Syllabuset

Syllabusi paraqet programin mësimor të lëndës së caktuar e cila është akredituar nga Agjencia e Kosovës për Akreditim. Në programin mësimor të lëndës (Syllabusin) ndër të tjera përcaktohen:

1.       Javët përkatëse dhe temat që trajtohen në kuadër të lëndës.

2.       Numri i orëve në lëndën përkatëse.

3.       Literatura e rekomanduar për lëndën përkatëse.

4.       Mënyra e vlerësimit për lëndën përkatëse.

5.       Çështjet e tjera të nevojshme për lëndën përkatëse.