FAKULTETI JURIDIK (UP) NË BASHKËPUNIM ME YIHR KS SHPALL THIRRJE PËR APLIKIM DHE SHPREHJE TË INTERESIT PËR ANGAZHIMIN E NJË ASISTENTI/E ADMINISTRATIV/E TË PROJEKTIT

08 Shtator 2023
SHARE

 

Me qëllim të zbatimit të projektit, për mbështetje të programit Master në Fakultetin Juridik “Të Drejtat e Njeriut, E Drejta Penale Ndërkombëtare dhe Drejtësia Tranzicionale” si dhe mbështetjen e Qendrës për Studime Klinike të Fakultetit Juridik, respektivisht klinikave ligjore.

Fakulteti Juridik (UP) në bashkëpunim me YIHR KS do të angazhoi një student/e të Fakultetit Juridik, në cilësinë e asistentit/tes administrativ/e në kohëzgjatje prej nëntë (9) muaj me pagesë, me orar të plotë.   

Detyrat Kryesore

 • Asiston në përgatitjen e raporteve mujore rreth zbatimit të projektit;
 • Asiston në përgatitjen e thirrjes së aplikimit për studentët vendas dhe ndërkombëtarë për Programin Master "Të Drejtat e Njeriut, e Drejta Penale Ndërkombëtare dhe Drejtësia Tranzicionale" si dhe në procesin e rekrutimit të studentëve në këtë program të studimeve;
 • Asiston profesorët dhe studentët ndërkombëtarë në Kosovë lidhur me çështje administrative;
 • Asiston në të gjitha aktivitetet e Qendrës për Studime Klinike të Fakultetit Juridik;
 • Mbanë kominikim të rregullt me ekipin e YIHR KS si dhe me palë të tjera lidhur me zbatimin e projektit;
 • Asiston në përgatitjen e Raportit Përfundimtar për aktivitetet e zbatuara në kuadër të projektit si dhe përpilimit të shkresave, parashtresave dhe dokumenteve tjera përcjellëse;
 • Bashkëpunon ngushtë me institucionet relevante, si dhe kujdeset për respektimin e të gjitha afateve në procedimin e shkresave;
 • Përpilon raporte të rregullta për mbikëqyrësin dhe kryen detyra tjera të përcaktuara nga menaxhmenti i Fakultetit Juridik;

Kriteret dhe Kualifikimet

 • Të jetë student/e i/e Fakultetit Juridik të Universitetit të Prishtinës (Bachelor ose Master);
 • Studentët e studimeve Bachelor duhet të kenë të përfunduar së paku vitin e tretë të studimeve në momentin e aplikimit;
 • Të ketë njohuri të Gjuhes Angleze (rrjedhshëm në të folur dhe në të shkruar);
 • Të ketë shkathtësi analitike dhe komunikuese;
 • Të posedojë shkathtësi të avancuara të përdorimit të kompjuterit dhe të programeve Word, Powerpoint dhe Excel.
 • Dokumentet e kërkuara për aplikim:
 • CV e kandidatit/ës (max 2 faqe);
 • Transkripta e notave;
 • Letër Motivuese (max. 600 fjalë).

 

Kohëzgjatja: Maksimum deri në nëntë (9) muaj dhe gjatë kësaj periudhe kohore i/e angazhuari/ra do ti kryej aktivitetet në Qendrën për Studime Klinike të Fakultetit Juridik.

Inkurajohen të aplikojnë pjestarët e grupeve të margjinalizuara në Kosovë.

 

Të gjitha aplikacionet duhet të dorëzohen të skanuara në formë elektronike në emailin: [email protected] deri me datën 17.09.2023. Aplikacionet e pranuara pas këtij afati nuk do te merren  parasysh. Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Ky aktivitet realizohet me mbështetjen financiare të OHCHR/UNMIK në kuadër të projektit “Avancimi i të Drejtave të Njeriut: Fuqizimi i OSHC-ve dhe studentëve për ndryshime pozitive në Kosovë” që implementohet nga YIHR KS në bashkëpunim me Fakultetin Juridik, Universiteti Prishtinës.