Rregullat etike për studentë

Studentët e Fakultetit Juridik obligohen t’i zbatojnë rregullat etike në fuqi, të cilat miratohen nga Universiteti i Prishtinës. Në rast të shkeljeve të rregullave etike në fuqi, studentëve të Fakulteti Juridik do t’i shqiptohen masat disiplinore, nga Komisioni Disiplinor i Fakultetit Juridik.

RREGULLORE PËR PROCEDURËN DHE MASAT DISIPLINORE PËR STUDENTËT E UNIVERSITETIT TË PRISHTINËS
Publikuar me: 06/04/2021 Shkarko