Fuqizimi i të rinjve: Vështrime nga Atasheu i DD/ICITAP, Kimberly Riffe Prezantimi në Kosovë

23 Maj 2024
SHARE

Fuqizimi i të rinjve: Vështrime nga Atasheu i DD/ICITAP, Kimberly Riffe Prezantimi në Kosovë

 

Më 22 maj 2024, Attaché Kimberly Riffe, nga Departamentit të Drejtësisë - Programi Ndërkombëtar i Asistencës për Trajnimin e Hetimeve Penale (DOJ-ICITAP) pranë Ambasadës së Shteteve të Bashkuara, zhvilloi një prezantim për studentët dhe stafin e Fakultetit Juridik në Universitetin e Prishtinës në Kosovë, i cili u fokusua në frymëzimin e liderëve të së nesërmes. Angazhimi përfshiu ndarjen e përvojave te Atacheut Riffe në zbatimin e ligjit duke theksuar vlerën dhe rëndësinë e përfshirjes gjinore në agjencitë e zbatimit të ligjit dhe të sigurisë kombëtare. Gjatë prezantimit, Atasheu Riffe shpjegoi rolin e programimit të ICITAP-it në Policinë e Kosovës dhe Inspektoratin Policor, duke vënë në dukje rolet jetike të dy agjencive në një demokraci. Së fundi, Atashe Riffe e fokusoi bisedën në rolin individual që secili ka në raportimin e krimeve, veçanërisht në rast të dhunës në familje. Ngjarja u prit mirë nga studentët dhe pedagogët, të cilët vlerësuan mundësinë për të mësuar nga një ekspert ndërkombëtar për të marrë këshilla se si mund të punojnë me policinë dhe prokurorinë për të luftuar dhunën në familje. Prezantimi përfundoi me një sesion pyetjesh dhe përgjigjesh që përfshinte një diskutim të gjallë.

 

 

Empowering Youth: Insights from the DoJ/ICITAP Attaché Kimberly Riffe Presentation in Kosovo

 

On May 22, 2024, the Department of Justice - International Criminal Investigative Training Assistance Program (DOJ-ICITAP) Attaché Kimberly Riffe conducted a presentation for the Law Faculty students and staff at Pristina University in Kosovo that focused on inspiring tomorrow’s leaders. The engagement included Attache’s Riffe sharing her law enforcement experience highlighting the value and importance of gender inclusivity in law enforcement and national security agencies. During the presentation, Attaché Riffe explained the role of ICITAP’s programming in the Kosovo Police and the Police Inspectorate, noting the vital roles of the two agencies in a democracy. Finally, Attache Riffe focused the conversation on the individual role each have in reporting crimes, specifically in case of domestic violence. The event was well-received by the students and faculty who appreciated the opportunity to learn from an international expert to gain advice on how they can work with the police and prosecution to combat domestic violence. The presentation concluded with a Q&A session that included a lively discussion.