Informata dhe dokumente të rëndësishme për studentë

Këtu studentët kanë mundësi të informohen lidhur me çështje të ndryshme të nevojshme për mbarëvajtjen e studimeve në Fakultetin Juridik, siç janë: 

Orari i ligjëratave dhe ushtrimeve; orari i provimeve; rezultatet e provimeve; syllabuset e lëndëve; plan programi në studimet bachelor dhe master; formularë për doktoraturë dhe master; modele të vërtetimeve dhe kërkesave për shërbime administrative; vendime; rregullore dhe informacione të tjera të rëndësishme.