Master (LL.M.)

 

Udhëzime për procedurat e paraqitjes, vlerësimit dhe mbrojtjes së temave master-Fakulteti Juridik-UP

Në studimet master ofrohen studime në 6 programe si në vijim:

1) Master (LLM) në të drejtën kushtetuese dhe administrative,

2) Master (LLM) në të drejtën penale,

3) Master (LLM) në të drejtën civile dhe pronësore,

4) Master (LLM) në të drejtën ndërkombëtare,

5) Master në të drejtën financiare,

6) Master në kontrata dhe të drejtën komerciale.

Këto programe janë hartuar së bashku me përfaqësuesit e Komisionit Evropian

1) Master në të drejtën penale;

2) Master në të drejtën kushtetuese dhe administrative; dhe

3) Master në të drejtën financiare.

Dy programet tjera janë hartuar së bashku me përfaqësuesit WUS Austria: Programi Master 

1) E drejta civile dhe pronësore dhe

2) E drejta Ndërkombëtare. 

Ndërsa, një program është aprovuar në bashkëpunim me përfaqësuesit e USAID-it

1) Master në kontrata dhe të drejtën komerciale.

Ndërkohë që një program në nivelin master (Studime të Avancuara Evropiane) në gjuhën angleze është në procesin e akreditimit.