TAKIMI XVIII VJETOR NDËRKOMBËTAR I INSTITUTIT ALB-SHKENCA 18th ANNUAL MEETING OF THE ALB-SCIENCE INSTITUTE

11 Tetor 2023
SHARE

INSTITUTI ALB-SHKENCA

Tiranë – Prishtinë – Shkup

 

Në bashkëpunim me Universitetin e Prishtinës

e me përkrahje të

 

 

 

TAKIMI XVIII VJETOR NDËRKOMBËTAR I INSTITUTIT ALB-SHKENCA

18th ANNUAL MEETING OF THE ALB-SCIENCE INSTITUTE

 

PROGRAMI

PROGRAMME

 

INTELIGJENCA ARTIFICIALE NË ARSIM DHE NË KËRKIMIN SHKENCOR

 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN EDUCATION AND SCIENTIFIC RESEARCH

 

Prishtinë, 13-14 tetor 2023

Prishtina, 13-14 October 2023

 

www.alb-shkenca.org

 

Konferenca e Shkencave të Drejtësisë, Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore e Politike

 

e shtunë, 14 tetor 2023

 

Vendi: Fakulteti i Edukimit të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”

 

Lidhja online:

 

8.30-9.00 Ardhja e regjistrimi

 

SEANCA E KONFERENCËS SË SHKENCAVE TË DREJTËSISË

 

Moderator: Prof. dr. Gentian ZYBERI

 

9.00-9.05 Gentian ZYBERI, Hyrje, disa fjalë mbi Seksionin e Drejtësisë të IASH-së

 

9.05-9.15 Semir SALI, Nullum Crimen Nulla Poena Sine Lege: Zbatimi antikushtetues i së drejtës zakonore ndërkombëtare nga Dhomat e Specializuara të Kosovës si bazë ligjore për akuza penale / Nullum Crimen Nulla Poena Sine Lege: Unconstitutional application of customary international law by the Kosovo Specialist Chambers of Kosovo as a legal basis for criminal conduct

 

9.15-9.25 Pyetje dhe diskutime

 

9.25-9.35 Remzije ISTREFI, Obligimet e Drejtësisë Tranzicionale dhe Normat Kushtetuese: Marrëdhënia e standardeve ndërkombëtare të mishëruara në Kushtetutën e Kosovës dhe Drejtësia Tranzicionale / Transitional Justice Obligations and Constitutional Norms: The Relation of International Standards Embodied in Kosovo Constitution and Transitional Justice

 

9.35-9.45 Pyetje dhe diskutime

 

9.45-9.55 Gentian ZYBERI, Praktika ligjore shqiptare në lidhje me mbrojtjen e të drejtave të njeriut në situata emergjence, 1993-2023 / Albanian Legal Practice Concerning Protection of Human Rights in Situations of Emergency, 1993-2023

 

9.55-10.05 Pyetje dhe diskutime

 

10.05-10.15 Alba GËRDECI, Vlerësimi i rrezikut të shkeljeve masive të të drejtave të njeriut dhe ndryshimet teknologjike / Atrocity crimes risk assessment and technological change  

 

10.15-10.25 Pyetje dhe diskutime

 

10.25-10.35 Gentian ZYBERI, Konkluzione dhe përmbyllja e konferencës së seksionit të shkencave të drejtësisë

 

10.35-10.50 Pushim kafeje

 

SEANCA E KONFERENCËS SË SHKENCAVE TË EKONOMISË

 

10.50-11.00 Shqiprim Jashari dhe Nail Reshidi, Analizë e strategjive të marketingut digjital në rrjetin e gastronomisë në Kosovë (Analysis of digital marketing strategies in the gastronomy network in Kosovo)

 

11.00-11.10 Pyetje dhe diskutime

 

11.10-11.20 Albana Berisha Qehaja dhe Enver Kutllovci, Natyra dhe praktika e procesit të menaxhmentit strategjik: Evidencë nga Republika e Kosovës (The nature and practice of strategic management process: Evidence from the Republic of Kosova)

 

11.20-11.30 Pyetje dhe diskutime

 

11.30-11.40 Fisnik Morina, Besfort Ahmeti dhe Erlinda Kasumi, Ndikimi i platformave me inteligjencë artificiale në mësimnxënie në arsimin e lartë në Kosovë (The impact of artificial intelligence platforms on higher education teaching in Kosovo)

 

11.40-11.50 Pyetje dhe diskutime

 

11.50-12.00 Granit Baca, Roli i marketingut të brendshëm në fuqizimin e punonjësve të bankës dhe forcimin e kapitalit të markës (The role of internal marketing in empowering bank employees and strengthening brand equity)

 

12.00-12.10 Pyetje dhe diskutime

 

12.10-13.00 Dreka

 

SEANCA E KONFERENCËS SË SHKENCAVE SHOQËRORE DHE POLITIKE

 

13.00-13.10 Muhabere Maliqi, Integrimi i Inteligjencës Artificiale në mësimdhënie: mundësitë dhe sfidat (Integrating Artificial Intelligence in teaching: opportunities and challenges)

 

13.10-13.20 Pyetje dhe diskutime

 

13.20-13.30 Fisnik Krasniqi, Niveli i zhvillimit të njohurive, shkathtësive dhe vlerave te studentët absolventë në universitetet të cilat përgatisin mësimdhënës (The level of development of knowledge, skills and values of graduate students in universities that prepare teachers)

 

13.30-13.40 Pyetje dhe diskutime

 

13.40-14.00 Konkluzione dhe përmbyllje e konferencave