Lista e studentëve që kanë paraqitur provimin - Baçelor
E drejta procedurale penale - pjesa e posaçme bj
Publikuar me: 24/04/2024 Shkarko
E drejta e procedurës penale bj
Publikuar me: 24/04/2024 Shkarko
Hyrje në teorinë e shtetit dhe së drejtës FH
Publikuar me: 24/04/2024 Shkarko
Fillet e së drejtës FH
Publikuar me: 24/04/2024 Shkarko
Gjuhë Gjermane II AD
Publikuar me: 24/04/2024 Shkarko
Gjuhë Frenge I AG
Publikuar me: 24/04/2024 Shkarko
Gjuhë Frenge II AG
Publikuar me: 24/04/2024 Shkarko
E drejta e unionit evropian HK
Publikuar me: 24/04/2024 Shkarko
E drejta e unionit evropian FM
Publikuar me: 24/04/2024 Shkarko
E drejta kushtetuese FM
Publikuar me: 24/04/2024 Shkarko
E drejta kushtetuese MJ
Publikuar me: 24/04/2024 Shkarko
E drejta kushtetuese AB
Publikuar me: 24/04/2024 Shkarko
E drejta kushtetuese VM
Publikuar me: 24/04/2024 Shkarko
E drejta e unionit evropian BS
Publikuar me: 24/04/2024 Shkarko
Fillet e së drejtës FK
Publikuar me: 24/04/2024 Shkarko
Hyrje në teorinë e shtetit dhe së drejtës GJM
Publikuar me: 24/04/2024 Shkarko
E drejta procedurale penale - pjesa e posaçme ah
Publikuar me: 24/04/2024 Shkarko
E drejta e procedurës penale ah
Publikuar me: 24/04/2024 Shkarko
Gjuhë Angleze I SHH
Publikuar me: 24/04/2024 Shkarko
Gjuhë Angleze II SHH
Publikuar me: 24/04/2024 Shkarko
Gjuhë Gjermane I AD
Publikuar me: 24/04/2024 Shkarko
Metodologjia dhe shkrimi ligjor FH
Publikuar me: 23/04/2024 Shkarko
E drejta ndërkombëtare publike QQ
Publikuar me: 23/04/2024 Shkarko
E drejta ndërkombëtare publike VU
Publikuar me: 23/04/2024 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut VU
Publikuar me: 23/04/2024 Shkarko
Organizatat ndërkombëtare VQ
Publikuar me: 23/04/2024 Shkarko
E drejta ndërkombëtare publike VQ
Publikuar me: 23/04/2024 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut VQ
Publikuar me: 23/04/2024 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut RI
Publikuar me: 23/04/2024 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut BRR
Publikuar me: 23/04/2024 Shkarko
Organizatat ndërkombëtare BRR
Publikuar me: 23/04/2024 Shkarko
Siguria kolektive ndërkombëtare dhe NATO BRR
Publikuar me: 23/04/2024 Shkarko
E drejta e traktateve BRR
Publikuar me: 23/04/2024 Shkarko
Mjekësia ligjore NH
Publikuar me: 23/04/2024 Shkarko
Metodologjia dhe shkrimi ligjor GJM
Publikuar me: 23/04/2024 Shkarko
E drejta ndërkombëtare e punës HI
Publikuar me: 23/04/2024 Shkarko
E drejta e punës HI
Publikuar me: 23/04/2024 Shkarko
E drejta e punës MV
Publikuar me: 23/04/2024 Shkarko
E drejta sociale HI
Publikuar me: 23/04/2024 Shkarko
E drejta sociale MV
Publikuar me: 23/04/2024 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut II
Publikuar me: 23/04/2024 Shkarko
E drejta ndërkombëtare humanitare II
Publikuar me: 23/04/2024 Shkarko
E drejta ndërkombëtare publike II
Publikuar me: 23/04/2024 Shkarko
E drejta ndërkombëtare publike EH
Publikuar me: 23/04/2024 Shkarko
Teoria e marrëdhënieve ndërkombëtare EH
Publikuar me: 23/04/2024 Shkarko
E drejta diplomatike dhe konsulare EH
Publikuar me: 23/04/2024 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut QQ
Publikuar me: 23/04/2024 Shkarko
Organizatat ndërkombëtare QQ
Publikuar me: 23/04/2024 Shkarko
E drejta e sigurimit social ndërkombëtar MV
Publikuar me: 23/04/2024 Shkarko
E drejta ndërkombëtare e punës MV
Publikuar me: 23/04/2024 Shkarko
Organizatat ndërkombëtare RI
Publikuar me: 23/04/2024 Shkarko
E drejta administrative MB
Publikuar me: 23/04/2024 Shkarko
Procedura administrative MB
Publikuar me: 23/04/2024 Shkarko
E drejta administrative - pjesa e posaçme MB
Publikuar me: 23/04/2024 Shkarko
E drejta administrative IP
Publikuar me: 23/04/2024 Shkarko
Procedura administrative IP
Publikuar me: 23/04/2024 Shkarko
Gjuhë Angleze I SHH
Publikuar me: 12/02/2024 Shkarko
Gjuhë Angleze II SHH
Publikuar me: 12/02/2024 Shkarko
Gjuhë Gjermane I AD
Publikuar me: 12/02/2024 Shkarko
Gjuhë Gjermane II AD
Publikuar me: 12/02/2024 Shkarko
E drejta penale AP
Publikuar me: 12/02/2024 Shkarko
E drejta penale - pjesa e posaçme AP
Publikuar me: 12/02/2024 Shkarko
E drejta penale - pjesa e posaçme NSH
Publikuar me: 12/02/2024 Shkarko
E drejta penale BJ
Publikuar me: 12/02/2024 Shkarko
Klinikat juridike penale BJ
Publikuar me: 12/02/2024 Shkarko
E drejta tatimore dhe buxhetore BP
Publikuar me: 12/02/2024 Shkarko
E drejta bankare FM
Publikuar me: 12/02/2024 Shkarko
Mjekësia ligjore NH
Publikuar me: 12/02/2024 Shkarko
Klinikat juridike fiskale BP
Publikuar me: 12/02/2024 Shkarko
Hulumtim dhe shkrim ligjor FH
Publikuar me: 12/02/2024 Shkarko
Terrorizmi HD
Publikuar me: 12/02/2024 Shkarko
Arbitrazhi IM
Publikuar me: 12/02/2024 Shkarko
Arbitrazhi AG
Publikuar me: 12/02/2024 Shkarko
Gjuhë Frenge I AG
Publikuar me: 12/02/2024 Shkarko
Gjuhë Frenge II AG
Publikuar me: 12/02/2024 Shkarko
E drejta penale NSH
Publikuar me: 12/02/2024 Shkarko
E drejta ndërkombëtare publike VQ
Publikuar me: 09/02/2024 Shkarko
Metodologjia dhe shkrimi ligjor GJM
Publikuar me: 09/02/2024 Shkarko
Metodologjia dhe shkrimi ligjor FH
Publikuar me: 09/02/2024 Shkarko
E drejta ndërkombëtare publike EH
Publikuar me: 09/02/2024 Shkarko
Teoria e marrëdhënieve ndërkombëtare EH
Publikuar me: 09/02/2024 Shkarko
E drejta ndërkombëtare publike QQ
Publikuar me: 09/02/2024 Shkarko
E drejta ndërkombëtare publike II
Publikuar me: 09/02/2024 Shkarko
E drejta ndërkombëtare publike VU
Publikuar me: 09/02/2024 Shkarko
Hyrje në të drejtën GJM
Publikuar me: 09/02/2024 Shkarko
Politika ekonomike AN
Publikuar me: 08/02/2024 Shkarko
Politika ekonomike MB
Publikuar me: 08/02/2024 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private konvencionale DQ
Publikuar me: 07/02/2024 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private konvencionale FM
Publikuar me: 07/02/2024 Shkarko
E drejta procedurale civile RRQ
Publikuar me: 07/02/2024 Shkarko
E drejta procedurale civile IM
Publikuar me: 07/02/2024 Shkarko
E drejta procedurale civile AG
Publikuar me: 07/02/2024 Shkarko
Qeverisja e korporatave AN
Publikuar me: 07/02/2024 Shkarko
Historia e institucioneve shtetërore dhe juridike EA
Publikuar me: 07/02/2024 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private HK
Publikuar me: 07/02/2024 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private konvencionale HK
Publikuar me: 07/02/2024 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private FM
Publikuar me: 07/02/2024 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private DQ
Publikuar me: 07/02/2024 Shkarko
E drejta civile QB
Publikuar me: 06/02/2024 Shkarko
E drejta civile HG
Publikuar me: 06/02/2024 Shkarko
E drejta sendore HG
Publikuar me: 06/02/2024 Shkarko
E drejta kontraktore LP
Publikuar me: 06/02/2024 Shkarko
Bazat e sistemit gjyqësor BS
Publikuar me: 01/02/2024 Shkarko
E drejta e konkurencës VM
Publikuar me: 01/02/2024 Shkarko
Kriminologji me penologji RG
Publikuar me: 01/02/2024 Shkarko
Kriminologji me penologji FT
Publikuar me: 01/02/2024 Shkarko
E drejta e detyrimeve ND
Publikuar me: 01/02/2024 Shkarko
E drejta kontraktore ND
Publikuar me: 01/02/2024 Shkarko
E drejta e detyrimeve BP
Publikuar me: 01/02/2024 Shkarko
Sociologjia e së drejtës MSH
Publikuar me: 01/02/2024 Shkarko
E drejta parlamentare VM
Publikuar me: 31/01/2024 Shkarko
E drejta kushtetuese FM
Publikuar me: 31/01/2024 Shkarko
E drejta parlamentare FM
Publikuar me: 31/01/2024 Shkarko
Procedura administrative IP
Publikuar me: 31/01/2024 Shkarko
Procedura administrative MB
Publikuar me: 31/01/2024 Shkarko
Teoria dhe praktika parlamentare MJ
Publikuar me: 31/01/2024 Shkarko
E drejta penale ndërkombëtare AP
Publikuar me: 31/01/2024 Shkarko
Hyrje në ekonomi MB
Publikuar me: 31/01/2024 Shkarko
Hyrje në ekonomi AN
Publikuar me: 31/01/2024 Shkarko
Ekonomia MB
Publikuar me: 31/01/2024 Shkarko
Ekonomia AN
Publikuar me: 31/01/2024 Shkarko
E drejta parlamentare AB
Publikuar me: 31/01/2024 Shkarko
E drejta kushtetuese AB
Publikuar me: 31/01/2024 Shkarko
E drejta parlamentare MJ
Publikuar me: 31/01/2024 Shkarko
E drejta kushtetuese MJ
Publikuar me: 31/01/2024 Shkarko
E drejta kushtetuese e Republikes së Kosovës MJ
Publikuar me: 31/01/2024 Shkarko
E drejta kushtetuese VM
Publikuar me: 31/01/2024 Shkarko
E drejta tregtare VM
Publikuar me: 30/01/2024 Shkarko
E drejta tregtare LP
Publikuar me: 30/01/2024 Shkarko
E drejta ndërkombëtare humanitare II
Publikuar me: 29/01/2024 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut QQ
Publikuar me: 29/01/2024 Shkarko
E drejta administrative MB
Publikuar me: 29/01/2024 Shkarko
E drejta administrative - pjesa e posaçme MB
Publikuar me: 29/01/2024 Shkarko
E drejta administrative IP
Publikuar me: 29/01/2024 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut RI
Publikuar me: 25/01/2024 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut BRR
Publikuar me: 25/01/2024 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut VU
Publikuar me: 25/01/2024 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut VQ
Publikuar me: 25/01/2024 Shkarko
E drejta e procedurës penale AH
Publikuar me: 25/01/2024 Shkarko
E drejta procedurale penale - pjesa e posaçme AH
Publikuar me: 25/01/2024 Shkarko
E drejta e procedurës penale BJ
Publikuar me: 25/01/2024 Shkarko
E drejta procedurale penale - pjesa e posaçme BJ
Publikuar me: 25/01/2024 Shkarko
E drejta e procedurës penale FSH
Publikuar me: 25/01/2024 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut II
Publikuar me: 25/01/2024 Shkarko
Hyrje në teorinë e shtetit dhe së drejtës FH
Publikuar me: 25/01/2024 Shkarko
Fillet e së drejtës FK
Publikuar me: 24/01/2024 Shkarko
Hyrje në teorinë e shtetit dhe së drejtës FK
Publikuar me: 24/01/2024 Shkarko
E drejta procedurale civile - pjesa e posaçme RRQ
Publikuar me: 24/01/2024 Shkarko
E drejta e sigurimeve RRQ
Publikuar me: 24/01/2024 Shkarko
E drejta procedurale civile - pjesa e posaçme IM
Publikuar me: 24/01/2024 Shkarko
E drejta familjare dhe trashëgimore AG
Publikuar me: 24/01/2024 Shkarko
E drejta familjare dhe trashëgimore BB
Publikuar me: 24/01/2024 Shkarko
E drejta e unionit evropian BS
Publikuar me: 24/01/2024 Shkarko
E drejta e unionit evropian FM
Publikuar me: 24/01/2024 Shkarko
E drejta e unionit evropian DQ
Publikuar me: 24/01/2024 Shkarko
E drejta e unionit evropian HK
Publikuar me: 24/01/2024 Shkarko
Fillet e së drejtës FH
Publikuar me: 24/01/2024 Shkarko
Hyrje në teorinë e shtetit dhe së drejtës GJM
Publikuar me: 24/01/2024 Shkarko
Fillet e së drejtës GJM
Publikuar me: 24/01/2024 Shkarko
E drejta ndërkombëtare e punës dhe E drejta e sigurimit social ndërkombëtar - Muhamet Vokrri
Publikuar me: 23/01/2024 Shkarko
E drejta ndërkombëtare e punës MV
Publikuar me: 23/01/2024 Shkarko
E drejta e sigurimit social ndërkombëtar MV
Publikuar me: 23/01/2024 Shkarko
Komunikimi masiv dhe e drejta MSH
Publikuar me: 22/01/2024 Shkarko
Sociologjia MSH
Publikuar me: 22/01/2024 Shkarko
E drejta e kadastrave QB
Publikuar me: 22/01/2024 Shkarko
Klinika juridike civile QB
Publikuar me: 22/01/2024 Shkarko
Taktika kriminalistike HD
Publikuar me: 22/01/2024 Shkarko
Politika kriminale HD
Publikuar me: 22/01/2024 Shkarko
Analiza ekonomike e së drejtës MB
Publikuar me: 22/01/2024 Shkarko
Konsumi dhe të drejtat e konsumatorëve AN
Publikuar me: 22/01/2024 Shkarko
Institucionet financiare ndërkombëtare MB
Publikuar me: 22/01/2024 Shkarko
Kundërvajtjet në lëmin penal EA
Publikuar me: 22/01/2024 Shkarko
Historia e shtetit dhe e së drejtës shqiptare EA
Publikuar me: 22/01/2024 Shkarko
E drejta tregtare ndërkombëtare VM
Publikuar me: 22/01/2024 Shkarko
Klinika juridike nga e drejta familjare dhe trashëgimore BB
Publikuar me: 22/01/2024 Shkarko
Filozofia e së drejtës LB
Publikuar me: 22/01/2024 Shkarko
Administrimi lokal LB
Publikuar me: 22/01/2024 Shkarko
Administrimi lokal VM
Publikuar me: 22/01/2024 Shkarko
Gjyqësia kushtetuese VM
Publikuar me: 22/01/2024 Shkarko
Viktimologjia FT
Publikuar me: 22/01/2024 Shkarko
Krimi i organizuar FT
Publikuar me: 22/01/2024 Shkarko
Viktimologjia RG
Publikuar me: 22/01/2024 Shkarko
Krimi i organizuar RG
Publikuar me: 22/01/2024 Shkarko
Komunikimi masiv dhe e drejta BS
Publikuar me: 22/01/2024 Shkarko
Filozofia e së drejtës BS
Publikuar me: 22/01/2024 Shkarko
Sociologjia BS
Publikuar me: 22/01/2024 Shkarko
Shkathtësitë praktike gjyqësore BJ
Publikuar me: 22/01/2024 Shkarko
E drejta e traktateve BRR
Publikuar me: 22/01/2024 Shkarko
Siguria kolektive ndërkombëtare dhe NATO BRR
Publikuar me: 22/01/2024 Shkarko
E drejta ndërkombëtare e punës HI
Publikuar me: 22/01/2024 Shkarko
E drejta e sigurimit social ndërkombëtar HI
Publikuar me: 22/01/2024 Shkarko
Etika ligjore dhe profesionale EA
Publikuar me: 22/01/2024 Shkarko
E drejta e pronësisë intelektuale LP
Publikuar me: 17/01/2024 Shkarko
E drejta e punës HI
Publikuar me: 17/01/2024 Shkarko
E drejta sociale HI
Publikuar me: 17/01/2024 Shkarko
E drejta e punës MV
Publikuar me: 17/01/2024 Shkarko
E drejta sociale MV
Publikuar me: 17/01/2024 Shkarko
E drejta romake BB
Publikuar me: 17/01/2024 Shkarko
E drejta romake AG
Publikuar me: 17/01/2024 Shkarko
Kriminalistika HD
Publikuar me: 17/01/2024 Shkarko
E drejta ndërkombëtare ekonomike FM
Publikuar me: 16/01/2024 Shkarko
Retorika dhe shprehja juridike FH
Publikuar me: 16/01/2024 Shkarko
Retorika dhe shprehja juridike FK
Publikuar me: 16/01/2024 Shkarko
E drejta diplomatike dhe konsulare EH
Publikuar me: 16/01/2024 Shkarko
Organizatat ndërkombëtare VQ
Publikuar me: 16/01/2024 Shkarko
Organizatat ndërkombëtare RI
Publikuar me: 16/01/2024 Shkarko
Organizatat ndërkombëtare QQ
Publikuar me: 16/01/2024 Shkarko
Organizatat ndërkombëtare BRR
Publikuar me: 16/01/2024 Shkarko
Financat dhe e drejta financiare BP
Publikuar me: 16/01/2024 Shkarko
Financat dhe e drejta financiare FM
Publikuar me: 16/01/2024 Shkarko
E drejta tatimore dhe buxhetore BP
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
Klinikat juridike fiskale BP
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
Financat dhe e drejta financiare BP
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare ekonomike FM
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
E drejta bankare FM
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
Financat dhe e drejta financiare FM
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
Filozofia e së drejtës BS
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
Sociologjia e së drejtës MSH
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
Komunikimi masiv dhe e drejta MSH
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
Sociologjia MSH
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
Historia e institucioneve shtetërore dhe juridike EA
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
Historia e shtetit dhe e së drejtës shqiptare EA
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
Kundërvajtjet në lëmin penal EA
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
Etika ligjore dhe profesionale EA
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
E drejta e procedurës penale AH
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
E drejta procedurale penale - pjesa e posaçme AH
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
E drejta e procedurës penale BJ
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
Shkathtësitë praktike gjyqësore BJ
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
Klinikat juridike penale BJ
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
E drejta procedurale penale - pjesa e posaçme BJ
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
Terrorizmi HD
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
Taktika kriminalistike HD
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
Kriminalistika HD
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
Politika kriminale HD
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
Gjuhë Angleze II SHH
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
Gjuhë Angleze I SHH
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
Sociologjia BS
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
Komunikimi masiv BS
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
Retorika dhe shprehja juridike FK
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
E drejta administrative MB
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
Procedura administrative MB
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
E drejta administrative - pjesa e posaçme MB
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
E drejta administrative IP
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
Procedura administrative IP
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
E drejta familjare dhe trashëgimore AG
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private HK
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private konvencionale DQ
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private DQ
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private FM
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
E drejta e kadastrave QB
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
Klinika juridike civile QB
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
Gjuhë Gjermane I AD
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
Gjuhë Gjermane II AD
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
E drejta procedurale civile AG
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
Arbitrazhi AG
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
E drejta romake AG
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
Hulumtim dhe shkrim ligjor FH
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
Retorika dhe shprehja juridike FH
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
Fillet e së drejtës FH
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
Fillet e së drejtës GJM
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
Fillet e së drejtës FK
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
Teoria dhe praktika parlamentare MJ
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
E drejta kushtetuese MJ
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
E drejta kushtetuese pozitive MJ
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
E drejta parlamentare MJ
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
E drejta kushtetuese e Republikes së Kosovës MJ
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
Administrimi lokal LB
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
E drejta kontraktore LP
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
E drejta romake BB
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
Klinika juridike nga e drejta familjare dhe trashëgimore BB
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
E drejta familjare dhe trashëgimore BB
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
E drejta civile HG
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
E drejta sendore HG
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
E drejta civile QB
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
E drejta procedurale civile - pjesa e posaçme IM
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
Arbitrazhi IM
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
E drejta e detyrimeve ND
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
E drejta kontraktore ND
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
E drejta kushtetuese AB
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
E drejta kushtetuese FM
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
E drejta parlamentare AB
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
E drejta parlamentare FM
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
E drejta kushtetuese VM
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
Gjyqësia kushtetuese VM
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
Administrimi lokal VM
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
E drejta parlamentare VM
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
E drejta procedurale civile RRQ
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
E drejta e sigurimeve RRQ
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
E drejta procedurale civile - pjesa e posaçme RRQ
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
E drejta procedurale civile IM
Publikuar me: 30/11/2023 Shkarko
Analiza ekonomike e së drejtës MB
Publikuar me: 24/11/2023 Shkarko
Politika ekonomike MB
Publikuar me: 24/11/2023 Shkarko
Ekonomia MB
Publikuar me: 24/11/2023 Shkarko
Kriminologji me penologji FT
Publikuar me: 24/11/2023 Shkarko
Krimi i organizuar FT
Publikuar me: 24/11/2023 Shkarko
Viktimologjia RG
Publikuar me: 24/11/2023 Shkarko
Kriminologji me penologji RG
Publikuar me: 24/11/2023 Shkarko
Krimi i organizuar RG
Publikuar me: 24/11/2023 Shkarko
Qeverisja e korporatave AN
Publikuar me: 24/11/2023 Shkarko
Politika ekonomike AN
Publikuar me: 24/11/2023 Shkarko
Konsumi dhe të drejtat e konsumatorëve AN
Publikuar me: 24/11/2023 Shkarko
Informatikë (programet e reja) AN
Publikuar me: 24/11/2023 Shkarko
Ekonomia AN
Publikuar me: 24/11/2023 Shkarko
Institucionet financiare ndërkombëtare MB
Publikuar me: 24/11/2023 Shkarko
Viktimologjia FT
Publikuar me: 24/11/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare e punës HI
Publikuar me: 23/11/2023 Shkarko
Mjekësia ligjore NH
Publikuar me: 23/11/2023 Shkarko
E drejta penale AP
Publikuar me: 23/11/2023 Shkarko
E drejta tregtare vm
Publikuar me: 23/11/2023 Shkarko
E drejta tregtare ndërkombëtare VM
Publikuar me: 23/11/2023 Shkarko
E drejta e konkurencës VM
Publikuar me: 23/11/2023 Shkarko
E drejta sociale MV
Publikuar me: 23/11/2023 Shkarko
E drejta sociale HI
Publikuar me: 23/11/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare e punës MV
Publikuar me: 23/11/2023 Shkarko
E drejta e sigurimit social ndërkombëtar HI
Publikuar me: 23/11/2023 Shkarko
E drejta e sigurimit social ndërkombëtar MV
Publikuar me: 23/11/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare publike II
Publikuar me: 23/11/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare publike EH
Publikuar me: 23/11/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare humanitare II
Publikuar me: 23/11/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut II
Publikuar me: 23/11/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut RI
Publikuar me: 23/11/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare publike QQ
Publikuar me: 23/11/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut QQ
Publikuar me: 23/11/2023 Shkarko
E drejta e traktateve BRR
Publikuar me: 23/11/2023 Shkarko
E drejta penale - pjesa e posaçme NSH
Publikuar me: 23/11/2023 Shkarko
E drejta penale NSH
Publikuar me: 23/11/2023 Shkarko
E drejta penale ndërkombëtare AP
Publikuar me: 23/11/2023 Shkarko
E drejta penale - pjesa e posaçme AP
Publikuar me: 23/11/2023 Shkarko
E drejta e pronësisë intelektuale LP
Publikuar me: 23/11/2023 Shkarko
E drejta tregtare LP
Publikuar me: 23/11/2023 Shkarko
E drejta e punës MV
Publikuar me: 23/11/2023 Shkarko
E drejta e punës HI
Publikuar me: 23/11/2023 Shkarko
E drejta e unionit evropian FM
Publikuar me: 23/11/2023 Shkarko
E drejta e unionit evropian BS
Publikuar me: 23/11/2023 Shkarko
Bazat e sistemit gjyqësor BS
Publikuar me: 23/11/2023 Shkarko
E drejta e unionit evropian DQ
Publikuar me: 23/11/2023 Shkarko
E drejta e unionit evropian HK
Publikuar me: 23/11/2023 Shkarko
E drejta diplomatike dhe konsulare EH
Publikuar me: 23/11/2023 Shkarko
Organizatat ndërkombëtare RI
Publikuar me: 23/11/2023 Shkarko
Organizatat ndërkombëtare QQ
Publikuar me: 23/11/2023 Shkarko
Organizatat ndërkombëtare BRR
Publikuar me: 23/11/2023 Shkarko
Siguria kolektive ndërkombëtare dhe NATO BRR
Publikuar me: 23/11/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut BRR
Publikuar me: 23/11/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut VQ
Publikuar me: 23/11/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut VU
Publikuar me: 23/11/2023 Shkarko
Metodologjia dhe shkrimi ligjor VM
Publikuar me: 23/11/2023 Shkarko
Metodologjia dhe shkrimi ligjor GJM
Publikuar me: 23/11/2023 Shkarko
Metodologjia dhe shkrimi ligjor AB
Publikuar me: 23/11/2023 Shkarko
Organizatat ndërkombëtare VQ
Publikuar me: 23/11/2023 Shkarko
E drejta familjare dhe trashëgimore BB
Publikuar me: 20/09/2023 Shkarko
E drejta e unionit evropian DQ
Publikuar me: 20/09/2023 Shkarko
E drejta e unionit evropian BS
Publikuar me: 20/09/2023 Shkarko
E drejta e unionit evropian FM
Publikuar me: 20/09/2023 Shkarko
Financat dhe e drejta financiare BP
Publikuar me: 20/09/2023 Shkarko
Financat dhe e drejta financiare FM
Publikuar me: 20/09/2023 Shkarko
E drejta familjare dhe trashëgimore AG
Publikuar me: 20/09/2023 Shkarko
E drejta e unionit evropian HK
Publikuar me: 20/09/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut II
Publikuar me: 19/09/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut BRR
Publikuar me: 19/09/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut VU
Publikuar me: 19/09/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut VQ
Publikuar me: 19/09/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut RI
Publikuar me: 19/09/2023 Shkarko
Mjekësia ligjore NH
Publikuar me: 19/09/2023 Shkarko
Klinikat juridike penale BJ
Publikuar me: 19/09/2023 Shkarko
Klinikat juridike fiskale BP
Publikuar me: 19/09/2023 Shkarko
Terrorizmi HD
Publikuar me: 19/09/2023 Shkarko
Hulumtim dhe shkrim ligjor FH
Publikuar me: 19/09/2023 Shkarko
Arbitrazhi AG
Publikuar me: 19/09/2023 Shkarko
Arbitrazhi IM
Publikuar me: 19/09/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut QQ
Publikuar me: 19/09/2023 Shkarko
Procedura administrative MB
Publikuar me: 14/09/2023 Shkarko
Procedura administrative IP
Publikuar me: 14/09/2023 Shkarko
Fillet e së drejtës GJM
Publikuar me: 14/09/2023 Shkarko
Fillet e së drejtës FK
Publikuar me: 14/09/2023 Shkarko
Fillet e së drejtës FH
Publikuar me: 14/09/2023 Shkarko
Kriminalistika HD
Publikuar me: 14/09/2023 Shkarko
Etika ligjore dhe profesionale EA
Publikuar me: 12/09/2023 Shkarko
Historia e shtetit dhe e së drejtës shqiptare EA
Publikuar me: 12/09/2023 Shkarko
Kundërvajtjet në lëmin penal EA
Publikuar me: 12/09/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private DQ
Publikuar me: 12/09/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private FM
Publikuar me: 12/09/2023 Shkarko
Politika ekonomike AN
Publikuar me: 12/09/2023 Shkarko
Politika ekonomike MB
Publikuar me: 12/09/2023 Shkarko
Gjyqësia kushtetuese VM
Publikuar me: 12/09/2023 Shkarko
E drejta romake BB
Publikuar me: 12/09/2023 Shkarko
Klinika juridike nga e drejta familjare dhe trashëgimore BB
Publikuar me: 12/09/2023 Shkarko
E drejta romake AG
Publikuar me: 12/09/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private HK
Publikuar me: 12/09/2023 Shkarko
E drejta administrative MB
Publikuar me: 11/09/2023 Shkarko
E drejta administrative IP
Publikuar me: 11/09/2023 Shkarko
E drejta administrative - pjesa e posaçme MB
Publikuar me: 11/09/2023 Shkarko
E drejta penale ndërkombëtare AP
Publikuar me: 11/09/2023 Shkarko
E drejta sendore HG
Publikuar me: 11/09/2023 Shkarko
E drejta bankare FM
Publikuar me: 11/09/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare ekonomike FM
Publikuar me: 11/09/2023 Shkarko
Historia e institucioneve shtetërore dhe juridike EA
Publikuar me: 11/09/2023 Shkarko
E drejta e traktateve BRR
Publikuar me: 11/09/2023 Shkarko
Siguria kolektive ndërkombëtare dhe NATO BRR
Publikuar me: 11/09/2023 Shkarko
Filozofia e së drejtës LB
Publikuar me: 07/09/2023 Shkarko
Bazat e sistemit gjyqësor BS
Publikuar me: 07/09/2023 Shkarko
E drejta e punës MV
Publikuar me: 06/09/2023 Shkarko
Metodologjia dhe shkrimi ligjor VM
Publikuar me: 06/09/2023 Shkarko
Metodologjia dhe shkrimi ligjor AB
Publikuar me: 06/09/2023 Shkarko
Gjuhë Angleze II SHH
Publikuar me: 06/09/2023 Shkarko
Gjuhë Angleze I SHH
Publikuar me: 06/09/2023 Shkarko
Metodologjia dhe shkrimi ligjor GJM
Publikuar me: 06/09/2023 Shkarko
Gjuhë Frenge II AG
Publikuar me: 06/09/2023 Shkarko
Gjuhë Gjermane I AD
Publikuar me: 06/09/2023 Shkarko
Gjuhë Gjermane II AD
Publikuar me: 06/09/2023 Shkarko
E drejta e punës HI
Publikuar me: 06/09/2023 Shkarko
Sociologjia e së drejtës BS
Publikuar me: 06/09/2023 Shkarko
Komunikimi masiv BS
Publikuar me: 06/09/2023 Shkarko
Klinika juridike civile HG
Publikuar me: 06/09/2023 Shkarko
Klinika juridike civile QB
Publikuar me: 06/09/2023 Shkarko
E drejta e kadastrave QB
Publikuar me: 06/09/2023 Shkarko
Taktika kriminalistike HD
Publikuar me: 06/09/2023 Shkarko
Politika kriminale HD
Publikuar me: 06/09/2023 Shkarko
Administrimi lokal VM
Publikuar me: 06/09/2023 Shkarko
Administrimi lokal LB
Publikuar me: 06/09/2023 Shkarko
E drejta e sigurimit social ndërkombëtar MV
Publikuar me: 06/09/2023 Shkarko
E drejta e sigurimit social ndërkombëtar HI
Publikuar me: 06/09/2023 Shkarko
E drejta procedurale penale - pjesa e posaçme BJ
Publikuar me: 06/09/2023 Shkarko
Shkathtësitë praktike gjyqësore BJ
Publikuar me: 06/09/2023 Shkarko
E drejta procedurale penale - pjesa e posaçme AH
Publikuar me: 06/09/2023 Shkarko
Informatikë (programet e reja) AN
Publikuar me: 06/09/2023 Shkarko
Konsumi dhe të drejtat e konsumatorëve AN
Publikuar me: 06/09/2023 Shkarko
E drejta e konkurencës VM
Publikuar me: 06/09/2023 Shkarko
Komunikimi masiv dhe e drejta MSH
Publikuar me: 06/09/2023 Shkarko
Sociologjia e së drejtës MSH
Publikuar me: 06/09/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare humanitare II
Publikuar me: 06/09/2023 Shkarko
Filozofia e së drejtës BS
Publikuar me: 06/09/2023 Shkarko
E drejta e pronësisë intelektuale LP
Publikuar me: 06/09/2023 Shkarko
Kriminologji me penologji FT
Publikuar me: 06/09/2023 Shkarko
Krimi i organizuar FT
Publikuar me: 06/09/2023 Shkarko
Krimi i organizuar RG
Publikuar me: 06/09/2023 Shkarko
Kriminologji me penologji RG
Publikuar me: 06/09/2023 Shkarko
E drejta tatimore dhe buxhetore BP
Publikuar me: 06/09/2023 Shkarko
E drejta tregtare ndërkombëtare VM
Publikuar me: 05/09/2023 Shkarko
E drejta e sigurimeve RRQ
Publikuar me: 05/09/2023 Shkarko
Teoria e marrëdhënieve ndërkombëtare EH
Publikuar me: 05/09/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare publike EH
Publikuar me: 05/09/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare publike QQ
Publikuar me: 05/09/2023 Shkarko
Organizatat ndërkombëtare BRR
Publikuar me: 05/09/2023 Shkarko
Organizatat ndërkombëtare RI
Publikuar me: 05/09/2023 Shkarko
Organizatat ndërkombëtare VQ
Publikuar me: 05/09/2023 Shkarko
Organizatat ndërkombëtare QQ
Publikuar me: 05/09/2023 Shkarko
Sociologjia BS
Publikuar me: 05/09/2023 Shkarko
Sociologjia MSH
Publikuar me: 05/09/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare publike II
Publikuar me: 05/09/2023 Shkarko
Viktimologjia RG
Publikuar me: 05/09/2023 Shkarko
E drejta parlamentare AB
Publikuar me: 05/09/2023 Shkarko
E drejta parlamentare FM
Publikuar me: 05/09/2023 Shkarko
E drejta kushtetuese FM
Publikuar me: 05/09/2023 Shkarko
E drejta kushtetuese AB
Publikuar me: 05/09/2023 Shkarko
E drejta parlamentare VM
Publikuar me: 05/09/2023 Shkarko
E drejta kushtetuese VM
Publikuar me: 05/09/2023 Shkarko
E drejta kushtetuese e Republikes së Kosovës MJ
Publikuar me: 05/09/2023 Shkarko
E drejta parlamentare MJ
Publikuar me: 05/09/2023 Shkarko
E drejta kushtetuese pozitive MJ
Publikuar me: 05/09/2023 Shkarko
E drejta kushtetuese MJ
Publikuar me: 05/09/2023 Shkarko
Teoria dhe praktika parlamentare MJ
Publikuar me: 05/09/2023 Shkarko
Analiza ekonomike e së drejtës MB
Publikuar me: 05/09/2023 Shkarko
Viktimologjia FT
Publikuar me: 05/09/2023 Shkarko
E drejta penale - pjesa e posaçme NSH
Publikuar me: 04/09/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private konvencionale FM
Publikuar me: 04/09/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private konvencionale DQ
Publikuar me: 04/09/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private konvencionale HK
Publikuar me: 04/09/2023 Shkarko
Institucionet financiare ndërkombëtare MB
Publikuar me: 04/09/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare e punës HI
Publikuar me: 04/09/2023 Shkarko
E drejta sociale MV
Publikuar me: 04/09/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare e punës MV
Publikuar me: 04/09/2023 Shkarko
E drejta kontraktore ND
Publikuar me: 04/09/2023 Shkarko
E drejta kontraktore LP
Publikuar me: 04/09/2023 Shkarko
E drejta penale - pjesa e posaçme AP
Publikuar me: 04/09/2023 Shkarko
E drejta sociale HI
Publikuar me: 04/09/2023 Shkarko
E drejta penale NSH
Publikuar me: 01/09/2023 Shkarko
E drejta e detyrimeve ND
Publikuar me: 01/09/2023 Shkarko
E drejta e detyrimeve BP
Publikuar me: 01/09/2023 Shkarko
Ekonomia MB
Publikuar me: 01/09/2023 Shkarko
Ekonomia AN
Publikuar me: 01/09/2023 Shkarko
E drejta tregtare VM
Publikuar me: 01/09/2023 Shkarko
E drejta tregtare LP
Publikuar me: 01/09/2023 Shkarko
Qeverisja e korporatave AN
Publikuar me: 01/09/2023 Shkarko
E drejta penale AP
Publikuar me: 01/09/2023 Shkarko
E drejta civile HG
Publikuar me: 30/08/2023 Shkarko
E drejta civile QB
Publikuar me: 30/08/2023 Shkarko
E drejta e procedurës penale AH
Publikuar me: 30/08/2023 Shkarko
E drejta e procedurës penale BJ
Publikuar me: 30/08/2023 Shkarko
E drejta procedurale civile - pjesa e posaçme RRQ
Publikuar me: 30/08/2023 Shkarko
E drejta procedurale civile RRQ
Publikuar me: 30/08/2023 Shkarko
E drejta procedurale civile IM
Publikuar me: 30/08/2023 Shkarko
E drejta procedurale civile AG
Publikuar me: 30/08/2023 Shkarko
Retorika dhe shprehja juridike FH
Publikuar me: 30/08/2023 Shkarko
Retorika dhe shprehja juridike FK
Publikuar me: 30/08/2023 Shkarko
E drejta procedurale civile - pjesa e posaçme IM
Publikuar me: 30/08/2023 Shkarko
E drejta diplomatike dhe konsulare EH
Publikuar me: 30/08/2023 Shkarko
Procedura administrative MB
Publikuar me: 07/07/2023 Shkarko
Procedura administrative IP
Publikuar me: 07/07/2023 Shkarko
E drejta administrative MB
Publikuar me: 07/07/2023 Shkarko
E drejta administrative IP
Publikuar me: 07/07/2023 Shkarko
E drejta administrative - pjesa e posaçme MB
Publikuar me: 07/07/2023 Shkarko
E drejta e unionit evropian BS
Publikuar me: 04/07/2023 Shkarko
Viktimologjia FT
Publikuar me: 04/07/2023 Shkarko
Organizatat ndërkombëtare VQ
Publikuar me: 04/07/2023 Shkarko
Organizatat ndërkombëtare RI
Publikuar me: 04/07/2023 Shkarko
Organizatat ndërkombëtare QQ
Publikuar me: 04/07/2023 Shkarko
Organizatat ndërkombëtare BRR
Publikuar me: 04/07/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private konvencionale HK
Publikuar me: 04/07/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private konvencionale FM
Publikuar me: 04/07/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private konvencionale DQ
Publikuar me: 04/07/2023 Shkarko
E drejta e unionit evropian HK
Publikuar me: 04/07/2023 Shkarko
E drejta e unionit evropian FM
Publikuar me: 04/07/2023 Shkarko
E drejta e unionit evropian DQ
Publikuar me: 04/07/2023 Shkarko
Viktimologjia RG
Publikuar me: 04/07/2023 Shkarko
E drejta sociale MV
Publikuar me: 29/06/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut QQ
Publikuar me: 29/06/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut II
Publikuar me: 29/06/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut BRR
Publikuar me: 29/06/2023 Shkarko
E drejta kushtetuese pozitive MJ
Publikuar me: 29/06/2023 Shkarko
E drejta kushtetuese e Republikes së Kosovës MJ
Publikuar me: 29/06/2023 Shkarko
E drejta familjare dhe trashëgimore BB
Publikuar me: 29/06/2023 Shkarko
E drejta familjare dhe trashëgimore AG
Publikuar me: 29/06/2023 Shkarko
E drejta e pronësisë intelektuale LP
Publikuar me: 29/06/2023 Shkarko
E drejta diplomatike dhe konsulare EH
Publikuar me: 29/06/2023 Shkarko
Arbitrazhi IM
Publikuar me: 29/06/2023 Shkarko
Arbitrazhi AG
Publikuar me: 29/06/2023 Shkarko
Mjekësia ligjore NH
Publikuar me: 29/06/2023 Shkarko
Klinikat juridike penale BJ
Publikuar me: 29/06/2023 Shkarko
Klinikat juridike fiskale BP
Publikuar me: 29/06/2023 Shkarko
Institucionet financiare ndërkombëtare MB
Publikuar me: 29/06/2023 Shkarko
Hulumtim dhe shkrim ligjor FH
Publikuar me: 29/06/2023 Shkarko
Financat dhe e drejta financiare FM
Publikuar me: 29/06/2023 Shkarko
Financat dhe e drejta financiare BP
Publikuar me: 29/06/2023 Shkarko
E drejta sociale HI
Publikuar me: 29/06/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut VU
Publikuar me: 29/06/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut VQ
Publikuar me: 29/06/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut RI
Publikuar me: 29/06/2023 Shkarko
Terrorizmi HD
Publikuar me: 29/06/2023 Shkarko
E drejta parlamentare VM
Publikuar me: 27/06/2023 Shkarko
E drejta parlamentare MJ
Publikuar me: 27/06/2023 Shkarko
E drejta parlamentare FM
Publikuar me: 27/06/2023 Shkarko
E drejta parlamentare AB
Publikuar me: 27/06/2023 Shkarko
Retorika dhe shprehja juridike FK
Publikuar me: 27/06/2023 Shkarko
Retorika dhe shprehja juridike FH
Publikuar me: 27/06/2023 Shkarko
Politika ekonomike MB
Publikuar me: 27/06/2023 Shkarko
Politika ekonomike AN
Publikuar me: 27/06/2023 Shkarko
Ekonomia MB
Publikuar me: 27/06/2023 Shkarko
Ekonomia AN
Publikuar me: 27/06/2023 Shkarko
E drejta procedurale penale - pjesa e posaçme BJ
Publikuar me: 27/06/2023 Shkarko
E drejta procedurale penale - pjesa e posaçme AH
Publikuar me: 27/06/2023 Shkarko
Teoria dhe praktika parlamentare MJ
Publikuar me: 27/06/2023 Shkarko
E drejta penale ndërkombëtare AP
Publikuar me: 26/06/2023 Shkarko
Kundërvajtjet në lëmin penal EA
Publikuar me: 23/06/2023 Shkarko
Kriminologji me penologji FT
Publikuar me: 23/06/2023 Shkarko
Kriminalistika HD
Publikuar me: 23/06/2023 Shkarko
Krimi i organizuar RG
Publikuar me: 23/06/2023 Shkarko
Krimi i organizuar FT
Publikuar me: 23/06/2023 Shkarko
Gjyqësia kushtetuese VM
Publikuar me: 23/06/2023 Shkarko
E drejta sendore HG
Publikuar me: 23/06/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare ekonomike FM
Publikuar me: 23/06/2023 Shkarko
Kriminologji me penologji RG
Publikuar me: 23/06/2023 Shkarko
E drejta e traktateve BRR
Publikuar me: 22/06/2023 Shkarko
Filozofia e së drejtës LB
Publikuar me: 21/06/2023 Shkarko
Taktika kriminalistike HD
Publikuar me: 21/06/2023 Shkarko
E drejta bankare FM
Publikuar me: 20/06/2023 Shkarko
Analiza ekonomike e së drejtës MB
Publikuar me: 20/06/2023 Shkarko
Administrimi lokal VM
Publikuar me: 20/06/2023 Shkarko
Administrimi lokal LB
Publikuar me: 20/06/2023 Shkarko
E drejta tregtare ndërkombëtare VM
Publikuar me: 20/06/2023 Shkarko
E drejta romake BB
Publikuar me: 20/06/2023 Shkarko
E drejta romake AG
Publikuar me: 20/06/2023 Shkarko
E drejta procedurale civile - pjesa e posaçme RRQ
Publikuar me: 20/06/2023 Shkarko
E drejta procedurale civile - pjesa e posaçme IM
Publikuar me: 20/06/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare humanitare II
Publikuar me: 20/06/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare e punës MV
Publikuar me: 20/06/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare e punës HI
Publikuar me: 20/06/2023 Shkarko
E drejta e sigurimit social ndërkombëtar MV
Publikuar me: 20/06/2023 Shkarko
E drejta e sigurimit social ndërkombëtar HI
Publikuar me: 20/06/2023 Shkarko
E drejta e sigurimeve RRQ
Publikuar me: 20/06/2023 Shkarko
Siguria kolektive ndërkombëtare dhe NATO BRR
Publikuar me: 20/06/2023 Shkarko
Shkathtësitë praktike gjyqësore BJ
Publikuar me: 20/06/2023 Shkarko
Etika ligjore dhe profesionale EA
Publikuar me: 20/06/2023 Shkarko
Qeverisja e korporatave AN
Publikuar me: 19/06/2023 Shkarko
Filozofia e së drejtës BS
Publikuar me: 19/06/2023 Shkarko
E drejta penale NSH
Publikuar me: 19/06/2023 Shkarko
E drejta penale AP
Publikuar me: 19/06/2023 Shkarko
E drejta penale - pjesa e posaçme NSH
Publikuar me: 19/06/2023 Shkarko
E drejta penale - pjesa e posaçme AP
Publikuar me: 19/06/2023 Shkarko
E drejta e punës MV
Publikuar me: 19/06/2023 Shkarko
E drejta e punës HI
Publikuar me: 19/06/2023 Shkarko
Sociologjia BS
Publikuar me: 19/06/2023 Shkarko
Sociologjia MSH
Publikuar me: 19/06/2023 Shkarko
Konsumi dhe të drejtat e konsumatorëve AN
Publikuar me: 15/06/2023 Shkarko
Gjuhë Gjermane I AD
Publikuar me: 14/06/2023 Shkarko
Gjuhë Frenge II AG
Publikuar me: 14/06/2023 Shkarko
Gjuhë Angleze II SHH
Publikuar me: 14/06/2023 Shkarko
Gjuhë Angleze I SHH
Publikuar me: 14/06/2023 Shkarko
E drejta procedurale civile RRQ
Publikuar me: 14/06/2023 Shkarko
E drejta procedurale civile IM
Publikuar me: 14/06/2023 Shkarko
E drejta procedurale civile AG
Publikuar me: 14/06/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private HK
Publikuar me: 14/06/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private FM
Publikuar me: 14/06/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private DQ
Publikuar me: 14/06/2023 Shkarko
E drejta e kadastrave QB
Publikuar me: 14/06/2023 Shkarko
Komunikimi masiv dhe e drejta MSH
Publikuar me: 14/06/2023 Shkarko
Klinika juridike nga e drejta familjare dhe trashëgimore BB
Publikuar me: 14/06/2023 Shkarko
Klinika juridike civile QB
Publikuar me: 14/06/2023 Shkarko
Klinika juridike civile HG
Publikuar me: 14/06/2023 Shkarko
Gjuhë Gjermane II AD
Publikuar me: 14/06/2023 Shkarko
Politika kriminale HD
Publikuar me: 14/06/2023 Shkarko
Teoria e marrëdhënieve ndërkombëtare EH
Publikuar me: 13/06/2023 Shkarko
E drejta tatimore dhe buxhetore BP
Publikuar me: 13/06/2023 Shkarko
E drejta kontraktore ND
Publikuar me: 13/06/2023 Shkarko
E drejta kontraktore LP
Publikuar me: 13/06/2023 Shkarko
E drejta e konkurencës VM
Publikuar me: 13/06/2023 Shkarko
Sociologjia e së drejtës MSH
Publikuar me: 13/06/2023 Shkarko
Sociologjia e së drejtës BS
Publikuar me: 13/06/2023 Shkarko
Bazat e sistemit gjyqësor BS
Publikuar me: 13/06/2023 Shkarko
Informatikë (programet e reja) AN
Publikuar me: 13/06/2023 Shkarko
Historia e shtetit dhe e së drejtës shqiptare EA
Publikuar me: 13/06/2023 Shkarko
E drejta tregtare LP
Publikuar me: 09/06/2023 Shkarko
E drejta tregtare VM
Publikuar me: 09/06/2023 Shkarko
E drejta civile HG
Publikuar me: 09/06/2023 Shkarko
E drejta civile QB
Publikuar me: 09/06/2023 Shkarko
E drejta e detyrimeve BP
Publikuar me: 09/06/2023 Shkarko
E drejta e detyrimeve ND
Publikuar me: 09/06/2023 Shkarko
Historia e institucioneve shtetërore dhe juridike EA
Publikuar me: 09/06/2023 Shkarko
Fillet e së drejtës FK
Publikuar me: 06/06/2023 Shkarko
Fillet e së drejtës GJM
Publikuar me: 06/06/2023 Shkarko
Fillet e së drejtës FH
Publikuar me: 06/06/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare publike II
Publikuar me: 06/06/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare publike QQ
Publikuar me: 06/06/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare publike EH
Publikuar me: 06/06/2023 Shkarko
Metodologjia dhe shkrimi ligjor GJM
Publikuar me: 06/06/2023 Shkarko
Metodologjia dhe shkrimi ligjor AB
Publikuar me: 06/06/2023 Shkarko
Metodologjia dhe shkrimi ligjor VM
Publikuar me: 06/06/2023 Shkarko
E drejta e procedurës penale AH
Publikuar me: 05/06/2023 Shkarko
E drejta kushtetuese FM
Publikuar me: 05/06/2023 Shkarko
E drejta kushtetuese MJ
Publikuar me: 05/06/2023 Shkarko
E drejta e procedurës penale BJ
Publikuar me: 05/06/2023 Shkarko
E drejta kushtetuese AB
Publikuar me: 05/06/2023 Shkarko
E drejta kushtetuese VM
Publikuar me: 05/06/2023 Shkarko
E drejta parlamentare VM
Publikuar me: 05/05/2023 Shkarko
E drejta parlamentare AB
Publikuar me: 03/05/2023 Shkarko
E drejta kushtetuese FM
Publikuar me: 03/05/2023 Shkarko
E drejta parlamentare FM
Publikuar me: 03/05/2023 Shkarko
E drejta kushtetuese pozitive MJ
Publikuar me: 03/05/2023 Shkarko
E drejta kushtetuese VM
Publikuar me: 03/05/2023 Shkarko
Gjyqësia kushtetuese VM
Publikuar me: 03/05/2023 Shkarko
Administrimi lokal VM
Publikuar me: 03/05/2023 Shkarko
Teoria dhe praktika parlamentare VM
Publikuar me: 03/05/2023 Shkarko
Administrimi lokal LB
Publikuar me: 03/05/2023 Shkarko
E drejta kushtetuese e Republikes së Kosovës MJ
Publikuar me: 03/05/2023 Shkarko
E drejta parlamentare MJ
Publikuar me: 03/05/2023 Shkarko
E drejta kushtetuese MJ
Publikuar me: 03/05/2023 Shkarko
E drejta kushtetuese AB
Publikuar me: 03/05/2023 Shkarko
Politika ekonomike MB
Publikuar me: 27/04/2023 Shkarko
Ekonomia MB
Publikuar me: 27/04/2023 Shkarko
Sociologjia e së drejtës MSH
Publikuar me: 27/04/2023 Shkarko
Filozofia e së drejtës BS
Publikuar me: 27/04/2023 Shkarko
Komunikimi masiv BS
Publikuar me: 27/04/2023 Shkarko
Sociologjia e së drejtës BS
Publikuar me: 27/04/2023 Shkarko
Qeverisja e korporatave AN
Publikuar me: 27/04/2023 Shkarko
Politika ekonomike AN
Publikuar me: 27/04/2023 Shkarko
Konsumi dhe të drejtat e konsumatorëve AN
Publikuar me: 27/04/2023 Shkarko
Informatikë (programet e reja) AN
Publikuar me: 27/04/2023 Shkarko
Ekonomia AN
Publikuar me: 27/04/2023 Shkarko
Institucionet financiare ndërkombëtare MB
Publikuar me: 27/04/2023 Shkarko
Analiza ekonomike e së drejtës MB
Publikuar me: 27/04/2023 Shkarko
E drejta e traktateve BRR
Publikuar me: 27/04/2023 Shkarko
Siguria kolektive ndërkombëtare dhe NATO BRR
Publikuar me: 27/04/2023 Shkarko
Organizatat ndërkombëtare BRR
Publikuar me: 27/04/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut BRR
Publikuar me: 27/04/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare publike QQ
Publikuar me: 27/04/2023 Shkarko
Organizatat ndërkombëtare QQ
Publikuar me: 27/04/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut QQ
Publikuar me: 27/04/2023 Shkarko
Komunikimi masiv dhe e drejta MSH
Publikuar me: 27/04/2023 Shkarko
Sociologjia MSH
Publikuar me: 27/04/2023 Shkarko
Sociologjia BS
Publikuar me: 27/04/2023 Shkarko
Financat dhe e drejta financiare FM
Publikuar me: 27/04/2023 Shkarko
E drejta tatimore dhe buxhetore BP
Publikuar me: 27/04/2023 Shkarko
Klinikat juridike fiskale BP
Publikuar me: 27/04/2023 Shkarko
Financat dhe e drejta financiare BP
Publikuar me: 27/04/2023 Shkarko
Organizatat ndërkombëtare RI
Publikuar me: 27/04/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut RI
Publikuar me: 27/04/2023 Shkarko
E drejta diplomatike dhe konsulare EH
Publikuar me: 27/04/2023 Shkarko
Teoria e marrëdhënieve ndërkombëtare EH
Publikuar me: 27/04/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare publike EH
Publikuar me: 27/04/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare publike II
Publikuar me: 27/04/2023 Shkarko
E drejta bankare FM
Publikuar me: 27/04/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut II
Publikuar me: 27/04/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare ekonomike FM
Publikuar me: 27/04/2023 Shkarko
E drejta e unionit evropian BS
Publikuar me: 26/04/2023 Shkarko
E drejta procedurale civile RRQ
Publikuar me: 26/04/2023 Shkarko
E drejta e sigurimeve RRQ
Publikuar me: 26/04/2023 Shkarko
E drejta procedurale civile - pjesa e posaçme RRQ
Publikuar me: 26/04/2023 Shkarko
E drejta procedurale civile IM
Publikuar me: 26/04/2023 Shkarko
Arbitrazhi IM
Publikuar me: 26/04/2023 Shkarko
Arbitrazhi AG
Publikuar me: 26/04/2023 Shkarko
E drejta procedurale civile AG
Publikuar me: 26/04/2023 Shkarko
E drejta e unionit evropian HK
Publikuar me: 26/04/2023 Shkarko
E drejta e unionit evropian FM
Publikuar me: 26/04/2023 Shkarko
E drejta e unionit evropian DQ
Publikuar me: 26/04/2023 Shkarko
E drejta e procedurës penale AH
Publikuar me: 26/04/2023 Shkarko
E drejta e procedurës penale BJ
Publikuar me: 26/04/2023 Shkarko
E drejta procedurale civile - pjesa e posaçme IM
Publikuar me: 26/04/2023 Shkarko
Gjuhë Angleze I SHH
Publikuar me: 25/04/2023 Shkarko
Gjuhë Angleze II SHH
Publikuar me: 25/04/2023 Shkarko
Gjuhë Gjermane II AD
Publikuar me: 25/04/2023 Shkarko
Gjuhë Gjermane I AD
Publikuar me: 25/04/2023 Shkarko
Metodologjia dhe shkrimi ligjor VM
Publikuar me: 19/04/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare e punës HI
Publikuar me: 19/04/2023 Shkarko
E drejta e sigurimit social ndërkombëtar HI
Publikuar me: 19/04/2023 Shkarko
E drejta e sigurimit social ndërkombëtar MV
Publikuar me: 19/04/2023 Shkarko
E drejta penale - pjesa e posaçme AP
Publikuar me: 19/04/2023 Shkarko
E drejta penale ndërkombëtare AP
Publikuar me: 19/04/2023 Shkarko
E drejta penale AP
Publikuar me: 19/04/2023 Shkarko
E drejta penale NSH
Publikuar me: 19/04/2023 Shkarko
Fillet e së drejtës FK
Publikuar me: 19/04/2023 Shkarko
Fillet e së drejtës FH
Publikuar me: 19/04/2023 Shkarko
Retorika dhe shprehja juridike FK
Publikuar me: 19/04/2023 Shkarko
E drejta penale - pjesa e posaçme NSH
Publikuar me: 19/04/2023 Shkarko
E drejta sociale MV
Publikuar me: 19/04/2023 Shkarko
Fillet e së drejtës GJM
Publikuar me: 19/04/2023 Shkarko
Metodologjia dhe shkrimi ligjor GJM
Publikuar me: 19/04/2023 Shkarko
Metodologjia dhe shkrimi ligjor AB
Publikuar me: 19/04/2023 Shkarko
Procedura administrative MB
Publikuar me: 19/04/2023 Shkarko
E drejta administrative IP
Publikuar me: 19/04/2023 Shkarko
Procedura administrative IP
Publikuar me: 19/04/2023 Shkarko
E drejta administrative - pjesa e posaçme MB
Publikuar me: 19/04/2023 Shkarko
E drejta e punës MV
Publikuar me: 19/04/2023 Shkarko
E drejta e punës HI
Publikuar me: 19/04/2023 Shkarko
E drejta sociale HI
Publikuar me: 19/04/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare e punës MV
Publikuar me: 19/04/2023 Shkarko
E drejta administrative MB
Publikuar me: 19/04/2023 Shkarko
E drejta e konkurencës VM
Publikuar me: 13/04/2023 Shkarko
E drejta tregtare ndërkombëtare VM
Publikuar me: 13/04/2023 Shkarko
E drejta tregtare VM
Publikuar me: 13/04/2023 Shkarko
Shkathtësitë praktike gjyqësore BJ
Publikuar me: 13/04/2023 Shkarko
E drejta tregtare LP
Publikuar me: 13/04/2023 Shkarko
E drejta kontraktore LP
Publikuar me: 13/04/2023 Shkarko
E drejta e pronësisë intelektuale LP
Publikuar me: 13/04/2023 Shkarko
Klinikat juridike penale BJ
Publikuar me: 13/04/2023 Shkarko
Bazat e sistemit gjyqësor BS
Publikuar me: 13/04/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private konvencionale HK
Publikuar me: 13/04/2023 Shkarko
E drejta civile HG
Publikuar me: 13/04/2023 Shkarko
E drejta sendore HG
Publikuar me: 13/04/2023 Shkarko
Klinika juridike civile QB
Publikuar me: 13/04/2023 Shkarko
E drejta e kadastrave QB
Publikuar me: 13/04/2023 Shkarko
E drejta civile QB
Publikuar me: 13/04/2023 Shkarko
E drejta procedurale penale - pjesa e posaçme BJ
Publikuar me: 13/04/2023 Shkarko
E drejta procedurale penale - pjesa e posaçme AH
Publikuar me: 13/04/2023 Shkarko
Kriminologji me penologji FT
Publikuar me: 13/04/2023 Shkarko
Viktimologjia FT
Publikuar me: 13/04/2023 Shkarko
Krimi i organizuar FT
Publikuar me: 13/04/2023 Shkarko
E drejta e detyrimeve ND
Publikuar me: 13/04/2023 Shkarko
E drejta e detyrimeve BP
Publikuar me: 13/04/2023 Shkarko
E drejta kontraktore ND
Publikuar me: 13/04/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private HK
Publikuar me: 13/04/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private FM
Publikuar me: 13/04/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private DQ
Publikuar me: 13/04/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private konvencionale DQ
Publikuar me: 13/04/2023 Shkarko
Historia e shtetit dhe e së drejtës shqiptare EA
Publikuar me: 13/04/2023 Shkarko
E drejta romake BB
Publikuar me: 13/04/2023 Shkarko
E drejta familjare dhe trashëgimore BB
Publikuar me: 13/04/2023 Shkarko
Klinika juridike nga e drejta familjare dhe trashëgimore BB
Publikuar me: 13/04/2023 Shkarko
Kriminalistika HD
Publikuar me: 13/04/2023 Shkarko
Politika kriminale HD
Publikuar me: 13/04/2023 Shkarko
Taktika kriminalistike HD
Publikuar me: 13/04/2023 Shkarko
Terrorizmi HD
Publikuar me: 13/04/2023 Shkarko
Kriminologji me penologji RG
Publikuar me: 13/04/2023 Shkarko
Viktimologjia RG
Publikuar me: 13/04/2023 Shkarko
Krimi i organizuar RG
Publikuar me: 13/04/2023 Shkarko
Kundërvajtjet në lëmin penal EA
Publikuar me: 13/04/2023 Shkarko
Etika ligjore dhe profesionale EA
Publikuar me: 13/04/2023 Shkarko
Historia e institucioneve shtetërore dhe juridike EA
Publikuar me: 13/04/2023 Shkarko
Teoria e marrëdhënieve ndërkombëtare EH
Publikuar me: 10/02/2023 Shkarko
Politika ekonomike AN
Publikuar me: 10/02/2023 Shkarko
Terrorizmi HD
Publikuar me: 10/02/2023 Shkarko
Klinikat juridike penale HD
Publikuar me: 10/02/2023 Shkarko
Hulumtim dhe shkrim ligjor FH
Publikuar me: 10/02/2023 Shkarko
Mjekësia ligjore NH
Publikuar me: 10/02/2023 Shkarko
Arbitrazhi AG
Publikuar me: 10/02/2023 Shkarko
Arbitrazhi IM
Publikuar me: 10/02/2023 Shkarko
Klinikat juridike fiskale BP
Publikuar me: 10/02/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare publike EH
Publikuar me: 10/02/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare publike QQ
Publikuar me: 10/02/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare publike II
Publikuar me: 10/02/2023 Shkarko
Gjuhë Angleze II SHH
Publikuar me: 10/02/2023 Shkarko
Gjuhë Gjermane I AD
Publikuar me: 10/02/2023 Shkarko
Gjuhë Gjermane II AD
Publikuar me: 10/02/2023 Shkarko
Gjuhë Frenge I AG
Publikuar me: 10/02/2023 Shkarko
Gjuhë Frenge II AG
Publikuar me: 10/02/2023 Shkarko
Politika ekonomike MB
Publikuar me: 10/02/2023 Shkarko
Gjuhë Angleze I SHH
Publikuar me: 10/02/2023 Shkarko
Analiza ekonomike e së drejtës MB
Publikuar me: 08/02/2023 Shkarko
Qeverisja e korporatave AN
Publikuar me: 08/02/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private konvencionale DQ
Publikuar me: 08/02/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private DQ
Publikuar me: 08/02/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private HK
Publikuar me: 08/02/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private FM
Publikuar me: 08/02/2023 Shkarko
E drejta penale AP
Publikuar me: 08/02/2023 Shkarko
E drejta penale NSH
Publikuar me: 08/02/2023 Shkarko
E drejta penale - pjesa e posaçme AP
Publikuar me: 08/02/2023 Shkarko
E drejta penale - pjesa e posaçme NSH
Publikuar me: 08/02/2023 Shkarko
Historia e institucioneve shtetërore dhe juridike EA
Publikuar me: 08/02/2023 Shkarko
Historia e institucioneve shtetërore dhe juridike XHT
Publikuar me: 08/02/2023 Shkarko
E drejta procedurale civile RRQ
Publikuar me: 07/02/2023 Shkarko
E drejta procedurale civile IM
Publikuar me: 07/02/2023 Shkarko
E drejta procedurale civile AG
Publikuar me: 07/02/2023 Shkarko
Institucionet financiare ndërkombëtare MB
Publikuar me: 06/02/2023 Shkarko
E drejta e detyrimeve ND
Publikuar me: 06/02/2023 Shkarko
E drejta kontraktore LP
Publikuar me: 06/02/2023 Shkarko
E drejta e detyrimeve BP
Publikuar me: 06/02/2023 Shkarko
E drejta kontraktore ND
Publikuar me: 06/02/2023 Shkarko
Konsumi dhe të drejtat e konsumatorëve MB
Publikuar me: 03/02/2023 Shkarko
E drejta civile QB
Publikuar me: 03/02/2023 Shkarko
E drejta sendore HG
Publikuar me: 03/02/2023 Shkarko
E drejta civile HG
Publikuar me: 03/02/2023 Shkarko
Konsumi dhe të drejtat e konsumatorëve AN
Publikuar me: 03/02/2023 Shkarko
E drejta penale ndërkombëtare AP
Publikuar me: 03/02/2023 Shkarko
Ekonomia MB
Publikuar me: 03/02/2023 Shkarko
Ekonomia AN
Publikuar me: 03/02/2023 Shkarko
Kriminologji me penologji RG
Publikuar me: 01/02/2023 Shkarko
Bazat e sistemit gjyqësor BS
Publikuar me: 01/02/2023 Shkarko
Kriminologji me penologji FT
Publikuar me: 01/02/2023 Shkarko
E drejta kushtetuese FM
Publikuar me: 01/02/2023 Shkarko
E drejta kushtetuese AB
Publikuar me: 01/02/2023 Shkarko
E drejta kushtetuese VM
Publikuar me: 01/02/2023 Shkarko
Sociologjia e së drejtës BS
Publikuar me: 01/02/2023 Shkarko
Sociologjia e së drejtës MSH
Publikuar me: 01/02/2023 Shkarko
Informatikë (programet e reja) AN
Publikuar me: 01/02/2023 Shkarko
E drejta kushtetuese MJ
Publikuar me: 01/02/2023 Shkarko
E drejta e konkurencës VM
Publikuar me: 31/01/2023 Shkarko
Viktimologjia RG
Publikuar me: 31/01/2023 Shkarko
Procedura administrative IP
Publikuar me: 31/01/2023 Shkarko
Procedura administrative MB
Publikuar me: 31/01/2023 Shkarko
E drejta administrative - pjesa e posaçme MB
Publikuar me: 31/01/2023 Shkarko
Viktimologjia FT
Publikuar me: 31/01/2023 Shkarko
E drejta sociale HI
Publikuar me: 30/01/2023 Shkarko
E drejta sociale MV
Publikuar me: 30/01/2023 Shkarko
Metodologjia dhe shkrimi ligjor GJM
Publikuar me: 30/01/2023 Shkarko
E drejta administrative IP
Publikuar me: 26/01/2023 Shkarko
E drejta administrative MB
Publikuar me: 26/01/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut BRR
Publikuar me: 26/01/2023 Shkarko
Metodologjia dhe shkrimi ligjor AB
Publikuar me: 26/01/2023 Shkarko
Metodologjia dhe shkrimi ligjor VM
Publikuar me: 26/01/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut II
Publikuar me: 26/01/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare humanitare II
Publikuar me: 26/01/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut QQ
Publikuar me: 26/01/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut RI
Publikuar me: 26/01/2023 Shkarko
E drejta e procedurës penale BJ
Publikuar me: 26/01/2023 Shkarko
E drejta e procedurës penale AH
Publikuar me: 26/01/2023 Shkarko
E drejta e punës MV
Publikuar me: 26/01/2023 Shkarko
E drejta e punës HI
Publikuar me: 26/01/2023 Shkarko
E drejta e sigurimeve RRQ
Publikuar me: 25/01/2023 Shkarko
E drejta procedurale civile - pjesa e posaçme RRQ
Publikuar me: 25/01/2023 Shkarko
E drejta procedurale civile - pjesa e posaçme IM
Publikuar me: 25/01/2023 Shkarko
Gjyqësia kushtetuese VM
Publikuar me: 25/01/2023 Shkarko
E drejta tregtare ndërkombëtare VM
Publikuar me: 25/01/2023 Shkarko
E drejta procedurale penale - pjesa e posaçme BJ
Publikuar me: 25/01/2023 Shkarko
E drejta procedurale penale - pjesa e posaçme AH
Publikuar me: 25/01/2023 Shkarko
Fillet e së drejtës GJM
Publikuar me: 25/01/2023 Shkarko
Fillet e së drejtës FK
Publikuar me: 25/01/2023 Shkarko
Fillet e së drejtës FH
Publikuar me: 25/01/2023 Shkarko
E drejta e unionit evropian HK
Publikuar me: 25/01/2023 Shkarko
E drejta e unionit evropian FM
Publikuar me: 25/01/2023 Shkarko
E drejta e unionit evropian DQ
Publikuar me: 25/01/2023 Shkarko
E drejta e unionit evropian BS
Publikuar me: 25/01/2023 Shkarko
E drejta familjare dhe trashëgimore BB
Publikuar me: 25/01/2023 Shkarko
Etika ligjore dhe profesionale EA
Publikuar me: 25/01/2023 Shkarko
Kundërvajtjet në lëmin penal EA
Publikuar me: 25/01/2023 Shkarko
E drejta tregtare VM
Publikuar me: 23/01/2023 Shkarko
E drejta tregtare LP
Publikuar me: 23/01/2023 Shkarko
Krimi i organizuar FT
Publikuar me: 19/01/2023 Shkarko
Krimi i organizuar RG
Publikuar me: 19/01/2023 Shkarko
Klinika juridike civile HG
Publikuar me: 19/01/2023 Shkarko
Klinika juridike civile QB
Publikuar me: 19/01/2023 Shkarko
E drejta e kadastrave QB
Publikuar me: 19/01/2023 Shkarko
Politika kriminale HD
Publikuar me: 19/01/2023 Shkarko
Taktika kriminalistike HD
Publikuar me: 19/01/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare e punës MV
Publikuar me: 19/01/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare e punës HI
Publikuar me: 19/01/2023 Shkarko
Klinika juridike nga e drejta familjare dhe trashëgimore BB
Publikuar me: 19/01/2023 Shkarko
E drejta bankare FM
Publikuar me: 19/01/2023 Shkarko
E drejta tatimore dhe buxhetore BP
Publikuar me: 19/01/2023 Shkarko
Shkathtësitë praktike gjyqësore BJ
Publikuar me: 19/01/2023 Shkarko
E drejta e traktateve BRR
Publikuar me: 19/01/2023 Shkarko
Siguria kolektive ndërkombëtare dhe NATO BRR
Publikuar me: 19/01/2023 Shkarko
Administrimi lokal LB
Publikuar me: 19/01/2023 Shkarko
Administrimi lokal VM
Publikuar me: 19/01/2023 Shkarko
E drejta e sigurimit social ndërkombëtar MV
Publikuar me: 19/01/2023 Shkarko
E drejta e sigurimit social ndërkombëtar HI
Publikuar me: 19/01/2023 Shkarko
Komunikimi masiv dhe e drejta MSH
Publikuar me: 19/01/2023 Shkarko
Filozofia e së drejtës BS
Publikuar me: 19/01/2023 Shkarko
Sociologjia BS
Publikuar me: 19/01/2023 Shkarko
Sociologjia MSH
Publikuar me: 19/01/2023 Shkarko
E drejta romake BB
Publikuar me: 18/01/2023 Shkarko
Kriminalistika HD
Publikuar me: 18/01/2023 Shkarko
E drejta e pronësisë intelektuale LP
Publikuar me: 18/01/2023 Shkarko
E drejta sociale HI
Publikuar me: 18/01/2023 Shkarko
E drejta kushtetuese e Republikes së Kosovës MJ
Publikuar me: 18/01/2023 Shkarko
E drejta kushtetuese pozitive MJ
Publikuar me: 18/01/2023 Shkarko
Retorika dhe shprehja juridike FH
Publikuar me: 17/01/2023 Shkarko
Retorika dhe shprehja juridike FK
Publikuar me: 17/01/2023 Shkarko
Teoria dhe praktika parlamentare VM
Publikuar me: 17/01/2023 Shkarko
E drejta parlamentare MJ
Publikuar me: 17/01/2023 Shkarko
Historia e shtetit dhe e së drejtës shqiptare EA
Publikuar me: 17/01/2023 Shkarko
E drejta parlamentare FM
Publikuar me: 17/01/2023 Shkarko
E drejta parlamentare AB
Publikuar me: 17/01/2023 Shkarko
E drejta parlamentare VM
Publikuar me: 17/01/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare ekonomike FM
Publikuar me: 17/01/2023 Shkarko
Financat dhe e drejta financiare FM
Publikuar me: 17/01/2023 Shkarko
Financat dhe e drejta financiare BP
Publikuar me: 17/01/2023 Shkarko
Organizatat ndërkombëtare BRR
Publikuar me: 17/01/2023 Shkarko
Organizatat ndërkombëtare RI
Publikuar me: 17/01/2023 Shkarko
E drejta diplomatike dhe konsulare EH
Publikuar me: 17/01/2023 Shkarko
Organizatat ndërkombëtare QQ
Publikuar me: 17/01/2023 Shkarko
Retorika dhe shprehja juridike FK
Publikuar me: 02/12/2022 Shkarko
E drejta administrative - pjesa e posaçme MB
Publikuar me: 01/12/2022 Shkarko
Arbitrazhi IM
Publikuar me: 01/12/2022 Shkarko
E drejta civile QB
Publikuar me: 01/12/2022 Shkarko
E drejta civile HG
Publikuar me: 01/12/2022 Shkarko
E drejta bankare FM
Publikuar me: 01/12/2022 Shkarko
E drejta administrative MB
Publikuar me: 01/12/2022 Shkarko
E drejta administrative IP
Publikuar me: 01/12/2022 Shkarko
E drejta e sigurimeve RRQ
Publikuar me: 01/12/2022 Shkarko
E drejta e punës MV
Publikuar me: 01/12/2022 Shkarko
E drejta e punës HI
Publikuar me: 01/12/2022 Shkarko
E drejta e procedurës penale BJ
Publikuar me: 01/12/2022 Shkarko
E drejta e procedurës penale AH
Publikuar me: 01/12/2022 Shkarko
E drejta e kadastrave QB
Publikuar me: 01/12/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare e punës MV
Publikuar me: 01/12/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare e punës HI
Publikuar me: 01/12/2022 Shkarko
E drejta familjare dhe trashëgimore BB
Publikuar me: 01/12/2022 Shkarko
E drejta e unionit evropian HK
Publikuar me: 01/12/2022 Shkarko
E drejta e unionit evropian FM
Publikuar me: 01/12/2022 Shkarko
E drejta e unionit evropian DQ
Publikuar me: 01/12/2022 Shkarko
E drejta e unionit evropian BS
Publikuar me: 01/12/2022 Shkarko
E drejta e sigurimit social ndërkombëtar MV
Publikuar me: 01/12/2022 Shkarko
E drejta procedurale civile - pjesa e posaçme RRQ
Publikuar me: 01/12/2022 Shkarko
E drejta procedurale civile - pjesa e posaçme IM
Publikuar me: 01/12/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare ekonomike FM
Publikuar me: 01/12/2022 Shkarko
E drejta procedurale civile IM
Publikuar me: 01/12/2022 Shkarko
E drejta procedurale penale - pjesa e posaçme BJ
Publikuar me: 01/12/2022 Shkarko
E drejta procedurale penale - pjesa e posaçme AH
Publikuar me: 01/12/2022 Shkarko
E drejta procedurale civile RRQ
Publikuar me: 01/12/2022 Shkarko
E drejta romake BB
Publikuar me: 01/12/2022 Shkarko
E drejta sociale MV
Publikuar me: 01/12/2022 Shkarko
E drejta sociale HI
Publikuar me: 01/12/2022 Shkarko
E drejta sendore HG
Publikuar me: 01/12/2022 Shkarko
Etika ligjore dhe profesionale EA
Publikuar me: 01/12/2022 Shkarko
E drejta tatimore dhe buxhetore BP
Publikuar me: 01/12/2022 Shkarko
Financat dhe e drejta financiare BP
Publikuar me: 01/12/2022 Shkarko
Filozofia e së drejtës BS
Publikuar me: 01/12/2022 Shkarko
Fillet e së drejtës GJM
Publikuar me: 01/12/2022 Shkarko
Fillet e së drejtës FK
Publikuar me: 01/12/2022 Shkarko
Fillet e së drejtës FH
Publikuar me: 01/12/2022 Shkarko
Gjuhë Gjermane II AD
Publikuar me: 01/12/2022 Shkarko
Gjuhë Gjermane I AD
Publikuar me: 01/12/2022 Shkarko
Gjuhë Angleze II SHH
Publikuar me: 01/12/2022 Shkarko
Gjuhë Angleze I SHH
Publikuar me: 01/12/2022 Shkarko
Financat dhe e drejta financiare FM
Publikuar me: 01/12/2022 Shkarko
Klinika juridike civile HG
Publikuar me: 01/12/2022 Shkarko
Hulumtim dhe shkrim ligjor FH
Publikuar me: 01/12/2022 Shkarko
Historia e shtetit dhe e së drejtës shqiptare EA
Publikuar me: 01/12/2022 Shkarko
Historia e institucioneve shtetërore dhe juridike XHT
Publikuar me: 01/12/2022 Shkarko
Historia e institucioneve shtetërore dhe juridike EA
Publikuar me: 01/12/2022 Shkarko
Kriminalistika HD
Publikuar me: 01/12/2022 Shkarko
Komunikimi masiv dhe e drejta MSH
Publikuar me: 01/12/2022 Shkarko
Komunikimi masiv BS
Publikuar me: 01/12/2022 Shkarko
Klinikat juridike fiskale BP
Publikuar me: 01/12/2022 Shkarko
Klinika juridike nga e drejta familjare dhe trashëgimore BB
Publikuar me: 01/12/2022 Shkarko
Klinika juridike civile QB
Publikuar me: 01/12/2022 Shkarko
Procedura administrative MB
Publikuar me: 01/12/2022 Shkarko
Procedura administrative IP
Publikuar me: 01/12/2022 Shkarko
Politika kriminale HD
Publikuar me: 01/12/2022 Shkarko
Kundërvajtjet në lëmin penal EA
Publikuar me: 01/12/2022 Shkarko
Shkathtësitë praktike gjyqësore BJ
Publikuar me: 01/12/2022 Shkarko
Retorika dhe shprehja juridike FK
Publikuar me: 01/12/2022 Shkarko
Retorika dhe shprehja juridike FH
Publikuar me: 01/12/2022 Shkarko
Sociologjia e së drejtës MSH
Publikuar me: 01/12/2022 Shkarko
Sociologjia e së drejtës BS
Publikuar me: 01/12/2022 Shkarko
Sociologjia BS
Publikuar me: 01/12/2022 Shkarko
Taktika kriminalistike HD
Publikuar me: 01/12/2022 Shkarko
Sociologjia MSH
Publikuar me: 01/12/2022 Shkarko
Terrorizmi HD
Publikuar me: 01/12/2022 Shkarko
E drejta tregtare LP
Publikuar me: 25/11/2022 Shkarko
Institucionet financiare ndërkombëtare MB
Publikuar me: 24/11/2022 Shkarko
Informatikë (programet e reja) AN
Publikuar me: 24/11/2022 Shkarko
Konsumi dhe të drejtat e konsumatorëve AN
Publikuar me: 24/11/2022 Shkarko
Administrimi lokal VM
Publikuar me: 23/11/2022 Shkarko
Bazat e sistemit gjyqësor BS
Publikuar me: 23/11/2022 Shkarko
Analiza ekonomike e së drejtës MB
Publikuar me: 23/11/2022 Shkarko
E drejta diplomatike dhe konsulare EH
Publikuar me: 23/11/2022 Shkarko
E drejta e detyrimeve ND
Publikuar me: 23/11/2022 Shkarko
E drejta e detyrimeve BP
Publikuar me: 23/11/2022 Shkarko
E drejta e konkurencës VM
Publikuar me: 23/11/2022 Shkarko
E drejta e pronësisë intelektuale LP
Publikuar me: 23/11/2022 Shkarko
E drejta kontraktore LP
Publikuar me: 23/11/2022 Shkarko
E drejta e traktateve BRR
Publikuar me: 23/11/2022 Shkarko
E drejta kushtetuese AB
Publikuar me: 23/11/2022 Shkarko
E drejta kontraktore ND
Publikuar me: 23/11/2022 Shkarko
E drejta kushtetuese MJ
Publikuar me: 23/11/2022 Shkarko
E drejta kushtetuese FM
Publikuar me: 23/11/2022 Shkarko
E drejta kushtetuese e Republikes së Kosovës MJ
Publikuar me: 23/11/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare humanitare II
Publikuar me: 23/11/2022 Shkarko
E drejta kushtetuese VM
Publikuar me: 23/11/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut QQ
Publikuar me: 23/11/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut II
Publikuar me: 23/11/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut BRR
Publikuar me: 23/11/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private DQ
Publikuar me: 23/11/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut RI
Publikuar me: 23/11/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private HK
Publikuar me: 23/11/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private FM
Publikuar me: 23/11/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare publike QQ
Publikuar me: 23/11/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare publike II
Publikuar me: 23/11/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare publike EH
Publikuar me: 23/11/2022 Shkarko
E drejta parlamentare FM
Publikuar me: 23/11/2022 Shkarko
E drejta parlamentare AB
Publikuar me: 23/11/2022 Shkarko
E drejta parlamentare VM
Publikuar me: 23/11/2022 Shkarko
E drejta parlamentare MJ
Publikuar me: 23/11/2022 Shkarko
E drejta penale - pjesa e posaçme AP
Publikuar me: 23/11/2022 Shkarko
E drejta penale - pjesa e posaçme NSH
Publikuar me: 23/11/2022 Shkarko
E drejta penale AP
Publikuar me: 23/11/2022 Shkarko
E drejta penale ndërkombëtare AP
Publikuar me: 23/11/2022 Shkarko
E drejta penale NSH
Publikuar me: 23/11/2022 Shkarko
E drejta tregtare ndërkombëtare VM
Publikuar me: 23/11/2022 Shkarko
Ekonomia AN
Publikuar me: 23/11/2022 Shkarko
E drejta tregtare VM
Publikuar me: 23/11/2022 Shkarko
Gjyqësia kushtetuese VM
Publikuar me: 23/11/2022 Shkarko
Ekonomia MB
Publikuar me: 23/11/2022 Shkarko
Krimi i organizuar FT
Publikuar me: 23/11/2022 Shkarko
Krimi i organizuar RG
Publikuar me: 23/11/2022 Shkarko
Kriminologji me penologji FT
Publikuar me: 23/11/2022 Shkarko
Kriminologji me penologji RG
Publikuar me: 23/11/2022 Shkarko
Metodologjia dhe shkrimi ligjor AB
Publikuar me: 23/11/2022 Shkarko
Metodologjia dhe shkrimi ligjor GJM
Publikuar me: 23/11/2022 Shkarko
Metodologjia dhe shkrimi ligjor FK
Publikuar me: 23/11/2022 Shkarko
Organizatat ndërkombëtare BRR
Publikuar me: 23/11/2022 Shkarko
Mjekësia ligjore NH
Publikuar me: 23/11/2022 Shkarko
Metodologjia dhe shkrimi ligjor VM
Publikuar me: 23/11/2022 Shkarko
Politika ekonomike AN
Publikuar me: 23/11/2022 Shkarko
Organizatat ndërkombëtare RI
Publikuar me: 23/11/2022 Shkarko
Organizatat ndërkombëtare QQ
Publikuar me: 23/11/2022 Shkarko
Siguria kolektive ndërkombëtare dhe NATO BRR
Publikuar me: 23/11/2022 Shkarko
Qeverisja e korporatave GL
Publikuar me: 23/11/2022 Shkarko
Politika ekonomike MB
Publikuar me: 23/11/2022 Shkarko
Viktimologjia FT
Publikuar me: 23/11/2022 Shkarko
Teoria e marrëdhënieve ndërkombëtare EH
Publikuar me: 23/11/2022 Shkarko
Viktimologjia RG
Publikuar me: 23/11/2022 Shkarko
Politika ekonomike - AN
Publikuar me: 20/09/2022 Shkarko
E drejta e unionit evropian BS
Publikuar me: 15/09/2022 Shkarko
Financat dhe e drejta financiare BP
Publikuar me: 15/09/2022 Shkarko
Financat dhe e drejta financiare FM
Publikuar me: 15/09/2022 Shkarko
Klinikat juridike fiskale BP
Publikuar me: 15/09/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut QQ
Publikuar me: 15/09/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut RI
Publikuar me: 15/09/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut BRR
Publikuar me: 15/09/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut II
Publikuar me: 15/09/2022 Shkarko
Politika ekonomike MB
Publikuar me: 15/09/2022 Shkarko
E drejta familjare dhe trashëgimore BB
Publikuar me: 15/09/2022 Shkarko
Klinikat juridike penale XHH
Publikuar me: 15/09/2022 Shkarko
Terrorizmi XHH
Publikuar me: 15/09/2022 Shkarko
Mjekësia ligjore NH
Publikuar me: 15/09/2022 Shkarko
E drejta e unionit evropian HK
Publikuar me: 15/09/2022 Shkarko
E drejta e unionit evropian DQ
Publikuar me: 15/09/2022 Shkarko
E drejta e unionit evropian FM
Publikuar me: 15/09/2022 Shkarko
Terrorizmi HD
Publikuar me: 15/09/2022 Shkarko
E drejta familjare dhe trashëgimore FM
Publikuar me: 15/09/2022 Shkarko
Hulumtim dhe shkrim ligjor FH
Publikuar me: 15/09/2022 Shkarko
Klinika juridike nga e drejta familjare dhe trashëgimore BB
Publikuar me: 14/09/2022 Shkarko
E drejta romake BB
Publikuar me: 13/09/2022 Shkarko
E drejta romake AB
Publikuar me: 13/09/2022 Shkarko
Kriminalistika XHH
Publikuar me: 13/09/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private AB
Publikuar me: 13/09/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private HK
Publikuar me: 13/09/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private FM
Publikuar me: 13/09/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private DQ
Publikuar me: 13/09/2022 Shkarko
Administrimi lokal VM
Publikuar me: 13/09/2022 Shkarko
Gjyqësia kushtetuese VM
Publikuar me: 13/09/2022 Shkarko
Kundërvajtjet në lëmin penal EA
Publikuar me: 13/09/2022 Shkarko
Kriminalistika HD
Publikuar me: 13/09/2022 Shkarko
Procedura administrative IP
Publikuar me: 08/09/2022 Shkarko
Fillet e së drejtës FH
Publikuar me: 08/09/2022 Shkarko
E drejta penale ndërkombëtare AP
Publikuar me: 08/09/2022 Shkarko
Fillet e së drejtës GJM
Publikuar me: 08/09/2022 Shkarko
Fillet e së drejtës FK
Publikuar me: 08/09/2022 Shkarko
E drejta administrative IP
Publikuar me: 08/09/2022 Shkarko
E drejta administrative - pjesa e posaçme MB
Publikuar me: 08/09/2022 Shkarko
Procedura administrative MB
Publikuar me: 08/09/2022 Shkarko
E drejta administrative MB
Publikuar me: 08/09/2022 Shkarko
Informatikë (programet e reja) AN
Publikuar me: 07/09/2022 Shkarko
Bazat e sistemit gjyqësor BS
Publikuar me: 07/09/2022 Shkarko
Klinika juridike civile QB
Publikuar me: 06/09/2022 Shkarko
Gjuhë Gjermane I AD
Publikuar me: 06/09/2022 Shkarko
Krimi i organizuar RG
Publikuar me: 06/09/2022 Shkarko
Krimi i organizuar FT
Publikuar me: 06/09/2022 Shkarko
Gjuhë Angleze II SHH
Publikuar me: 06/09/2022 Shkarko
Gjuhë Angleze I SHH
Publikuar me: 06/09/2022 Shkarko
E drejta e konkurencës VM
Publikuar me: 06/09/2022 Shkarko
Konsumi dhe të drejtat e konsumatorëve AN
Publikuar me: 06/09/2022 Shkarko
Gjuhë Frenge I AG
Publikuar me: 06/09/2022 Shkarko
Shkathtësitë praktike gjyqësore AH
Publikuar me: 06/09/2022 Shkarko
Politika kriminale HD
Publikuar me: 06/09/2022 Shkarko
Politika kriminale XHH
Publikuar me: 06/09/2022 Shkarko
Taktika kriminalistike XHH
Publikuar me: 06/09/2022 Shkarko
Taktika kriminalistike HD
Publikuar me: 06/09/2022 Shkarko
E drejta e pronësisë intelektuale LP
Publikuar me: 06/09/2022 Shkarko
E drejta tatimore dhe buxhetore BP
Publikuar me: 06/09/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare humanitare II
Publikuar me: 06/09/2022 Shkarko
Viktimologjia FT
Publikuar me: 06/09/2022 Shkarko
Kriminologji me penologji FT
Publikuar me: 06/09/2022 Shkarko
Viktimologjia RG
Publikuar me: 06/09/2022 Shkarko
Kriminologji me penologji RG
Publikuar me: 06/09/2022 Shkarko
Gjuhë Gjermane II AD
Publikuar me: 06/09/2022 Shkarko
Sociologjia e së drejtës MSH
Publikuar me: 06/09/2022 Shkarko
Sociologjia e së drejtës BS
Publikuar me: 06/09/2022 Shkarko
Komunikimi masiv BS
Publikuar me: 06/09/2022 Shkarko
Filozofia e së drejtës BS
Publikuar me: 06/09/2022 Shkarko
E drejta civile HG
Publikuar me: 06/09/2022 Shkarko
E drejta civile QB
Publikuar me: 06/09/2022 Shkarko
E drejta e kadastrave QB
Publikuar me: 06/09/2022 Shkarko
Klinika juridike civile HG
Publikuar me: 06/09/2022 Shkarko
Komunikimi masiv dhe e drejta MSH
Publikuar me: 06/09/2022 Shkarko
E drejta tregtare LP
Publikuar me: 02/09/2022 Shkarko
E drejta tregtare VM
Publikuar me: 02/09/2022 Shkarko
E drejta kontraktore LP
Publikuar me: 02/09/2022 Shkarko
E drejta kontraktore ND
Publikuar me: 02/09/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare publike QQ
Publikuar me: 02/09/2022 Shkarko
Organizatat ndërkombëtare BRR
Publikuar me: 02/09/2022 Shkarko
Organizatat ndërkombëtare RI
Publikuar me: 02/09/2022 Shkarko
Organizatat ndërkombëtare QQ
Publikuar me: 02/09/2022 Shkarko
E drejta penale - pjesa e posaçme AP
Publikuar me: 02/09/2022 Shkarko
E drejta penale - pjesa e posaçme NSH
Publikuar me: 02/09/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private konvencionale HK
Publikuar me: 02/09/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private konvencionale DQ
Publikuar me: 02/09/2022 Shkarko
Institucionet financiare ndërkombëtare MB
Publikuar me: 02/09/2022 Shkarko
E drejta sociale MV
Publikuar me: 02/09/2022 Shkarko
Sociologjia BS
Publikuar me: 02/09/2022 Shkarko
Sociologjia MSH
Publikuar me: 02/09/2022 Shkarko
E drejta e punës HI
Publikuar me: 02/09/2022 Shkarko
E drejta e punës MV
Publikuar me: 02/09/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare publike EH
Publikuar me: 02/09/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare publike II
Publikuar me: 02/09/2022 Shkarko
E drejta sociale HI
Publikuar me: 02/09/2022 Shkarko
E drejta penale NSH
Publikuar me: 31/08/2022 Shkarko
E drejta penale AP
Publikuar me: 31/08/2022 Shkarko
E drejta e detyrimeve BP
Publikuar me: 31/08/2022 Shkarko
E drejta e detyrimeve ND
Publikuar me: 31/08/2022 Shkarko
E drejta procedurale civile IM
Publikuar me: 31/08/2022 Shkarko
E drejta procedurale civile RRQ
Publikuar me: 31/08/2022 Shkarko
Ekonomia MB
Publikuar me: 31/08/2022 Shkarko
Ekonomia AN
Publikuar me: 31/08/2022 Shkarko
E drejta bankare FM
Publikuar me: 30/08/2022 Shkarko
E drejta e traktateve BRR
Publikuar me: 30/08/2022 Shkarko
Siguria kolektive ndërkombëtare dhe NATO BRR
Publikuar me: 30/08/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare e punës HI
Publikuar me: 30/08/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare e punës MV
Publikuar me: 30/08/2022 Shkarko
E drejta e sigurimit social ndërkombëtar MV
Publikuar me: 30/08/2022 Shkarko
Qeverisja e korporatave AN
Publikuar me: 30/08/2022 Shkarko
Analiza ekonomike e së drejtës MB
Publikuar me: 30/08/2022 Shkarko
E drejta e sigurimeve RRQ
Publikuar me: 30/08/2022 Shkarko
E drejta tregtare ndërkombëtare VM
Publikuar me: 30/08/2022 Shkarko
Etika ligjore dhe profesionale EA
Publikuar me: 30/08/2022 Shkarko
E drejta e sigurimit social ndërkombëtar HI
Publikuar me: 30/08/2022 Shkarko
E drejta parlamentare AB
Publikuar me: 30/08/2022 Shkarko
E drejta parlamentare MJ
Publikuar me: 29/08/2022 Shkarko
E drejta parlamentare FM
Publikuar me: 29/08/2022 Shkarko
E drejta kushtetuese VM
Publikuar me: 29/08/2022 Shkarko
E drejta kushtetuese MJ
Publikuar me: 29/08/2022 Shkarko
E drejta kushtetuese FM
Publikuar me: 29/08/2022 Shkarko
E drejta kushtetuese AB
Publikuar me: 29/08/2022 Shkarko
Retorika dhe shprehja juridike FK
Publikuar me: 29/08/2022 Shkarko
Retorika dhe shprehja juridike FH
Publikuar me: 29/08/2022 Shkarko
Metodologjia dhe shkrimi ligjor VM
Publikuar me: 29/08/2022 Shkarko
Metodologjia dhe shkrimi ligjor GJM
Publikuar me: 29/08/2022 Shkarko
Metodologjia dhe shkrimi ligjor FK
Publikuar me: 29/08/2022 Shkarko
Metodologjia dhe shkrimi ligjor AB
Publikuar me: 29/08/2022 Shkarko
E drejta parlamentare VM
Publikuar me: 29/08/2022 Shkarko
Teoria dhe praktika parlamentare VM
Publikuar me: 29/08/2022 Shkarko
E drejta e procedurës penale AH
Publikuar me: 26/08/2022 Shkarko
E drejta e procedurës penale BJ
Publikuar me: 26/08/2022 Shkarko
E drejta diplomatike dhe konsulare EH
Publikuar me: 26/08/2022 Shkarko
Arbitrazhi IM
Publikuar me: 26/08/2022 Shkarko
E drejta sendore HG
Publikuar me: 26/08/2022 Shkarko
E drejta procedurale penale - pjesa e posaçme BJ
Publikuar me: 26/08/2022 Shkarko
E drejta procedurale penale - pjesa e posaçme AH
Publikuar me: 26/08/2022 Shkarko
E drejta procedurale civile - pjesa e posaçme RRQ
Publikuar me: 26/08/2022 Shkarko
E drejta procedurale civile - pjesa e posaçme IM
Publikuar me: 26/08/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare ekonomike FM
Publikuar me: 26/08/2022 Shkarko
E drejta kushtetuese pozitive MJ
Publikuar me: 26/08/2022 Shkarko
E drejta kushtetuese e Republikes së Kosovës MJ
Publikuar me: 26/08/2022 Shkarko
Historia e shtetit dhe e së drejtës shqiptare NB
Publikuar me: 26/08/2022 Shkarko
Historia e shtetit dhe e së drejtës shqiptare EA
Publikuar me: 26/08/2022 Shkarko
Historia e institucioneve shtetërore dhe juridike XHT
Publikuar me: 26/08/2022 Shkarko
Historia e institucioneve shtetërore dhe juridike NB
Publikuar me: 26/08/2022 Shkarko
Historia e institucioneve shtetërore dhe juridike EA
Publikuar me: 26/08/2022 Shkarko
Teoria e marrëdhënieve ndërkombëtare EH
Publikuar me: 26/08/2022 Shkarko
Organizatat ndërkombëtare BRR
Publikuar me: 06/07/2022 Shkarko
Viktimologjia RG
Publikuar me: 05/07/2022 Shkarko
Viktimologjia FT
Publikuar me: 05/07/2022 Shkarko
Organizatat ndërkombëtare RI
Publikuar me: 05/07/2022 Shkarko
Organizatat ndërkombëtare QQ
Publikuar me: 05/07/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private konvencionale DQ
Publikuar me: 04/07/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut II
Publikuar me: 04/07/2022 Shkarko
E drejta e unionit Evropian B S
Publikuar me: 04/07/2022 Shkarko
E drejta e unionit evropian HK
Publikuar me: 04/07/2022 Shkarko
E drejta e unionit evropian F M
Publikuar me: 04/07/2022 Shkarko
E drejta e unionit evropian DQ
Publikuar me: 04/07/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private konvencionale HK
Publikuar me: 04/07/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut QQ
Publikuar me: 04/07/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut RI
Publikuar me: 04/07/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut BRR
Publikuar me: 04/07/2022 Shkarko
E drejta penale ndërkombëtare AP
Publikuar me: 04/07/2022 Shkarko
Institucionet financiare ndërkombëtare MB
Publikuar me: 01/07/2022 Shkarko
Klinikat juridike fiskale BP
Publikuar me: 01/07/2022 Shkarko
E drejta familjare dhe trashëgimore BB
Publikuar me: 01/07/2022 Shkarko
Arbitrazhi IM
Publikuar me: 01/07/2022 Shkarko
Hulumtim dhe shkrim ligjor FH
Publikuar me: 01/07/2022 Shkarko
Klinikat juridike penale XHH
Publikuar me: 01/07/2022 Shkarko
Terrorizmi HD
Publikuar me: 01/07/2022 Shkarko
Terrorizmi XHH
Publikuar me: 01/07/2022 Shkarko
Administrimi lokal VM
Publikuar me: 01/07/2022 Shkarko
Mjekësia ligjore NH
Publikuar me: 01/07/2022 Shkarko
E drejta kushtetuese pozitive MJ
Publikuar me: 01/07/2022 Shkarko
E drejta kushtetuese e Republikes së Kosovës MJ
Publikuar me: 01/07/2022 Shkarko
Gjuhë Gjermane I AD
Publikuar me: 01/07/2022 Shkarko
Gjuhë Gjermane II AD
Publikuar me: 01/07/2022 Shkarko
Gjuhë Frenge II AG
Publikuar me: 01/07/2022 Shkarko
Gjuhë Frenge I AG
Publikuar me: 01/07/2022 Shkarko
Gjuhë Angleze II shh
Publikuar me: 01/07/2022 Shkarko
Gjuhë Angleze I SHH
Publikuar me: 01/07/2022 Shkarko
E drejta sociale MV
Publikuar me: 29/06/2022 Shkarko
E drejta sociale HI
Publikuar me: 29/06/2022 Shkarko
E drejta diplomatike dhe konsulare EH
Publikuar me: 29/06/2022 Shkarko
Informatikë (Programet e reja)
Publikuar me: 29/06/2022 Shkarko
E drejta procedurale penale - pjesa e posaçme AH
Publikuar me: 29/06/2022 Shkarko
E drejta procedurale penale - pjesa e posaçme BJ
Publikuar me: 29/06/2022 Shkarko
E drejta e pronësisë intelektuale LP
Publikuar me: 29/06/2022 Shkarko
Konsumi dhe të drejtat e konsumatorëve AN
Publikuar me: 29/06/2022 Shkarko
Ekonomia AN
Publikuar me: 28/06/2022 Shkarko
Procedura administrative IP
Publikuar me: 28/06/2022 Shkarko
Procedura administrative MB
Publikuar me: 28/06/2022 Shkarko
E drejta administrative - pjesa e posaçme MB
Publikuar me: 28/06/2022 Shkarko
Financat dhe e drejta financiare BP
Publikuar me: 28/06/2022 Shkarko
Financat dhe e drejta financiare FM
Publikuar me: 28/06/2022 Shkarko
Politika ekonomike MB
Publikuar me: 28/06/2022 Shkarko
Politika ekonomike AN
Publikuar me: 28/06/2022 Shkarko
Ekonomia MB
Publikuar me: 28/06/2022 Shkarko
E drejta sendore HG
Publikuar me: 24/06/2022 Shkarko
E drejta parlamentare AB
Publikuar me: 24/06/2022 Shkarko
E drejta parlamentare VM
Publikuar me: 24/06/2022 Shkarko
Teoria dhe praktika parlamentare MJ
Publikuar me: 24/06/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare ekonomike FM
Publikuar me: 24/06/2022 Shkarko
Kriminalistika HD
Publikuar me: 24/06/2022 Shkarko
Kriminalistika XHH
Publikuar me: 24/06/2022 Shkarko
E drejta parlamentare FM
Publikuar me: 24/06/2022 Shkarko
E drejta parlamentare MJ
Publikuar me: 24/06/2022 Shkarko
Krimi i organizuar FT
Publikuar me: 23/06/2022 Shkarko
Krimi i organizuar RG
Publikuar me: 23/06/2022 Shkarko
Kundërvajtjet në lëmin penal EA
Publikuar me: 23/06/2022 Shkarko
E drejta e sigurimit social ndërkombëtar MV
Publikuar me: 22/06/2022 Shkarko
E drejta e sigurimit social ndërkombëtar HI
Publikuar me: 22/06/2022 Shkarko
E drejta e sigurimeve RRQ
Publikuar me: 22/06/2022 Shkarko
E drejta bankare FM
Publikuar me: 22/06/2022 Shkarko
Analiza ekonomike e së drejtës MB
Publikuar me: 22/06/2022 Shkarko
E drejta romake AB
Publikuar me: 22/06/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare e punës MV
Publikuar me: 22/06/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare e punës HI
Publikuar me: 22/06/2022 Shkarko
E drejta kontraktore ND
Publikuar me: 22/06/2022 Shkarko
E drejta kontraktore LP
Publikuar me: 22/06/2022 Shkarko
E drejta e traktateve BRR
Publikuar me: 22/06/2022 Shkarko
Gjyqësia kushtetuese VM
Publikuar me: 22/06/2022 Shkarko
Etika ligjore dhe profesionale EA
Publikuar me: 22/06/2022 Shkarko
E drejta tregtare ndërkombëtare VM
Publikuar me: 22/06/2022 Shkarko
E drejta romake BB
Publikuar me: 22/06/2022 Shkarko
Shkathtësitë praktike gjyqësore AH
Publikuar me: 22/06/2022 Shkarko
Metodologjia dhe shkrimi ligjor VM
Publikuar me: 22/06/2022 Shkarko
Metodologjia dhe shkrimi ligjor GJM
Publikuar me: 22/06/2022 Shkarko
Metodologjia dhe shkrimi ligjor FK
Publikuar me: 22/06/2022 Shkarko
Metodologjia dhe shkrimi ligjor AB
Publikuar me: 22/06/2022 Shkarko
Taktika kriminalistike HD
Publikuar me: 22/06/2022 Shkarko
Siguria kolektive ndërkombëtare dhe NATO BRR
Publikuar me: 22/06/2022 Shkarko
Taktika kriminalistike XHH
Publikuar me: 22/06/2022 Shkarko
Qeverisja e korporatave AN
Publikuar me: 20/06/2022 Shkarko
E drejta administrative MB
Publikuar me: 20/06/2022 Shkarko
E drejta administrative IP
Publikuar me: 20/06/2022 Shkarko
Historia e shtetit dhe e së drejtës shqiptare EA
Publikuar me: 20/06/2022 Shkarko
Filozofia e së drejtës BS
Publikuar me: 20/06/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare humanitare II
Publikuar me: 20/06/2022 Shkarko
E drejta penale NSH
Publikuar me: 17/06/2022 Shkarko
E drejta penale AP
Publikuar me: 17/06/2022 Shkarko
E drejta penale - pjesa e posaçme NSH
Publikuar me: 17/06/2022 Shkarko
E drejta penale - pjesa e posaçme AP
Publikuar me: 17/06/2022 Shkarko
E drejta e punës MV
Publikuar me: 17/06/2022 Shkarko
E drejta e punës HI
Publikuar me: 17/06/2022 Shkarko
Sociologjia BS
Publikuar me: 17/06/2022 Shkarko
Sociologjia MSH
Publikuar me: 17/06/2022 Shkarko
Retorika dhe shprehja juridike FH
Publikuar me: 16/06/2022 Shkarko
Fillet e së drejtës Fk
Publikuar me: 16/06/2022 Shkarko
Retorika dhe shprehja juridike FK
Publikuar me: 16/06/2022 Shkarko
E drejta tregtare Vm
Publikuar me: 16/06/2022 Shkarko
E drejta tregtare LP
Publikuar me: 16/06/2022 Shkarko
E drejta procedurale civile RRQ
Publikuar me: 16/06/2022 Shkarko
E drejta procedurale civile IM
Publikuar me: 16/06/2022 Shkarko
Klinika juridike nga e drejta familjare dhe trashëgimore BB
Publikuar me: 15/06/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private FM
Publikuar me: 15/06/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private DQ
Publikuar me: 15/06/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private AB
Publikuar me: 15/06/2022 Shkarko
E drejta e konkurencës VM
Publikuar me: 15/06/2022 Shkarko
E drejta e kadastrave QB
Publikuar me: 15/06/2022 Shkarko
E drejta civile QB
Publikuar me: 15/06/2022 Shkarko
E drejta civile HG
Publikuar me: 15/06/2022 Shkarko
Bazat e sistemit gjyqësor BS
Publikuar me: 15/06/2022 Shkarko
Fillet e së drejtës FH
Publikuar me: 15/06/2022 Shkarko
E drejta tatimore dhe buxhetore BP
Publikuar me: 15/06/2022 Shkarko
E drejta procedurale civile - pjesa e posaçme RRQ
Publikuar me: 15/06/2022 Shkarko
E drejta procedurale civile - pjesa e posaçme IM
Publikuar me: 15/06/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private HK
Publikuar me: 15/06/2022 Shkarko
Komunikimi masiv dhe e drejta MSH
Publikuar me: 15/06/2022 Shkarko
Komunikimi masiv BS
Publikuar me: 15/06/2022 Shkarko
Klinika juridike civile QB
Publikuar me: 15/06/2022 Shkarko
Klinika juridike civile HG
Publikuar me: 15/06/2022 Shkarko
Informatikë (programet e reja) AP
Publikuar me: 15/06/2022 Shkarko
Fillet e së drejtës GJM
Publikuar me: 15/06/2022 Shkarko
Sociologjia e së drejtës MSH
Publikuar me: 15/06/2022 Shkarko
Sociologjia e së drejtës BS
Publikuar me: 15/06/2022 Shkarko
Politika kriminale XHH
Publikuar me: 15/06/2022 Shkarko
Politika kriminale HD
Publikuar me: 15/06/2022 Shkarko
Teoria e marrëdhënieve ndërkombëtare EH
Publikuar me: 15/06/2022 Shkarko
Kriminologji me penologji FT
Publikuar me: 13/06/2022 Shkarko
E drejta e detyrimeve ND
Publikuar me: 13/06/2022 Shkarko
E drejta e detyrimeve BP
Publikuar me: 13/06/2022 Shkarko
Kriminologji me penologji RG
Publikuar me: 13/06/2022 Shkarko
Historia e institucioneve shtetërore dhe juridike EA
Publikuar me: 08/06/2022 Shkarko
Historia e institucioneve shtetërore dhe juridike NB
Publikuar me: 08/06/2022 Shkarko
Historia e institucioneve shtetërore dhe juridike XHT
Publikuar me: 08/06/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare publike EH
Publikuar me: 07/06/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare publike QQ
Publikuar me: 07/06/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare publike II
Publikuar me: 07/06/2022 Shkarko
E drejta kushtetuese VM
Publikuar me: 06/06/2022 Shkarko
E drejta kushtetuese MJ
Publikuar me: 06/06/2022 Shkarko
E drejta kushtetuese FM
Publikuar me: 06/06/2022 Shkarko
E drejta kushtetuese AB
Publikuar me: 06/06/2022 Shkarko
E drejta e procedurës penale BJ
Publikuar me: 03/06/2022 Shkarko
E drejta e procedurës penale AH
Publikuar me: 03/06/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut QQ
Publikuar me: 28/04/2022 Shkarko
Organizatat ndërkombëtare RI
Publikuar me: 28/04/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut RI
Publikuar me: 28/04/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare humanitare II
Publikuar me: 28/04/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare publike II
Publikuar me: 28/04/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut II
Publikuar me: 28/04/2022 Shkarko
E drejta e procedurës penale AH
Publikuar me: 28/04/2022 Shkarko
E drejta procedurale penale - pjesa e posaçme AH
Publikuar me: 28/04/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare ekonomike FM
Publikuar me: 28/04/2022 Shkarko
Financat dhe e drejta financiare FM
Publikuar me: 28/04/2022 Shkarko
E drejta bankare FM
Publikuar me: 28/04/2022 Shkarko
Financat dhe e drejta financiare BP
Publikuar me: 28/04/2022 Shkarko
E drejta civile HG
Publikuar me: 28/04/2022 Shkarko
E drejta civile QB
Publikuar me: 28/04/2022 Shkarko
E drejta e kadastrave QB
Publikuar me: 28/04/2022 Shkarko
E drejta sendore HG
Publikuar me: 28/04/2022 Shkarko
Klinika juridike civile HG
Publikuar me: 28/04/2022 Shkarko
Sociologjia BS
Publikuar me: 28/04/2022 Shkarko
Filozofia e së drejtës BS
Publikuar me: 28/04/2022 Shkarko
Sociologjia MSH
Publikuar me: 28/04/2022 Shkarko
Sociologjia e së drejtës MSH
Publikuar me: 28/04/2022 Shkarko
Komunikimi masiv BS
Publikuar me: 28/04/2022 Shkarko
Sociologjia e së drejtës BS
Publikuar me: 28/04/2022 Shkarko
Komunikimi masiv dhe e drejta MSH
Publikuar me: 28/04/2022 Shkarko
E drejta e traktateve BRR
Publikuar me: 28/04/2022 Shkarko
Siguria kolektive ndërkombëtare dhe NATO BRR
Publikuar me: 28/04/2022 Shkarko
Organizatat ndërkombëtare BRR
Publikuar me: 28/04/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut BRR
Publikuar me: 28/04/2022 Shkarko
Bazat e sistemit gjyqësor BS
Publikuar me: 28/04/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare publike BS
Publikuar me: 28/04/2022 Shkarko
E drejta diplomatike dhe konsulare EH
Publikuar me: 28/04/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare publike EH
Publikuar me: 28/04/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare publike QQ
Publikuar me: 28/04/2022 Shkarko
Organizatat ndërkombëtare QQ
Publikuar me: 28/04/2022 Shkarko
Kriminologji me penologji RG
Publikuar me: 28/04/2022 Shkarko
Viktimologjia RG
Publikuar me: 28/04/2022 Shkarko
Krimi i organizuar RG
Publikuar me: 28/04/2022 Shkarko
Viktimologjia FT
Publikuar me: 28/04/2022 Shkarko
Krimi i organizuar FT
Publikuar me: 28/04/2022 Shkarko
Kriminologji me penologji FT
Publikuar me: 28/04/2022 Shkarko
Historia e institucioneve shtetërore dhe juridike NB
Publikuar me: 28/04/2022 Shkarko
E drejta e pronësisë intelektuale LP
Publikuar me: 28/04/2022 Shkarko
E drejta kontraktore LP
Publikuar me: 28/04/2022 Shkarko
E drejta kontraktore ND
Publikuar me: 28/04/2022 Shkarko
E drejta procedurale penale - pjesa e posaçme BJ
Publikuar me: 28/04/2022 Shkarko
E drejta e procedurës penale BJ
Publikuar me: 28/04/2022 Shkarko
E drejta parlamentare VM
Publikuar me: 28/04/2022 Shkarko
E drejta e punës MV
Publikuar me: 28/04/2022 Shkarko
Historia e institucioneve shtetërore dhe juridike EA
Publikuar me: 28/04/2022 Shkarko
Historia e shtetit dhe e së drejtës shqiptare EA
Publikuar me: 28/04/2022 Shkarko
Kundërvajtjet në lëmin penal EA
Publikuar me: 28/04/2022 Shkarko
Etika ligjore dhe profesionale EA
Publikuar me: 28/04/2022 Shkarko
Historia e institucioneve shtetërore dhe juridike XHT
Publikuar me: 28/04/2022 Shkarko
Fillet e së drejtës FK
Publikuar me: 28/04/2022 Shkarko
Retorika dhe shprehja juridike FK
Publikuar me: 28/04/2022 Shkarko
Metodologjia dhe shkrimi ligjor FK
Publikuar me: 28/04/2022 Shkarko
E drejta procedurale civile RRQ
Publikuar me: 27/04/2022 Shkarko
Metodologjia dhe shkrimi ligjor GJM
Publikuar me: 27/04/2022 Shkarko
Gjyqësia kushtetuese VM
Publikuar me: 27/04/2022 Shkarko
Administrimi lokal VM
Publikuar me: 27/04/2022 Shkarko
Metodologjia dhe shkrimi ligjor VM
Publikuar me: 27/04/2022 Shkarko
E drejta kushtetuese FM
Publikuar me: 27/04/2022 Shkarko
E drejta kushtetuese AB
Publikuar me: 27/04/2022 Shkarko
Metodologjia dhe shkrimi ligjor AB
Publikuar me: 27/04/2022 Shkarko
E drejta parlamentare AB
Publikuar me: 27/04/2022 Shkarko
E drejta sociale HI
Publikuar me: 27/04/2022 Shkarko
E drejta e punës HI
Publikuar me: 27/04/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare e punës MV
Publikuar me: 27/04/2022 Shkarko
E drejta e sigurimit social ndërkombëtar MV
Publikuar me: 27/04/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare e punës HI
Publikuar me: 27/04/2022 Shkarko
E drejta e sigurimit social ndërkombëtar HI
Publikuar me: 27/04/2022 Shkarko
Fillet e së drejtës FH
Publikuar me: 27/04/2022 Shkarko
Retorika dhe shprehja juridike FH
Publikuar me: 27/04/2022 Shkarko
Hulumtim dhe shkrim ligjor FH
Publikuar me: 27/04/2022 Shkarko
E drejta e sigurimeve RRQ
Publikuar me: 27/04/2022 Shkarko
E drejta procedurale civile - pjesa e posaçme RRQ
Publikuar me: 27/04/2022 Shkarko
E drejta parlamentare FM
Publikuar me: 27/04/2022 Shkarko
Fillet e së drejtës GJM
Publikuar me: 27/04/2022 Shkarko
E drejta romake AB
Publikuar me: 27/04/2022 Shkarko
E drejta familjare dhe trashëgimore BB
Publikuar me: 27/04/2022 Shkarko
Klinika juridike nga e drejta familjare dhe trashëgimore BB
Publikuar me: 27/04/2022 Shkarko
E drejta romake BB
Publikuar me: 27/04/2022 Shkarko
Arbitrazhi IM
Publikuar me: 27/04/2022 Shkarko
E drejta procedurale civile IM
Publikuar me: 27/04/2022 Shkarko
E drejta procedurale civile - pjesa e posaçme IM
Publikuar me: 27/04/2022 Shkarko
E drejta kushtetuese e Republikes së Kosovës MJ
Publikuar me: 27/04/2022 Shkarko
E drejta parlamentare MJ
Publikuar me: 27/04/2022 Shkarko
E drejta kushtetuese pozitive MJ
Publikuar me: 27/04/2022 Shkarko
E drejta kushtetuese MJ
Publikuar me: 27/04/2022 Shkarko
Teoria dhe praktika parlamentare MJ
Publikuar me: 27/04/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private HK
Publikuar me: 27/04/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private AB
Publikuar me: 27/04/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private DQ
Publikuar me: 27/04/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private FM
Publikuar me: 27/04/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private konvencionale HK
Publikuar me: 27/04/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private konvencionale DQ
Publikuar me: 27/04/2022 Shkarko
E drejta kushtetuese VM
Publikuar me: 27/04/2022 Shkarko
E drejta penale NSH
Publikuar me: 22/04/2022 Shkarko
E drejta penale - pjesa e posaçme AP
Publikuar me: 22/04/2022 Shkarko
E drejta penale ndërkombëtare AP
Publikuar me: 22/04/2022 Shkarko
E drejta penale - pjesa e posaçme NSH
Publikuar me: 22/04/2022 Shkarko
E drejta penale AP
Publikuar me: 22/04/2022 Shkarko
E drejta tatimore dhe buxhetore BP
Publikuar me: 21/04/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare ekonomike FM
Publikuar me: 21/04/2022 Shkarko
E drejta e traktateve BRR
Publikuar me: 21/04/2022 Shkarko
E drejta e konkurencës VM
Publikuar me: 21/04/2022 Shkarko
E drejta e detyrimeve ND
Publikuar me: 21/04/2022 Shkarko
E drejta e detyrimeve BP
Publikuar me: 21/04/2022 Shkarko
Analiza ekonomike e së drejtës MB
Publikuar me: 21/04/2022 Shkarko
Shkathtësitë praktike gjyqësore AH
Publikuar me: 21/04/2022 Shkarko
Politika ekonomike MB
Publikuar me: 21/04/2022 Shkarko
Politika ekonomike AN
Publikuar me: 21/04/2022 Shkarko
Konsumi dhe të drejtat e konsumatorëve AN
Publikuar me: 21/04/2022 Shkarko
Klinikat juridike penale XHH
Publikuar me: 21/04/2022 Shkarko
Klinikat juridike fiskale BP
Publikuar me: 21/04/2022 Shkarko
Institucionet financiare ndërkombëtare MB
Publikuar me: 21/04/2022 Shkarko
Hulumtim dhe shkrim ligjor FH
Publikuar me: 21/04/2022 Shkarko
Gjuhë Gjermane II AD
Publikuar me: 21/04/2022 Shkarko
Gjuhë Gjermane I AD
Publikuar me: 21/04/2022 Shkarko
Gjuhë Angleze II SHH
Publikuar me: 21/04/2022 Shkarko
Gjuhë Angleze I SHH
Publikuar me: 21/04/2022 Shkarko
Ekonomia MB
Publikuar me: 21/04/2022 Shkarko
Ekonomia AN
Publikuar me: 21/04/2022 Shkarko
E drejta tregtare VM
Publikuar me: 21/04/2022 Shkarko
E drejta tregtare ndërkombëtare VM
Publikuar me: 21/04/2022 Shkarko
E drejta tregtare LP
Publikuar me: 21/04/2022 Shkarko
Terrorizmi XHH
Publikuar me: 21/04/2022 Shkarko
Terrorizmi HD
Publikuar me: 21/04/2022 Shkarko
Taktika kriminalistike XHH
Publikuar me: 21/04/2022 Shkarko
Taktika kriminalistike HD
Publikuar me: 21/04/2022 Shkarko
Politika kriminale XHH
Publikuar me: 21/04/2022 Shkarko
Politika kriminale HD
Publikuar me: 21/04/2022 Shkarko
Kriminalistika XHH
Publikuar me: 21/04/2022 Shkarko
Kriminalistika HD
Publikuar me: 21/04/2022 Shkarko
E drejta e unionit evropian BS
Publikuar me: 21/04/2022 Shkarko
E drejta administrative MB
Publikuar me: 21/04/2022 Shkarko
E drejta administrative IP
Publikuar me: 21/04/2022 Shkarko
E drejta administrative - pjesa e posaçme MB
Publikuar me: 21/04/2022 Shkarko
Qeverisja e korporatave AN
Publikuar me: 21/04/2022 Shkarko
Procedura administrative MB
Publikuar me: 21/04/2022 Shkarko
Procedura administrative IP
Publikuar me: 21/04/2022 Shkarko
Informatikë (programet e reja) AP
Publikuar me: 21/04/2022 Shkarko
E drejta e unionit evropian HK
Publikuar me: 21/04/2022 Shkarko
E drejta e unionit evropian FM
Publikuar me: 21/04/2022 Shkarko
E drejta e unionit evropian DQ
Publikuar me: 21/04/2022 Shkarko
Mjekësia ligjore NH
Publikuar me: 20/04/2022 Shkarko
Gjuhë Angleze I SHH
Publikuar me: 11/02/2022 Shkarko
Gjuhë Angleze II SHH
Publikuar me: 11/02/2022 Shkarko
Gjuhë Frenge I AG
Publikuar me: 11/02/2022 Shkarko
Gjuhë Gjermane I AD
Publikuar me: 11/02/2022 Shkarko
Gjuhë Gjermane II AD
Publikuar me: 11/02/2022 Shkarko
E drejta e detyrimeve BP
Publikuar me: 11/02/2022 Shkarko
E drejta e detyrimeve ND
Publikuar me: 11/02/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare humanitare II
Publikuar me: 09/02/2022 Shkarko
E drejta procedurale civile RRQ
Publikuar me: 09/02/2022 Shkarko
E drejta procedurale civile IM
Publikuar me: 09/02/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private HK
Publikuar me: 09/02/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private AB
Publikuar me: 09/02/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private DQ
Publikuar me: 09/02/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private FM
Publikuar me: 09/02/2022 Shkarko
E drejta penale AP
Publikuar me: 09/02/2022 Shkarko
E drejta penale NSH
Publikuar me: 09/02/2022 Shkarko
E drejta penale - pjesa e posaçme AP
Publikuar me: 09/02/2022 Shkarko
E drejta penale - pjesa e posaçme NSH
Publikuar me: 09/02/2022 Shkarko
Hulumtim dhe shkrim ligjor FH
Publikuar me: 09/02/2022 Shkarko
Historia e institucioneve shtetërore dhe juridike EA
Publikuar me: 08/02/2022 Shkarko
Historia e institucioneve shtetërore dhe juridike XHT
Publikuar me: 08/02/2022 Shkarko
Historia e institucioneve shtetërore dhe juridike NB
Publikuar me: 08/02/2022 Shkarko
Kundërvajtjet në lëmin penal EA
Publikuar me: 08/02/2022 Shkarko
Terrorizmi HD
Publikuar me: 08/02/2022 Shkarko
Terrorizmi XHH
Publikuar me: 08/02/2022 Shkarko
Klinikat juridike penale XHH
Publikuar me: 08/02/2022 Shkarko
Klinikat juridike fiskale BP
Publikuar me: 08/02/2022 Shkarko
Arbitrazhi IM
Publikuar me: 08/02/2022 Shkarko
Mjekësia ligjore NH
Publikuar me: 08/02/2022 Shkarko
Gjyqësia kushtetuese VM
Publikuar me: 08/02/2022 Shkarko
Ekonomia MB
Publikuar me: 04/02/2022 Shkarko
Ekonomia AN
Publikuar me: 04/02/2022 Shkarko
E drejta civile HG
Publikuar me: 04/02/2022 Shkarko
E drejta civile QB
Publikuar me: 04/02/2022 Shkarko
E drejta sendore HG
Publikuar me: 04/02/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare publike EH
Publikuar me: 04/02/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare publike II
Publikuar me: 04/02/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare publike QQ
Publikuar me: 04/02/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare publike BS
Publikuar me: 04/02/2022 Shkarko
Viktimologjia RG
Publikuar me: 01/02/2022 Shkarko
Viktimologjia FT
Publikuar me: 01/02/2022 Shkarko
E drejta e konkurencës VM
Publikuar me: 01/02/2022 Shkarko
Sociologjia e së drejtës BS
Publikuar me: 01/02/2022 Shkarko
Sociologjia e së drejtës MSH
Publikuar me: 01/02/2022 Shkarko
Kriminologji me penologji RG
Publikuar me: 01/02/2022 Shkarko
Kriminologji me penologji FS
Publikuar me: 01/02/2022 Shkarko
Bazat e sistemit gjyqësor BS
Publikuar me: 01/02/2022 Shkarko
Informatikë (programet e reja) AP
Publikuar me: 01/02/2022 Shkarko
E drejta kontraktore ND
Publikuar me: 31/01/2022 Shkarko
E drejta kontraktore LP
Publikuar me: 31/01/2022 Shkarko
E drejta kontraktore LP
Publikuar me: 31/01/2022 Shkarko
Institucionet financiare ndërkombëtare MB
Publikuar me: 31/01/2022 Shkarko
E drejta kushtetuese AB
Publikuar me: 31/01/2022 Shkarko
E drejta kushtetuese MJ
Publikuar me: 31/01/2022 Shkarko
E drejta kushtetuese VM
Publikuar me: 31/01/2022 Shkarko
Procedura administrative MB
Publikuar me: 31/01/2022 Shkarko
Procedura administrative IP
Publikuar me: 31/01/2022 Shkarko
Teoria e marrëdhënieve ndërkombëtare EH
Publikuar me: 31/01/2022 Shkarko
E drejta administrative - pjesa e posaçme MB
Publikuar me: 31/01/2022 Shkarko
E drejta kushtetuese FM
Publikuar me: 31/01/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut BRR
Publikuar me: 27/01/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut II
Publikuar me: 27/01/2022 Shkarko
E drejta administrative MB
Publikuar me: 27/01/2022 Shkarko
E drejta administrative IP
Publikuar me: 27/01/2022 Shkarko
E drejta tregtare LP
Publikuar me: 27/01/2022 Shkarko
E drejta tregtare VM
Publikuar me: 27/01/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut RI
Publikuar me: 27/01/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut QQ
Publikuar me: 27/01/2022 Shkarko
Metodologjia dhe shkrimi ligjor AB
Publikuar me: 26/01/2022 Shkarko
E drejta familjare dhe trashëgimore BB
Publikuar me: 26/01/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare ekonomike FM
Publikuar me: 26/01/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private konvencionale HK
Publikuar me: 26/01/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private konvencionale DQ
Publikuar me: 26/01/2022 Shkarko
Politika ekonomike MB
Publikuar me: 26/01/2022 Shkarko
Politika ekonomike AN
Publikuar me: 26/01/2022 Shkarko
E drejta e punës HI
Publikuar me: 26/01/2022 Shkarko
E drejta sociale HI
Publikuar me: 26/01/2022 Shkarko
E drejta e punës MV
Publikuar me: 26/01/2022 Shkarko
Fillet e së drejtës FH
Publikuar me: 26/01/2022 Shkarko
Fillet e së drejtës GJM
Publikuar me: 26/01/2022 Shkarko
Fillet e së drejtës FK
Publikuar me: 26/01/2022 Shkarko
Metodologjia dhe shkrimi ligjor GJM
Publikuar me: 26/01/2022 Shkarko
Metodologjia dhe shkrimi ligjor FK
Publikuar me: 26/01/2022 Shkarko
Metodologjia dhe shkrimi ligjor VM
Publikuar me: 26/01/2022 Shkarko
Analiza ekonomike e së drejtës MB
Publikuar me: 25/01/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare e punës MV
Publikuar me: 25/01/2022 Shkarko
E drejta e sigurimit social ndërkombëtar MV
Publikuar me: 25/01/2022 Shkarko
Krimi i organizuar FT
Publikuar me: 24/01/2022 Shkarko
Krimi i organizuar RG
Publikuar me: 24/01/2022 Shkarko
E drejta tregtare ndërkombëtare VM
Publikuar me: 24/01/2022 Shkarko
Etika ligjore dhe profesionale EA
Publikuar me: 24/01/2022 Shkarko
E drejta bankare FM
Publikuar me: 24/01/2022 Shkarko
Shkathtësitë praktike gjyqësore AH
Publikuar me: 24/01/2022 Shkarko
Administrimi lokal VM
Publikuar me: 24/01/2022 Shkarko
Taktika kriminalistike XHH
Publikuar me: 24/01/2022 Shkarko
Taktika kriminalistike HD
Publikuar me: 24/01/2022 Shkarko
E drejta procedurale civile - pjesa e posaçme IM
Publikuar me: 24/01/2022 Shkarko
E drejta procedurale civile - pjesa e posaçme RRQ
Publikuar me: 24/01/2022 Shkarko
E drejta e sigurimeve RRQ
Publikuar me: 24/01/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare e punës HI
Publikuar me: 24/01/2022 Shkarko
E drejta e sigurimit social ndërkombëtar HI
Publikuar me: 24/01/2022 Shkarko
E drejta e traktateve BRR
Publikuar me: 24/01/2022 Shkarko
Siguria kolektive ndërkombëtare dhe NATO BRR
Publikuar me: 24/01/2022 Shkarko
E drejta e procedurës penale AH
Publikuar me: 21/01/2022 Shkarko
E drejta e procedurës penale BJ
Publikuar me: 21/01/2022 Shkarko
E drejta procedurale penale - pjesa e posaçme AH
Publikuar me: 21/01/2022 Shkarko
E drejta procedurale penale - pjesa e posaçme BJ
Publikuar me: 21/01/2022 Shkarko
Filozofia e së drejtës BS
Publikuar me: 21/01/2022 Shkarko
Sociologjia BS
Publikuar me: 21/01/2022 Shkarko
Sociologjia MSH
Publikuar me: 21/01/2022 Shkarko
Komunikimi masiv dhe e drejta MSH
Publikuar me: 21/01/2022 Shkarko
Komunikimi masiv BS
Publikuar me: 21/01/2022 Shkarko
Komunikimi masiv dhe e drejta BS
Publikuar me: 21/01/2022 Shkarko
Politika kriminale HD
Publikuar me: 21/01/2022 Shkarko
Politika kriminale XHH
Publikuar me: 21/01/2022 Shkarko
Qeverisja e korporatave GL
Publikuar me: 21/01/2022 Shkarko
E drejta diplomatike dhe konsulare EH
Publikuar me: 21/01/2022 Shkarko
Konsumi dhe të drejtat e konsumatorëve AN
Publikuar me: 21/01/2022 Shkarko
Klinika juridike nga e drejta familjare dhe trashëgimore BB
Publikuar me: 21/01/2022 Shkarko
Klinika juridike civile QB
Publikuar me: 21/01/2022 Shkarko
Klinika juridike civile HG
Publikuar me: 21/01/2022 Shkarko
E drejta e kadastrave QB
Publikuar me: 21/01/2022 Shkarko
E drejta e unionit evropian BS
Publikuar me: 18/01/2022 Shkarko
Financat dhe e drejta financiare BP
Publikuar me: 18/01/2022 Shkarko
Financat dhe e drejta financiare FM
Publikuar me: 18/01/2022 Shkarko
E drejta penale ndërkombëtare AP
Publikuar me: 18/01/2022 Shkarko
E drejta e pronësisë intelektuale LP
Publikuar me: 18/01/2022 Shkarko
E drejta romake BB
Publikuar me: 18/01/2022 Shkarko
E drejta romake AB
Publikuar me: 18/01/2022 Shkarko
Kriminalistika XHH
Publikuar me: 18/01/2022 Shkarko
Kriminalistika HD
Publikuar me: 18/01/2022 Shkarko
E drejta e unionit evropian HK
Publikuar me: 18/01/2022 Shkarko
E drejta e unionit evropian DQ
Publikuar me: 18/01/2022 Shkarko
E drejta e unionit evropian FM
Publikuar me: 18/01/2022 Shkarko
E drejta tatimore dhe buxhetore BP
Publikuar me: 18/01/2022 Shkarko
E drejta parlamentare AB
Publikuar me: 17/01/2022 Shkarko
E drejta parlamentare FM
Publikuar me: 17/01/2022 Shkarko
E drejta parlamentare VM
Publikuar me: 17/01/2022 Shkarko
Teoria dhe praktika parlamentare VM
Publikuar me: 17/01/2022 Shkarko
E drejta kushtetuese pozitive MJ
Publikuar me: 17/01/2022 Shkarko
Teoria dhe praktika parlamentare MJ
Publikuar me: 17/01/2022 Shkarko
E drejta kushtetuese e Republikes së Kosovës MJ
Publikuar me: 17/01/2022 Shkarko
E drejta parlamentare MJ
Publikuar me: 17/01/2022 Shkarko
Retorika dhe shprehja juridike FK
Publikuar me: 17/01/2022 Shkarko
Retorika dhe shprehja juridike FH
Publikuar me: 17/01/2022 Shkarko
Historia e shtetit dhe e së drejtës shqiptare EA
Publikuar me: 17/01/2022 Shkarko
Organizatat ndërkombëtare BRR
Publikuar me: 17/01/2022 Shkarko
Organizatat ndërkombëtare RI
Publikuar me: 17/01/2022 Shkarko
Organizatat ndërkombëtare QQ
Publikuar me: 17/01/2022 Shkarko
E drejta sendore HG
Publikuar me: 10/12/2021 Shkarko
Klinika juridike civile HG
Publikuar me: 10/12/2021 Shkarko
Klinika juridike civile QB
Publikuar me: 10/12/2021 Shkarko
Kriminalistika XHH
Publikuar me: 08/12/2021 Shkarko
Terrorizmi HD
Publikuar me: 08/12/2021 Shkarko
Taktika kriminalistike HD
Publikuar me: 08/12/2021 Shkarko
Kriminalistika HD
Publikuar me: 08/12/2021 Shkarko
Politika kriminale HD
Publikuar me: 08/12/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private FM
Publikuar me: 08/12/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private konvencionale HK
Publikuar me: 08/12/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private HK
Publikuar me: 08/12/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private AB
Publikuar me: 08/12/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private DQ
Publikuar me: 08/12/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut DD
Publikuar me: 08/12/2021 Shkarko
E drejta e pronësisë intelektuale LP
Publikuar me: 08/12/2021 Shkarko
Arbitrazhi IM
Publikuar me: 08/12/2021 Shkarko
Mjekësia ligjore NH
Publikuar me: 08/12/2021 Shkarko
E drejta bankare AP
Publikuar me: 08/12/2021 Shkarko
Klinikat juridike fiskale BP
Publikuar me: 08/12/2021 Shkarko
E drejta tatimore dhe buxhetore BP
Publikuar me: 08/12/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare ekonomike FM
Publikuar me: 08/12/2021 Shkarko
Financat dhe e drejta financiare FM
Publikuar me: 08/12/2021 Shkarko
Financat dhe e drejta financiare BP
Publikuar me: 08/12/2021 Shkarko
Bazat e sistemit gjyqësor VQ
Publikuar me: 08/12/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare publike BS
Publikuar me: 08/12/2021 Shkarko
Bazat e sistemit gjyqësor BS
Publikuar me: 08/12/2021 Shkarko
E drejta e traktateve BRR
Publikuar me: 08/12/2021 Shkarko
Siguria kolektive ndërkombëtare dhe NATO BRR
Publikuar me: 08/12/2021 Shkarko
Organizatat ndërkombëtare BRR
Publikuar me: 08/12/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut BRR
Publikuar me: 08/12/2021 Shkarko
Organizatat ndërkombëtare RI
Publikuar me: 08/12/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut RI
Publikuar me: 08/12/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare publike II
Publikuar me: 08/12/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut II
Publikuar me: 08/12/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare publike EH
Publikuar me: 08/12/2021 Shkarko
Teoria e marrëdhënieve ndërkombëtare EH
Publikuar me: 08/12/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare publike QQ
Publikuar me: 08/12/2021 Shkarko
Organizatat ndërkombëtare QQ
Publikuar me: 08/12/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut QQ
Publikuar me: 08/12/2021 Shkarko
E drejta civile QB
Publikuar me: 08/12/2021 Shkarko
E drejta civile HG
Publikuar me: 08/12/2021 Shkarko
Terrorizmi XHH
Publikuar me: 08/12/2021 Shkarko
Klinikat juridike penale XHH
Publikuar me: 08/12/2021 Shkarko
Taktika kriminalistike XHH
Publikuar me: 08/12/2021 Shkarko
Politika kriminale XHH
Publikuar me: 08/12/2021 Shkarko
Viktimologjia FT
Publikuar me: 06/12/2021 Shkarko
E drejta penale AP
Publikuar me: 06/12/2021 Shkarko
E drejta penale - pjesa e posaçme AP
Publikuar me: 06/12/2021 Shkarko
E drejta penale ndërkombëtare AP
Publikuar me: 06/12/2021 Shkarko
E drejta penale NSH
Publikuar me: 06/12/2021 Shkarko
E drejta penale - pjesa e posaçme NSH
Publikuar me: 06/12/2021 Shkarko
Gjuhë Angleze II SHH
Publikuar me: 06/12/2021 Shkarko
Gjuhë Angleze I SHH
Publikuar me: 06/12/2021 Shkarko
Kriminologji me penologji RG
Publikuar me: 06/12/2021 Shkarko
Kriminologji me penologji FT
Publikuar me: 06/12/2021 Shkarko
Viktimologjia RG
Publikuar me: 06/12/2021 Shkarko
Krimi i organizuar RG
Publikuar me: 06/12/2021 Shkarko
Krimi i organizuar FT
Publikuar me: 06/12/2021 Shkarko
E drejta kontraktore LP
Publikuar me: 06/12/2021 Shkarko
E drejta tregtare LP
Publikuar me: 06/12/2021 Shkarko
E drejta tregtare ndërkombëtare VM
Publikuar me: 06/12/2021 Shkarko
E drejta tregtare VM
Publikuar me: 06/12/2021 Shkarko
E drejta parlamentare VM - S1, Ora 12-00
Publikuar me: 04/12/2021 Shkarko
E drejta procedurale civile - pjesa e posaçme RRQ
Publikuar me: 03/12/2021 Shkarko
E drejta e sigurimeve RRQ
Publikuar me: 03/12/2021 Shkarko
E drejta procedurale civile RRQ
Publikuar me: 03/12/2021 Shkarko
E drejta e punës HI
Publikuar me: 03/12/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare e punës HI
Publikuar me: 03/12/2021 Shkarko
E drejta sociale HI
Publikuar me: 03/12/2021 Shkarko
E drejta e punës MV
Publikuar me: 03/12/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare e punës MV
Publikuar me: 03/12/2021 Shkarko
E drejta procedurale civile IM
Publikuar me: 03/12/2021 Shkarko
E drejta procedurale civile - pjesa e posaçme IM
Publikuar me: 03/12/2021 Shkarko
Metodologjia dhe shkrimi ligjor FK
Publikuar me: 03/12/2021 Shkarko
Metodologjia dhe shkrimi ligjor GJM
Publikuar me: 03/12/2021 Shkarko
E drejta e procedurës penale AH
Publikuar me: 03/12/2021 Shkarko
E drejta e detyrimeve ND
Publikuar me: 03/12/2021 Shkarko
E drejta kontraktore ND
Publikuar me: 03/12/2021 Shkarko
E drejta e detyrimeve BP
Publikuar me: 03/12/2021 Shkarko
Ekonomia MB
Publikuar me: 03/12/2021 Shkarko
Politika ekonomike MB
Publikuar me: 03/12/2021 Shkarko