e Universitetit, ashtu edhe jashtë tyre për të mos e diskredituar Universitetin;

1.6. Te respektojnë rregullat e kodit etik;

1.7. Të paguajnë pagesa dhe tarifa që janë të caktuara.

RREGULLORE PËR PROCEDURËN DHE MASAT DISIPLINORE PËR STUDENTËT E UNIVERSITETIT TË PRISHTINËS
Publikuar me: 06/04/2021 Shkarko