Këshilli i Fakultetit Juridik

Këshilli i Fakultetit Juridik është organ i Fakultetit, i cili zgjedhet me mandat 4 vjeçar, përmes zgjedhjeve të personelit akademik të cilat mbahen në Universitetin e Prishtinës.

Këshilli i Fakultetit Juridik përbëhet nga:

1.      Dekani;

2.      Prodekani (ët);

3.      Sekretari i Fakultetit;

4.      Deri në tridhjetë (30) anëtarë të zgjedhur nga radha e profesorëve të fakultetit;

5.      Deri në 8 anëtarë të zgjedhur nga radha e asistentëve të fakultetit;

6.      Një anëtar i zgjedhur nga personeli joakademik i fakultetit;

7.      Dy përfaqësues te studentëve, të zgjedhur nga këshilli i studentëve të fakultetit.

Kompetencat e Këshillit të Fakultetit Juridik janë të përcaktuara me nenin 76 të Statutit të Universitetit të Prishtinës.