Doktoratë (Ph.D.)

Fakulteti Juridik ofron studime të doktoratës (Dr.sc) me kohëzgjatje prej 3 vitesh në këto drejtime:

1) Programi në të drejtën Kushtetuese dhe Administrative,

2) Programi në të drejtën penale,

3) Programi në të drejtën civile,

4) Programi në të drejtën ndërkombëtare,

5) Programi në të drejtën financiare.