Lista e studentëve që kanë paraqitur provimin-Ba
E drejta e unionit evropian HK
Publikuar me: 30/09/2021 Shkarko
E drejta e unionit evropian FM
Publikuar me: 30/09/2021 Shkarko
E drejta e unionit evropian DQ
Publikuar me: 30/09/2021 Shkarko
E drejta e unionit evropian BS
Publikuar me: 30/09/2021 Shkarko
Politika ekonomike MB
Publikuar me: 30/09/2021 Shkarko
Politika ekonomike AN
Publikuar me: 30/09/2021 Shkarko
Financat dhe e drejta financiare BP
Publikuar me: 30/09/2021 Shkarko
Financat dhe e drejta financiare FM
Publikuar me: 30/09/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut QQ
Publikuar me: 28/09/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut RI
Publikuar me: 28/09/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut II
Publikuar me: 28/09/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut BRR
Publikuar me: 28/09/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut DD
Publikuar me: 28/09/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private HK
Publikuar me: 28/09/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private AB
Publikuar me: 28/09/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private FM (2)
Publikuar me: 28/09/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private DQ
Publikuar me: 28/09/2021 Shkarko
E drejta familjare dhe trashëgimore BB
Publikuar me: 28/09/2021 Shkarko
Klinika juridike nga e drejta familjare dhe trashëgimore BB
Publikuar me: 28/09/2021 Shkarko
E Drejta penale ndërkombëtare - AP
Publikuar me: 27/09/2021 Shkarko
Njoftim për konsultime - Afati i Shtatorit 2021 (Prof.Dr. Rexhep Gashi & Prof.Ass. Flutura Tahiraj)
Publikuar me: 27/09/2021 Shkarko
Procedura administrative MB
Publikuar me: 27/09/2021 Shkarko
E drejta administrative - pjesa e posaçme MB
Publikuar me: 27/09/2021 Shkarko
Procedura administrative IP
Publikuar me: 27/09/2021 Shkarko
Historia e shtetit dhe e së drejtës shqiptare EA
Publikuar me: 27/09/2021 Shkarko
Retorika dhe shprehja juridike FK
Publikuar me: 24/09/2021 Shkarko
Retorika dhe shprehja juridike FH
Publikuar me: 24/09/2021 Shkarko
Gjyqësia kushtetuese VM
Publikuar me: 24/09/2021 Shkarko
Administrimi lokal VM
Publikuar me: 24/09/2021 Shkarko
E drejta romake BB
Publikuar me: 24/09/2021 Shkarko
E drejta romake AB
Publikuar me: 24/09/2021 Shkarko
Kundërvajtjet në lëmin penal EA
Publikuar me: 24/09/2021 Shkarko
Mjekësia ligjore NH
Publikuar me: 24/09/2021 Shkarko
Klinikat juridike fiskale BP
Publikuar me: 24/09/2021 Shkarko
Terrorizmi XHH
Publikuar me: 24/09/2021 Shkarko
Terrorizmi HD
Publikuar me: 24/09/2021 Shkarko
Klinikat juridike penale XHH
Publikuar me: 24/09/2021 Shkarko
Hulumtim dhe shkrim ligjor FH
Publikuar me: 24/09/2021 Shkarko
E drejta tregtare LP
Publikuar me: 24/09/2021 Shkarko
E drejta tregtare VM
Publikuar me: 24/09/2021 Shkarko
Kriminalistika HD
Publikuar me: 24/09/2021 Shkarko
Kriminalistika XHH
Publikuar me: 24/09/2021 Shkarko
E drejta kontraktore LP
Publikuar me: 24/09/2021 Shkarko
E drejta kontraktore ND
Publikuar me: 24/09/2021 Shkarko
Shkathtësitë praktike gjyqësore AH
Publikuar me: 08/09/2021 Shkarko
Kriminologji me penologji RG
Publikuar me: 08/09/2021 Shkarko
Kriminologji me penologji FT
Publikuar me: 08/09/2021 Shkarko
Krimi i organizuar RG
Publikuar me: 08/09/2021 Shkarko
Krimi i organizuar FT
Publikuar me: 08/09/2021 Shkarko
Taktika kriminalistike HD
Publikuar me: 08/09/2021 Shkarko
Taktika kriminalistike XHH
Publikuar me: 08/09/2021 Shkarko
E drejta administrative MB
Publikuar me: 08/09/2021 Shkarko
E drejta administrative IP
Publikuar me: 08/09/2021 Shkarko
Gjuhë Angleze II SHH
Publikuar me: 08/09/2021 Shkarko
Gjuhë Angleze I SHH
Publikuar me: 08/09/2021 Shkarko
Gjuhë Gjermane II AD
Publikuar me: 08/09/2021 Shkarko
Gjuhë Gjermane I AD
Publikuar me: 08/09/2021 Shkarko
E drejta e pronësisë intelektuale LP
Publikuar me: 08/09/2021 Shkarko
E drejta e punës HI
Publikuar me: 07/09/2021 Shkarko
E drejta e punës MV
Publikuar me: 07/09/2021 Shkarko
E drejta e konkurencës VM
Publikuar me: 06/09/2021 Shkarko
Bazat e sistemit gjyqësor VQ
Publikuar me: 06/09/2021 Shkarko
Politika kriminale HD
Publikuar me: 06/09/2021 Shkarko
Politika kriminale XHH (2)
Publikuar me: 06/09/2021 Shkarko
Filozofia e së drejtës BS
Publikuar me: 06/09/2021 Shkarko
Komunikimi masiv BS
Publikuar me: 06/09/2021 Shkarko
Komunikimi masiv dhe e drejta MSH
Publikuar me: 06/09/2021 Shkarko
Sociologjia e së drejtës BS
Publikuar me: 06/09/2021 Shkarko
Sociologjia e së drejtës MSH
Publikuar me: 06/09/2021 Shkarko
Informatikë (programet e reja) AP
Publikuar me: 06/09/2021 Shkarko
E drejta bankare AP
Publikuar me: 06/09/2021 Shkarko
Klinika juridike civile HG
Publikuar me: 06/09/2021 Shkarko
E drejta e kadastrave QB
Publikuar me: 06/09/2021 Shkarko
Klinika juridike civile QB
Publikuar me: 06/09/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare humanitare II
Publikuar me: 06/09/2021 Shkarko
E drejta tatimore dhe buxhetore BP
Publikuar me: 06/09/2021 Shkarko
Viktimologjia RG
Publikuar me: 06/09/2021 Shkarko
Viktimologjia FT
Publikuar me: 06/09/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare publike EH
Publikuar me: 03/09/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare publike QQ
Publikuar me: 03/09/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare publike BS
Publikuar me: 03/09/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare publike II
Publikuar me: 03/09/2021 Shkarko
Organizatat ndërkombëtare RI
Publikuar me: 03/09/2021 Shkarko
Organizatat ndërkombëtare QQ
Publikuar me: 03/09/2021 Shkarko
Organizatat ndërkombëtare BRR
Publikuar me: 03/09/2021 Shkarko
Organizatat ndërkombëtare DD
Publikuar me: 03/09/2021 Shkarko
Sociologjia BS
Publikuar me: 03/09/2021 Shkarko
Sociologjia MSH
Publikuar me: 03/09/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private konvencionale DQ
Publikuar me: 01/09/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private konvencionale HK
Publikuar me: 01/09/2021 Shkarko
E drejta penale AP
Publikuar me: 01/09/2021 Shkarko
E drejta penale - pjesa e posaçme AP
Publikuar me: 01/09/2021 Shkarko
E drejta penale - pjesa e posaçme NSH
Publikuar me: 01/09/2021 Shkarko
E drejta penale NSH
Publikuar me: 01/09/2021 Shkarko
E drejta kushtetuese pozitive MJ
Publikuar me: 01/09/2021 Shkarko
E drejta kushtetuese e Republikes së Kosovës MJ
Publikuar me: 01/09/2021 Shkarko
Ekonomia MB
Publikuar me: 01/09/2021 Shkarko
Ekonomia AN
Publikuar me: 01/09/2021 Shkarko
Institucionet financiare ndërkombëtare MB
Publikuar me: 01/09/2021 Shkarko
E drejta e detyrimeve BP
Publikuar me: 31/08/2021 Shkarko
E drejta e detyrimeve ND
Publikuar me: 31/08/2021 Shkarko
Analiza ekonomike e së drejtës MB
Publikuar me: 28/08/2021 Shkarko
Siguria kolektive ndërkombëtare dhe NATO BRR
Publikuar me: 28/08/2021 Shkarko
E drejta e traktateve BRR
Publikuar me: 28/08/2021 Shkarko
E drejta tregtare ndërkombëtare VM
Publikuar me: 28/08/2021 Shkarko
E drejta tregtare ndërkombëtare DQ
Publikuar me: 28/08/2021 Shkarko
E drejta sociale HI
Publikuar me: 28/08/2021 Shkarko
E drejta e sigurimit social ndërkombëtar HI
Publikuar me: 28/08/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare e punës HI
Publikuar me: 28/08/2021 Shkarko
E drejta e sigurimeve RRQ
Publikuar me: 28/08/2021 Shkarko
Etika ligjore dhe profesionale EA
Publikuar me: 28/08/2021 Shkarko
Konsumi dhe të drejtat e konsumatorëve AN
Publikuar me: 28/08/2021 Shkarko
E drejta kushtetuese FM
Publikuar me: 27/08/2021 Shkarko
Historia e institucioneve shtetërore dhe juridike EA
Publikuar me: 27/08/2021 Shkarko
E drejta diplomatike dhe konsulare EH
Publikuar me: 27/08/2021 Shkarko
E drejta kushtetuese AB
Publikuar me: 27/08/2021 Shkarko
Metodologjia dhe shkrimi ligjor AB
Publikuar me: 27/08/2021 Shkarko
E drejta kushtetuese VM
Publikuar me: 27/08/2021 Shkarko
Metodologjia dhe shkrimi ligjor VM
Publikuar me: 27/08/2021 Shkarko
E drejta parlamentare AB
Publikuar me: 27/08/2021 Shkarko
E drejta parlamentare FM
Publikuar me: 27/08/2021 Shkarko
E drejta parlamentare VM
Publikuar me: 27/08/2021 Shkarko
E drejta kushtetuese MJ
Publikuar me: 27/08/2021 Shkarko
E drejta parlamentare MJ
Publikuar me: 27/08/2021 Shkarko
Metodologjia dhe shkrimi ligjor GJM
Publikuar me: 27/08/2021 Shkarko
Metodologjia dhe shkrimi ligjor FK
Publikuar me: 27/08/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare ekonomike FM
Publikuar me: 27/08/2021 Shkarko
E drejta procedurale penale - pjesa e posaçme AH
Publikuar me: 24/08/2021 Shkarko
E drejta procedurale penale - pjesa e posaçme BJ
Publikuar me: 24/08/2021 Shkarko
Qeverisja e korporatave GL
Publikuar me: 24/08/2021 Shkarko
E drejta civile HG
Publikuar me: 24/08/2021 Shkarko
E drejta civile AA
Publikuar me: 24/08/2021 Shkarko
E drejta civile QB
Publikuar me: 24/08/2021 Shkarko
E drejta sendore HG
Publikuar me: 24/08/2021 Shkarko
Teoria e marrëdhënieve ndërkombëtare EH
Publikuar me: 23/08/2021 Shkarko
E drejta procedurale civile IM
Publikuar me: 23/08/2021 Shkarko
E drejta e procedurës penale AH
Publikuar me: 23/08/2021 Shkarko
E drejta procedurale civile RRQ
Publikuar me: 23/08/2021 Shkarko
Fillet e së drejtës FH
Publikuar me: 23/08/2021 Shkarko
Fillet e së drejtës GJM
Publikuar me: 23/08/2021 Shkarko
Fillet e së drejtës FK
Publikuar me: 23/08/2021 Shkarko
E drejta procedurale civile - pjesa e posaçme RRQ
Publikuar me: 23/08/2021 Shkarko
E drejta procedurale civile - pjesa e posaçme IM
Publikuar me: 23/08/2021 Shkarko
Arbitrazhi IM
Publikuar me: 23/08/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare publike II
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare publike BS
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private konvencionale HK
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
Gjuhë Angleze II SHH
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
Gjuhë Angleze I SHH
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
Viktimologjia RG
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
Viktimologjia FT
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
Financat dhe e drejta financiare BP
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
Financat dhe e drejta financiare FM
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
E drejta kushtetuese FM
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
E drejta kushtetuese AB
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
E drejta kushtetuese MJ
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
E drejta kushtetuese VM
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare publike EH
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare publike QQ
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private konvencionale DQ
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
E drejta familjare dhe trashëgimore BB
Publikuar me: 02/07/2021 Shkarko
Klinika juridike nga e drejta familjare dhe trashëgimore BB
Publikuar me: 02/07/2021 Shkarko
E drejta kushtetuese e Republikes së Kosovës MJ
Publikuar me: 02/07/2021 Shkarko
E drejta kushtetuese pozitive MJ
Publikuar me: 02/07/2021 Shkarko
Ekonomia AN
Publikuar me: 30/06/2021 Shkarko
Institucionet financiare ndërkombëtare MB
Publikuar me: 30/06/2021 Shkarko
E drejta diplomatike dhe konsulare EH
Publikuar me: 30/06/2021 Shkarko
Ekonomia MB
Publikuar me: 30/06/2021 Shkarko
E drejta e pronësisë intelektuale AA
Publikuar me: 29/06/2021 Shkarko
E drejta e pronësisë intelektuale LP
Publikuar me: 29/06/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut RI
Publikuar me: 29/06/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut DD
Publikuar me: 29/06/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut QQ
Publikuar me: 29/06/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut BRR
Publikuar me: 29/06/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut II
Publikuar me: 29/06/2021 Shkarko
Organizatat ndërkombëtare RI
Publikuar me: 29/06/2021 Shkarko
Organizatat ndërkombëtare QQ
Publikuar me: 29/06/2021 Shkarko
Organizatat ndërkombëtare BRR
Publikuar me: 29/06/2021 Shkarko
Organizatat ndërkombëtare DD
Publikuar me: 29/06/2021 Shkarko
E drejta e unionit evropian HK
Publikuar me: 29/06/2021 Shkarko
E drejta e unionit evropian FM
Publikuar me: 29/06/2021 Shkarko
E drejta e unionit evropian DQ
Publikuar me: 29/06/2021 Shkarko
E drejta e unionit evropian BS
Publikuar me: 29/06/2021 Shkarko
E drejta sociale HI
Publikuar me: 29/06/2021 Shkarko
E drejta procedurale penale - pjesa e posaçme AH
Publikuar me: 29/06/2021 Shkarko
E drejta procedurale penale - pjesa e posaçme BJ
Publikuar me: 29/06/2021 Shkarko
Politika ekonomike MB
Publikuar me: 24/06/2021 Shkarko
Politika ekonomike AN
Publikuar me: 24/06/2021 Shkarko
Konsumi dhe të drejtat e konsumatorëve AN
Publikuar me: 24/06/2021 Shkarko
Historia e institucioneve shtetërore dhe juridike FS
Publikuar me: 24/06/2021 Shkarko
Historia e institucioneve shtetërore dhe juridike EA
Publikuar me: 24/06/2021 Shkarko
E drejta procedurale civile - pjesa e posaçme RRQ
Publikuar me: 24/06/2021 Shkarko
E drejta procedurale civile - pjesa e posaçme IM
Publikuar me: 24/06/2021 Shkarko
Kriminalistika HD
Publikuar me: 24/06/2021 Shkarko
Kriminalistika XHH
Publikuar me: 24/06/2021 Shkarko
E drejta e detyrimeve ND
Publikuar me: 24/06/2021 Shkarko
E drejta e detyrimeve BP
Publikuar me: 24/06/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare ekonomike FM
Publikuar me: 24/06/2021 Shkarko
E drejta sendore HG
Publikuar me: 24/06/2021 Shkarko
E drejta penale ndërkombëtare AP
Publikuar me: 24/06/2021 Shkarko
Kriminologji me penologji RG
Publikuar me: 24/06/2021 Shkarko
Kriminologji me penologji FT
Publikuar me: 24/06/2021 Shkarko
E drejta parlamentare AB
Publikuar me: 24/06/2021 Shkarko
E drejta parlamentare VM
Publikuar me: 24/06/2021 Shkarko
E drejta parlamentare MJ
Publikuar me: 24/06/2021 Shkarko
Teoria dhe praktika parlamentare MJ
Publikuar me: 24/06/2021 Shkarko
Procedura administrative MB
Publikuar me: 24/06/2021 Shkarko
Procedura administrative IP
Publikuar me: 24/06/2021 Shkarko
E drejta administrative - pjesa e posaçme MB
Publikuar me: 24/06/2021 Shkarko
E drejta tregtare ndërkombëtare VM
Publikuar me: 18/06/2021 Shkarko
Krimi i organizuar RG
Publikuar me: 18/06/2021 Shkarko
Krimi i organizuar FT
Publikuar me: 18/06/2021 Shkarko
Shkathtësitë praktike gjyqësore AH
Publikuar me: 18/06/2021 Shkarko
Siguria kolektive ndërkombëtare dhe NATO BRR
Publikuar me: 18/06/2021 Shkarko
E drejta e traktateve BRR
Publikuar me: 18/06/2021 Shkarko
Etika ligjore dhe profesionale EA
Publikuar me: 18/06/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare e punës HI
Publikuar me: 18/06/2021 Shkarko
E drejta e sigurimit social ndërkombëtar HI
Publikuar me: 18/06/2021 Shkarko
Analiza ekonomike e së drejtës MB
Publikuar me: 18/06/2021 Shkarko
E drejta kontraktore ND
Publikuar me: 18/06/2021 Shkarko
E drejta kontraktore LP
Publikuar me: 18/06/2021 Shkarko
E drejta tregtare ndërkombëtare DQ
Publikuar me: 18/06/2021 Shkarko
E drejta e sigurimeve RRQ
Publikuar me: 18/06/2021 Shkarko
Gjuhë Gjermane II AD
Publikuar me: 18/06/2021 Shkarko
Gjuhë Gjermane I AD
Publikuar me: 18/06/2021 Shkarko
Gjuhë Frenge II AG
Publikuar me: 18/06/2021 Shkarko
Gjuhë Frenge I AG
Publikuar me: 18/06/2021 Shkarko
Teoria e marrëdhënieve ndërkombëtare EH
Publikuar me: 18/06/2021 Shkarko
E drejta e procedurës penale AH
Publikuar me: 18/06/2021 Shkarko
E drejta penale AP
Publikuar me: 18/06/2021 Shkarko
E drejta penale - pjesa e posaçme AP
Publikuar me: 18/06/2021 Shkarko
E drejta penale NSH
Publikuar me: 18/06/2021 Shkarko
E drejta penale - pjesa e posaçme NSH
Publikuar me: 18/06/2021 Shkarko
Sociologjia BS
Publikuar me: 18/06/2021 Shkarko
Sociologjia MSH
Publikuar me: 18/06/2021 Shkarko
Filozofia e së drejtës BS
Publikuar me: 18/06/2021 Shkarko
Metodologjia dhe shkrimi ligjor GJM
Publikuar me: 18/06/2021 Shkarko
Metodologjia dhe shkrimi ligjor AB
Publikuar me: 18/06/2021 Shkarko
Metodologjia dhe shkrimi ligjor VM
Publikuar me: 18/06/2021 Shkarko
Metodologjia dhe shkrimi ligjor FK
Publikuar me: 18/06/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare humanitare II
Publikuar me: 18/06/2021 Shkarko
E drejta administrative MB
Publikuar me: 18/06/2021 Shkarko
E drejta administrative IP
Publikuar me: 18/06/2021 Shkarko
E drejta e punës HI
Publikuar me: 18/06/2021 Shkarko
E drejta e punës MV
Publikuar me: 18/06/2021 Shkarko
E drejta romake AB
Publikuar me: 18/06/2021 Shkarko
E drejta romake BB
Publikuar me: 18/06/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private HK
Publikuar me: 18/06/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private AB
Publikuar me: 18/06/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private FM
Publikuar me: 18/06/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private DQ
Publikuar me: 18/06/2021 Shkarko
Qeverisja e korporatave GL
Publikuar me: 18/06/2021 Shkarko
Taktika kriminalistike HD
Publikuar me: 18/06/2021 Shkarko
Taktika kriminalistike XHH
Publikuar me: 18/06/2021 Shkarko
Hulumtim dhe shkrim ligjor FH
Publikuar me: 15/06/2021 Shkarko
E drejta tregtare vm
Publikuar me: 15/06/2021 Shkarko
E drejta tregtare LP(2)
Publikuar me: 15/06/2021 Shkarko
E drejta e kadastrave QB
Publikuar me: 11/06/2021 Shkarko
Informatikë (programet e reja) AP
Publikuar me: 11/06/2021 Shkarko
E drejta bankare AP
Publikuar me: 11/06/2021 Shkarko
Kundërvajtjet në lëmin penal EA
Publikuar me: 11/06/2021 Shkarko
Historia e shtetit dhe e së drejtës shqiptare FS
Publikuar me: 11/06/2021 Shkarko
Administrimi lokal VM
Publikuar me: 11/06/2021 Shkarko
Gjyqësia kushtetuese VM
Publikuar me: 11/06/2021 Shkarko
E drejta procedurale civile RRQ
Publikuar me: 11/06/2021 Shkarko
E drejta procedurale civile IM
Publikuar me: 11/06/2021 Shkarko
Arbitrazhi IM
Publikuar me: 11/06/2021 Shkarko
Retorika dhe shprehja juridike FH
Publikuar me: 11/06/2021 Shkarko
Retorika dhe shprehja juridike FK
Publikuar me: 11/06/2021 Shkarko
Bazat e sistemit gjyqësor VQ
Publikuar me: 11/06/2021 Shkarko
E drejta e konkurencës VM
Publikuar me: 11/06/2021 Shkarko
E drejta civile HG
Publikuar me: 11/06/2021 Shkarko
E drejta civile AA
Publikuar me: 11/06/2021 Shkarko
E drejta civile QB
Publikuar me: 11/06/2021 Shkarko
Sociologjia e së drejtës MSH
Publikuar me: 11/06/2021 Shkarko
Sociologjia e së drejtës BS
Publikuar me: 11/06/2021 Shkarko
Fillet e së drejtës FH
Publikuar me: 11/06/2021 Shkarko
Fillet e së drejtës GJM
Publikuar me: 11/06/2021 Shkarko
Fillet e së drejtës FK
Publikuar me: 11/06/2021 Shkarko
Mjekësia ligjore NH
Publikuar me: 11/06/2021 Shkarko
Politika kriminale HD
Publikuar me: 11/06/2021 Shkarko
Politika kriminale XHH
Publikuar me: 11/06/2021 Shkarko
Terrorizmi HD
Publikuar me: 11/06/2021 Shkarko
Terrorizmi XHH
Publikuar me: 11/06/2021 Shkarko
Komunikimi masiv dhe e drejta MSH
Publikuar me: 11/06/2021 Shkarko
Komunikimi masiv dhe e drejta BS
Publikuar me: 11/06/2021 Shkarko
Komunikimi masiv BS
Publikuar me: 11/06/2021 Shkarko
Klinikat juridike fiskale BP
Publikuar me: 11/06/2021 Shkarko
Klinikat juridike penale XHH
Publikuar me: 11/06/2021 Shkarko
E drejta tatimore dhe buxhetore BP
Publikuar me: 11/06/2021 Shkarko
Klinika juridike civile HG
Publikuar me: 11/06/2021 Shkarko
Klinika juridike civile QB
Publikuar me: 11/06/2021 Shkarko
E drejta e unionit evropian FM
Publikuar me: 07/05/2021 Shkarko
E drejta e unionit evropian DQ
Publikuar me: 07/05/2021 Shkarko
E drejta e unionit evropian BS
Publikuar me: 07/05/2021 Shkarko
E drejta e kadastrave QB
Publikuar me: 07/05/2021 Shkarko
E drejta e detyrimeve ND
Publikuar me: 07/05/2021 Shkarko
E drejta e detyrimeve BP
Publikuar me: 07/05/2021 Shkarko
E drejta diplomatike dhe konsulare EH
Publikuar me: 07/05/2021 Shkarko
Administrimi lokal VM
Publikuar me: 07/05/2021 Shkarko
Politika kriminale XHH
Publikuar me: 07/05/2021 Shkarko
Politika kriminale HD
Publikuar me: 07/05/2021 Shkarko
Organizatat ndërkombëtare RI
Publikuar me: 07/05/2021 Shkarko
Organizatat ndërkombëtare QQ
Publikuar me: 07/05/2021 Shkarko
Organizatat ndërkombëtare DD
Publikuar me: 07/05/2021 Shkarko
Organizatat ndërkombëtare BRR
Publikuar me: 07/05/2021 Shkarko
Kriminologji me penologji RG
Publikuar me: 07/05/2021 Shkarko
Kriminologji me penologji FT
Publikuar me: 07/05/2021 Shkarko
Klinika juridike civile QB
Publikuar me: 07/05/2021 Shkarko
Klinika juridike civile HG
Publikuar me: 07/05/2021 Shkarko
Gjyqësia kushtetuese VM
Publikuar me: 07/05/2021 Shkarko
E drejta tregtare vm
Publikuar me: 07/05/2021 Shkarko
E drejta tregtare ndërkombëtare VM
Publikuar me: 07/05/2021 Shkarko
E drejta tregtare ndërkombëtare dq
Publikuar me: 07/05/2021 Shkarko
E drejta romake BB
Publikuar me: 07/05/2021 Shkarko
E drejta romake AB
Publikuar me: 07/05/2021 Shkarko
E drejta parlamentare VM
Publikuar me: 07/05/2021 Shkarko
E drejta parlamentare MJ
Publikuar me: 07/05/2021 Shkarko
E drejta parlamentare FM
Publikuar me: 07/05/2021 Shkarko
E drejta parlamentare AB
Publikuar me: 07/05/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare publike QQ
Publikuar me: 07/05/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare publike II
Publikuar me: 07/05/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare publike EH
Publikuar me: 07/05/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare publike BS
Publikuar me: 07/05/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private konvencionale HK
Publikuar me: 07/05/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private HK
Publikuar me: 07/05/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private FM
Publikuar me: 07/05/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private DQ
Publikuar me: 07/05/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private AB
Publikuar me: 07/05/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut RI
Publikuar me: 07/05/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut QQ
Publikuar me: 07/05/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut II
Publikuar me: 07/05/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut DD
Publikuar me: 07/05/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut BRR
Publikuar me: 07/05/2021 Shkarko
E drejta kushtetuese VM
Publikuar me: 07/05/2021 Shkarko
E drejta kushtetuese pozitive MJ
Publikuar me: 07/05/2021 Shkarko
E drejta kushtetuese MJ
Publikuar me: 07/05/2021 Shkarko
E drejta kushtetuese FM
Publikuar me: 07/05/2021 Shkarko
E drejta kushtetuese AB
Publikuar me: 07/05/2021 Shkarko
E drejta kontraktore ND
Publikuar me: 07/05/2021 Shkarko
E drejta e unionit evropian HK
Publikuar me: 07/05/2021 Shkarko
Viktimologjia RG
Publikuar me: 07/05/2021 Shkarko
Viktimologjia FT
Publikuar me: 07/05/2021 Shkarko
Teoria e marrëdhënieve ndërkombëtare EH
Publikuar me: 07/05/2021 Shkarko
Teoria dhe praktika parlamentare VM
Publikuar me: 07/05/2021 Shkarko
Qeverisja e korporatave GL
Publikuar me: 07/05/2021 Shkarko
Procedura administrative MB
Publikuar me: 07/05/2021 Shkarko
Arbitrazhi IM
Publikuar me: 30/04/2021 Shkarko
Analiza ekonomike e së drejtës MB
Publikuar me: 30/04/2021 Shkarko
Terrorizmi XHH
Publikuar me: 30/04/2021 Shkarko
Terrorizmi HD
Publikuar me: 30/04/2021 Shkarko
Taktika kriminalistike XHH
Publikuar me: 30/04/2021 Shkarko
Taktika kriminalistike HD
Publikuar me: 30/04/2021 Shkarko
Siguria kolektive ndërkombëtare dhe NATO BRR (2)
Publikuar me: 30/04/2021 Shkarko
Retorika dhe shprehja juridike FK
Publikuar me: 30/04/2021 Shkarko
Retorika dhe shprehja juridike FH
Publikuar me: 30/04/2021 Shkarko
Politika ekonomike MB
Publikuar me: 30/04/2021 Shkarko
Politika ekonomike AN
Publikuar me: 30/04/2021 Shkarko
Mjekësia ligjore NH
Publikuar me: 30/04/2021 Shkarko
Kriminalistika XHH
Publikuar me: 30/04/2021 Shkarko
Kriminalistika HD
Publikuar me: 30/04/2021 Shkarko
Krimi i organizuar RG
Publikuar me: 30/04/2021 Shkarko
Krimi i organizuar FT
Publikuar me: 30/04/2021 Shkarko
Konsumi dhe të drejtat e konsumatorëve AN
Publikuar me: 30/04/2021 Shkarko
Klinikat juridike penale XHH
Publikuar me: 30/04/2021 Shkarko
Klinikat juridike fiskale BP
Publikuar me: 30/04/2021 Shkarko
Institucionet financiare ndërkombëtare MB
Publikuar me: 30/04/2021 Shkarko
Financat dhe e drejta financiare FM
Publikuar me: 30/04/2021 Shkarko
Financat dhe e drejta financiare BP
Publikuar me: 30/04/2021 Shkarko
Fillet e së drejtës GJM
Publikuar me: 30/04/2021 Shkarko
Fillet e së drejtës FK
Publikuar me: 30/04/2021 Shkarko
Fillet e së drejtës FH
Publikuar me: 30/04/2021 Shkarko
Ekonomia MB
Publikuar me: 30/04/2021 Shkarko
Ekonomia AN
Publikuar me: 30/04/2021 Shkarko
E drejta tatimore dhe buxhetore BP
Publikuar me: 30/04/2021 Shkarko
E drejta penale nsh
Publikuar me: 30/04/2021 Shkarko
E drejta penale ndërkombëtare AP
Publikuar me: 30/04/2021 Shkarko
E drejta penale AP
Publikuar me: 30/04/2021 Shkarko
E drejta penale - pjesa e posaçme AP
Publikuar me: 30/04/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare ekonomike FM
Publikuar me: 30/04/2021 Shkarko
E drejta e traktateve BRR
Publikuar me: 30/04/2021 Shkarko
E drejta bankare AP
Publikuar me: 30/04/2021 Shkarko
E drejta e sigurimeve RRQ (2)
Publikuar me: 28/04/2021 Shkarko
E drejta e punes MV
Publikuar me: 28/04/2021 Shkarko
E drejta e punës HI (2)
Publikuar me: 28/04/2021 Shkarko
E drejta e pronësisë intelektuale AA
Publikuar me: 28/04/2021 Shkarko
E drejta e procedurës penale AH
Publikuar me: 28/04/2021 Shkarko
E drejta e konkurencës VM
Publikuar me: 28/04/2021 Shkarko
E drejta civile QB (2)
Publikuar me: 28/04/2021 Shkarko
E drejta civile HG (2)
Publikuar me: 28/04/2021 Shkarko
E drejta civile AA
Publikuar me: 28/04/2021 Shkarko
E drejta administrative MB (2)
Publikuar me: 28/04/2021 Shkarko
E drejta administrative IP (2)
Publikuar me: 28/04/2021 Shkarko
E drejta administrative - pjesa e posaçme MB (2)
Publikuar me: 28/04/2021 Shkarko
Bazat e sistemit gjyqësor VQ
Publikuar me: 28/04/2021 Shkarko
Klinika juridike nga e drejta familjare dhe trashëgimore BB (2)
Publikuar me: 28/04/2021 Shkarko
Informatikë (programet e reja) AP
Publikuar me: 28/04/2021 Shkarko
Historia e shtetit dhe e së drejtës shqiptare FS
Publikuar me: 28/04/2021 Shkarko
Historia e institucioneve shtetërore dhe juridike FS
Publikuar me: 28/04/2021 Shkarko
Historia e institucioneve shtetërore dhe juridike EA
Publikuar me: 28/04/2021 Shkarko
Gjuhë Gjermane II AD
Publikuar me: 28/04/2021 Shkarko
Gjuhë Gjermane I AD
Publikuar me: 28/04/2021 Shkarko
Gjuhë Frenge II AG
Publikuar me: 28/04/2021 Shkarko
Gjuhë Frenge I AG
Publikuar me: 28/04/2021 Shkarko
Gjuhë Angleze II SHH
Publikuar me: 28/04/2021 Shkarko
Gjuhë Angleze I SHH
Publikuar me: 28/04/2021 Shkarko
Filozofia e së drejtës BS
Publikuar me: 28/04/2021 Shkarko
Etika ligjore dhe profesionale EA
Publikuar me: 28/04/2021 Shkarko
E drejta sociale HI (2)
Publikuar me: 28/04/2021 Shkarko
E Drejta sendore
Publikuar me: 28/04/2021 Shkarko
E drejta procedurale penale - pjesa e posaçme AH
Publikuar me: 28/04/2021 Shkarko
E drejta procedurale civile RRQ (2)
Publikuar me: 28/04/2021 Shkarko
E drejta procedurale civile IM (2)
Publikuar me: 28/04/2021 Shkarko
E drejta procedurale civile - pjesa e posaçme RRQ (2)
Publikuar me: 28/04/2021 Shkarko
E drejta procedurale civile - pjesa e posaçme IM (2)
Publikuar me: 28/04/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare e punës (2)
Publikuar me: 28/04/2021 Shkarko
E drejta familjare dhe trashegimore BB
Publikuar me: 28/04/2021 Shkarko
E drejta e sigurimit social ndërkombëtar (2)
Publikuar me: 28/04/2021 Shkarko